PRO ČLENY

Právě teď

Václav

Dr. Švamberk ve včelíně v Májině údolí, březen 2020Ke Světovému dni včel 

K svátku se přeje, o svátcích se slaví. Takový je tradiční přístup k významným dnům v naší kultuře. Zvykli jsme si slavit i tam, kde je více důvodů k truchlení nebo alespoň tichému zamyšlení.

Letošní včelařský svátek Světového dne včel vnímáme v poněkud stísněné atmosféře nemoci Covid-19 rozšířené po celém světě, která na relativně krátký čas odsunula obavy z poškození naší krajiny v důsledku klimatických změn zesílených nedomyšleným působením člověka.

Vir a sucho jsou hrozbami současnosti. Ohrožují nás přímo, jsou bezprostřední tady a teď. Proto se jimi zabýváme. Řešíme tím však důsledky vývoje, který byl často více předvídatelný, než jsme si ochotni přiznat.

Lidé spojili svět v jeden celek. Na jednom globu jsme uskutečnili globalizaci. Zboží a s nimi živé tvory včetně nemocí, parazitů (Varroa destructor), škůdců (Aethina tumida) a predátorů (Vespa velutina) přesouváme neobyčejně rychle. V případě aktuální koronavirové infekce vidíme tuto rychlost jako v přímém přenosu.

Choroby včel nás přímo neohrožují, ale i zde platí stejné podmínky rychlého plošného šíření nemocí, zejména virových, zesílených a šířených s varroázou, ale i bakteriálních nákaz. Právě virové infekce považujeme za hlavní konečnou příčinu aktuálně vysokých úhynů včelstev. Jejich diagnostika, jak vidíme právě nyní v odborných diskusích v souvislosti s pandemií Covid-19, nemůže být úplně spolehlivá a statistický nárůst přesunů včelstev na větší vzdálenosti spojený s prodejem oddělků je i statisticky obecným zvýšením rizika šíření nemocí včel. A to u nás zatím naštěstí nedochází k dovozu paketů včel a matek z druhé poloviny zeměkoule, jak je to běžné v západní Evropě nebo v Severní Americe. Přesto pak následné vlny viróz, stejně jako varroáza, putují až k nám.

Z veterinárně epidemiologického hlediska pomáhá šíření nemocí stejně jako u lidí velká hustota včelstev na převčelených stanovištích a lokalitách, špatné hygienické podmínky a provozní praxe nerespektující zakonitosti vývoje včelstev a především také jejich pozdně letní hladovění spojené s pylovou podvýživou.

Včely stejně jako lidé potřebují stravu bohatou na některé vitamíny a stopové minerální látky a z pylu čerpají jako nezbytnou složku potravy také steroidy. Imunita včelstva jako biologické jednotky se řídí jinými mechanismy než imunita lidská a jednotlivé včely zde fungují jako zbytná, obětovatelná a rychle regenerovaná část superorganismu stejně jako buňky a tkáně v našem těle. Šance špatně živeného včelstva v suché krajině bez zdrojů snůšky vyrovnat se s počátečním náporem choroby je mizivá, ztráty však nastávají i u včelstev silných a dobře živených, když se střetnou s masivní dávkou nákazy přenášenou roztoči a nejsou včas a efektivně léčena.

Lidé a včely jsou součástí vývoje života na Zemi, platí pro ně v globalizovaném světě stejné zákonitosti a stejná potřeba podílet se na ochraně a udržování ekosystémů, na kterých závisí. Včely to po miliony let dělají. Je na nás, abychom jim to nekazili. To bychom včelám, včelařům a všem přátelům chovu a ochrany včel chtěli popřát za náš spolek k dnešnímu svátečnímu dni. 

BĚLOTRN

Nedokážeme včelstva krmit lépe než příroda

Velká rozhodnutí s malou znalostí

Chudáci včeličky – kradou jiným a ani opylovat neumí?

Chudáci včeličky, tak v loňském roce nazval svůj příspěvek RNDr. R. Tropek, jeden z přednášejících v rámci přednáškových biologických čtvrtků na přírodovědecké fakultě UK. Jedním z jeho podstatných sdělení bylo konstatování, že včel medonosných neubývá, že to nejsou vůbec dobří opylovači (nesprávný termín opylovači už je dlouhodobě rozšířen i v akademické obci, my raději používáme správný termín opylovatelé) a vůbec škodí v ekosystémech tím, že konkurují ostatním druhům opylovatelů. Shodou okolností přednáška probíhala ve stejné budově i v sále, v němž počátkem minulého století přednášel Einstein, známý svým údajným výrokem o vymření lidstva do 4 let po vymření medonosných včel.

Odborně se nelze ztotožnit ani s jedním z obou tvrzení. Mimořádný význam opylovací služby včel medonosných pro zemědělskou výrobu i pro ekologickou stabilitu byl však potvrzen tak četnými odbornými studiemi, že zcela opačný názor je pravděpodobně motivován jen snahou po senzačním sdělení, které by zaujalo posluchače. Role včel je však nezpochybnitelná. Jejich klíčovou úlohu pro výživu lidstva a stabilitu ekosystémů potvrdily i loňské závěry Institutu geografických studií Královské geografické společnosti v Londýně. Včely byly touto uznávanou vědeckou institucí označeny za nejvýznamnější a přitom ohrožený živočišný druh na Zemi. To, že „chudáci včeličky“ zatím stále žijí v úlech, je jen zásluhou úsilí – spotřeby času, krmiva a další dodatkové energie vynaložené včelaři. Včelstva mimo tuto péči už dlouho v přírodě nepřežívají a s nimi vyhynuly četné populace ostatních opylovatelů, jejichž roli jakž takž stíhají hrát včely medonosné – nejuniverzálnější druh opylujícího hmyzu na naší planetě. Dokonce i masivní rozšíření afrikanizovaných včel v tropickém pralese s velmi složitými ekologickými vazbami, jak prokázaly apidologické studie (http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-548X2009000200010), nesnížilo, a naopak zvýšilo druhovou diverzitu i hustotu populací tamních původních blanokřídlých opylovatelů. Pokud bychom se rozhodli omezovat chov včely medonosné a spatřovali v tom cestu k podpoře jiných opylovatelů, bylo by to typické velké chybné rozhodnutí s malou znalostí.

Převčelařeno?

Tento termín je v posledních letech nový. Prý je v naší zemi příliš mnoho včelařů. Jenže ještě před 10 lety to vypadalo, že jsou chovatelé včel u nás na vymření – zvláště s ohledem na vysoký průměrný věk. Sotva se jejich počet zvýšil asi o 15 % na současných přibližně 59 000, už se hovoří o potřebě omezit nárůst počtu včelařů.

Zapomíná se přitom na skutečnost, že historicky se počet včelařů na území ČR pohyboval na počtech mnohem vyšších, než jsou ty současné. Problém není v počtu včelařů, těch bylo na území Čech, Moravy a Slezska před 80 lety 102 000! Ti však chovali prakticky stejný počet včelstev, který byl zazimován v loňském roce. Průměrný počet včelstev jednoho včelaře byl 6,5, tj. mnohem nižší než současných 11 včelstev. Převčelařeno není! Naopak prvorepublikový koncept menších stanovišť včelstev v krajině, které obhospodařuje velký počet soustavně a kvalitně vzdělávaných chovatelů včel, je tím konceptem, který znamená vyšší stabilitu v podmínkách velkých změn v přírodním i ekonomickém prostředí.

Vpřed cestou velkoprovozů – pokrok nebo slepá ulička?

Dokonce ani v roce 1990, kdy bylo na území ČR chováno 806 000 včelstev, nebyl problém úživnosti stanovišť zdaleka tak závažný, jakým je dnes. Ten nesouvisí s počtem včelařů, ale především se zásadní změnou struktury zemědělské výroby, osevních postupů a s použitím herbicidních přípravků v krajině. Standardem lidských sídel se navíc stala dlažba a krátce střižený trávník, zmizely okrasné předzahrádky a v zahradách, parcích a kolem komunikací ubylo kvetoucích stromů a keřů včetně ovocných.

Vzhledem k současným problémům s nadměrným počtem včelstev koncentrovaných na některých stanovištích a rostoucími ekonomickými potížemi velkochovů s odbytem medu za aktuálně panujících mizerných výkupních cen zpracovatelů a dovozců medu se jeví ještě nedávno preferovaná intenzifikace chovu včel cestou včelích velkofarem jako chybná a neperspektivní a pro nezkušené začínající podnikatele v této oblasti také velmi ekonomicky riziková. Podpora vývoje chovu včel v ČR tímto směrem je dalším rozhodnutím s malou znalostí.

Má-li se člověk stát včelařem, musí se vzdělat – ale jak, kdy a kde?

Příliš málo knih, vzdělávacích programů a přednášejících se řídí Komenského zásadou, že vyučování probíhá proto, aby posluchač byl efektivně a přehledně pro svoji praxi vzdělán, a nikoli proto, aby se dozvěděl, kolik toho přednášející nebo autor knihy ví. Je chybou vydávat tlustospisy určené praktikům, zvláště pak začínajícím, a zcela nesprávný je v posledních letech se šířící nešvar vykládat v tak exaktním oboru, jakým chov včel je, teorie nepodložené praxí a opakovatelnými experimenty.

Didakticky neuspořádaný chaos rozporuplných informací, který se v současné době hrne na chovatele včel všemožnými metodami a formami předstírajícími výuku, nepřináší požadovaný efekt ani zkušeným včelařům a už vůbec není způsobilý náležitě vzdělávat v poslední době narůstající počty začínajících včelařů a zamezit vysokým ztrátám v jejich včelařských provozech.

Po seznámení se sugestivně předkládanými teoriemi o způsobech chovu a ošetřování včel, z nichž některé směřují k praxi desítky až stovky let staré, se mnozí zvláště začínající chovatelé včel vydávají cestou, která je přivádí k velkým ztrátám včelstev v jejich chovech.

Nadchnout se pro chov včel v neckovém úlu, Warré úlu, Japonských úlech, v klátech či košnicích na divočině, podporovat masivní chov trubců, zebrovat celá plodiště, zimovat „skandinávsky“, ošetřovat včelstva cukrováním nebo celoročně jen kyselinou mravenčí, různými způsoby ohřevu, podáváním laktobacilů proti moru, podněcovat slazenými bílkovinnými těsty, taková a mnohá další rozhodnutí při chovu včel bez dobré znalosti možných důsledků vedou často k velmi špatným koncům.

Radikální tlumení nákaz vždy řešením?

Nejjednodušší způsob, jak se zbavit původce nemoci, je likvidace původce i s hostitelem. Pomalu se šířící bakteriální nákazy (mor a hniloba včelího plodu) jsou takto zvládnutelné, nad rychle postupujícími viry, houbovými chorobami, parazity a predátory včel je bohužel možné touto metodou zvítězit jen šťastnou náhodou s pravděpodobností úspěchu na úrovni výhry v loterii. Potvrdilo se to v minulém století při boji s roztočíkovou nákazou (akarapidózou) stejně jako později při pokusu likvidovat touto metodou varroázu včel.

Přijatá opatření proti roztočíku (akarapidóze) stála v padesátých a šedesátých letech život tisíců včelstev, ale v roce 1975 již musel být uplatňován rozdílný postup v oblastech s plošným rozšířením nemoci a v oblastech, kde byl zjištěn první izolovaný nález. Připomeňme si následné stanovisko MVDr. Marka z roku 1980, těsně před prvním nálezem varroázy v ČR, který se mnoho let zabýval ve Státní veterinární správě bojem s touto chorobou. Konstatoval, že ač vývoj nákazy byl s ohledem na velmi nízký prodej tehdy používaného léčiva BEF ponechán biologické aktivitě včelstev a jejich schopnosti roztočíku čelit, ukázalo se, že tyto síly jsou velmi značné a za přispění chovatelských opatření včelaře mohou být i rozhodující. To však bohužel neplatí pro varroázu včel.

V osmdesátých letech 20. století jsme si při prvním zjištěném výskytu varroázy ve 2 okresech opět neúspěšně zopakovali metodu plošné likvidace. V těchto okresech se od průniku nákazy na naše území v březnu 1978 během 3 let, která uběhla do jejího zjištění, nemoc rozšířila do nejméně 50 obcí. Vezmeme-li v úvahu zkušenosti z předcházejícího boje s akarapidózou, je zřejmé, že byla minimální šance splnit tehdejší cíl, který stanovil úplnou likvidaci nemoci v prvopočátku. Předpokladem úspěchu při tlumení kterékoli nemoci radikální metodou je malá počáteční velikost ohniska a velmi pomalý mechanismus šíření výhradně nebo převážně jedinci s klinickými příznaky nemoci. To je případ moru včelího plodu, ale nikoli varroázy včel! V roce 1981 nebyl uvedený předpoklad splněn a o mechanismu šíření jsme navíc věděli příliš málo.

Hned při prvním zjištění výskytu varroázy včel v roce 1981 v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy jsme však utratili více než 10 000 včelstev v ohniscích a v 5 km ochranných pásmech a v roce 1982 použili dokonce metodu plošného odvčelení krajiny včetně aplikace otrávených návnad (cukerných sirupů s herbicidem gramoxone). Utraceny byly 4 % včelstev ze zazimovaného stavu 620 000 včelstev. Přesto plošné vyšetření měli odhalilo v následujícím roce 84 nových ohnisek a bez nákazy zbyly z tehdejších krajů jen Jihočeský a Západočeský kraj.

Přes bezprecedentní rozsah utrácení včelstev (do této doby jsme utráceli celostátně jen výjimečně do 800 včelstev ročně v ohniscích moru včelího plodu) však počet včelstev v tehdejší ČSR narůstal. Z roku 1982 na rok 1983 se počet včelstev zvýšil na 660 000! Důvodem byly 2 skutečnosti – zvýšení výkupní ceny medu v roce 1982 z 25 Kčs na 35 Kčs za 1 kg a výborná medovicová snůška (zdroj exportně ceněného medu) roku 1983. Ten byl nazýván rokem století až do roku 1986, kdy se vyskytla ještě lepší a dosud nepřekonaná medovicová snůška.

Utrácení včelstev v nových ohniscích varroázy pokračovalo až do konce 80. let 20. století, kdy se nákaza začala šířit do posledních oblastí Západočeského kraje. To k nám již od roku 1985 pronikala varroáza i od západních sousedů, protože si němečtí výzkumníci zavezli roztoče i s včelou východní (Apis cerana) z Pákistánu do Oberurselu, a již v roce 1977 tam měli 200 napadených včelstev. Přistupovali k nim tak, že je „pozorovali v karanténě“, a to bylo zvlášť velké rozhodnutí s malou znalostí.

Přes množství zlikvidovaných včelstev jsme dosáhli v roce 1990 jejich historicky nejvyššího počtu 806 000 a teprve od poloviny 90. let 20. století můžeme hovořit o plošném rozšíření varroázy včel po celém území ČR. Ještě po dalších 10 let jsme v důsledku počáteční plošné likvidace nakažených včelstev neznali varroázní úhyny. Byl to proto cenný výnos z nemalých nákladů, které představovaly chovateli usmrcené desítky tisíc včelstev, ale nemoc nad radikální metodou tlumení během 10 let stejně zvítězila. Bylo jen otázkou času, kdy bude nezbytné radikální metodu vyměnit za léčebný postup.

Chemie – nástroj Satanův?

Varroáza včel byla objevena v prvním ohnisku na území Československa počátkem roku 1977. Stalo se tak kolem Sobranců v okrese Humenné, kam pronikla přírodní cestou z Ukrajiny již o několik let dříve. Její první výskyt v Evropě byl ale potvrzen Dr. Samšiňákem a Ing. Haragsimem v Parazitologickém ústavu ČSAV z bulharské měli již v roce 1970. V roce 1978 na jaře byl již na Slovensku prokázán výskyt na území o rozloze 35 x 50 km. Bohužel se varroáza ve stejném roce převozem včel dostala i do okresu Ústí nad Orlicí.

Do roku 1981 se varroáza rozšířila na 90 % plochy Slovenska! V počátcích šíření této nemoci nebyla totiž přijata dostatečně razantní opatření. Podcenění rizik vyplývalo ještě z referátů na sympoziu Apimondie v Bukurešti v roce 1978, v nichž se uvádělo, že při nálezu 20 roztočů na 100 včel před zimováním dojde jen k oslabení včelstva a teprve více než 50 roztočů na 100 včel způsobí úhyn. Dnes, zvláště potom, co se po roce 2005 Varroa destructor stal hlavním šiřitelem viróz hubících včelstva v USA a způsobil katastrofální úhyny ve střední Evropě v sezóně 2007/2008, víme, že jsou tyto údaje zcela nesprávné.

Pokrok se nerodí ze souhlasu, ale z pochybností. O možnosti trvalého potlačení varoázy radikální metodou se pochybnosti objevily velmi záhy a vedly i k ostrým sporům. Byly proto hledány a intenzivně zkoušeny přírodní i syntetické prostředky k potlačování této parazitární nákazy.

Desítky testovaných látek se projevily jako neúčinné nebo v úlovém prostředí nepoužitelné. Slepou cestou se záhy ukázalo použití mnoha druhů aromatických rostlin, ale i přípravku Sineacar s účinnou složkou práškovým cukrem. Také provedené laboratorní pokusy s kyselinou mravenčí prokázaly účinnost až na hraně poškozování včel. Jediné 2 účinné látky se tehdy ukázaly efektivně použitelnými – brompropylát v přípravku Folbex VA a amitraz v přípravku Taktic. Rozhodnutí Ing. V. Veselého pro Taktic bylo motivováno hlavně dostupností a cenou, bylo to však rozhodnutí šťastné i z hlediska budoucí ochrany před hromaděním zbytků brompropylátu ve včelím vosku, jak zjistili po několika letech ve Švýcarsku.

Na Slovensku se varroáza rozšířila během 4 let od prvního zjištění nákazy téměř po celém území. Včelstva rychle mizela kombinací počátečního použití metody likvidace původce i s hostitelem s prvními plošnými varroázními úhyny. Řešením v hodině dvanácté se stalo od počátku 80. let právě použití amitrazu v přípravku Taktic, který byl použit i u nás od poloviny 80. let nejprve diagnosticky a později i léčebně. Nebýt aplikace přípravků s účinnou látkou amitraz a od druhé poloviny 90. let pyrethroidů nastaly by již před třiceti lety obrovské úhyny včelstev a počet včelstev v ČR by byl malým zlomkem aktuálního stavu.

Jakékoli rozhodnutí trvaleji omezit léčení včelstev klasickými (alopatickými) veterinárními léčivy dosud vždy vedlo k podstatnému zvýšení úhynů včelstev. Uměřené použití bezpečné chemie s průkaznými výsledky v léčení nemocí do pekla nevede, je stále jediným správným rozhodnutím.

Genetika vždy vítězná?

V 50. letech minulého století se pod vlivem odmítání klasické mendelovské genetiky v éře lysenkismu, který hlásal dědičnost získaných vlastností, u nás nemohlo rozvíjet šlechtění včel na vědeckých základech. Přežívala metoda jednoduchého pozitivního výběru a brakování matek včelstev nevhodných vlastností. Propagoval se výběr z populací tzv. zemské (místní) včely.

Po změně poměrů koncem 50. let 20. století mohl Ing. Veselý ve Výzkumném ústavu včelařském přesunout svou pozornost od výzkumu vlivu minerální výživy na nektarodárnost rostlin k plemenářské problematice na základech moderní genetiky. V roce 1960 se mu podařilo zdokonalení inseminačního přístroje, které umožnilo úspěšnou inseminaci prvních 15 matek. Ještě v roce 1962 byl prof. Tomšík, který vedl oddělení včelařství a hedvábnictví na Vysoké škole zemědělské (dnešní MENDELU) v Brně, proti dovozům matek rakouských kraňských včel známých kmenů Sklenar 47 a Peschetz a stavěl se za zachování původní včely.

Avšak v roce 1967 započal rozsáhlejší výzkum plemenné příslušnosti včel medonosných v ČR. Ukázalo se, že místní včelstva jsou většinou vícenásobnými kříženci různých geografických ras v důsledku častých neřízených dovozů matek za předcházejících více než 100 let. Současně bylo dovezeno 120 matek kraňského plemene kmene Troiseck a testovány výkony jejich včelstev v pěti oblastních včelařských stanicích. Aktuální klimatické a snůškové podmínky favorizují kraňku v jarní medné produkci a pozdně letní úspornosti mnohem více než tomu bylo v 60. letech minulého století. Avšak i tehdy se hned v prvních pokusech ukázalo, že i bez raných snůšek a při způsobu chovu mnohem slabších včelstev nebyl žádný rozdíl ve výnosu medu, zato kraňská včelstva vynikala v mírnosti a sezení na plástech.

Díky úspěšnému rozvoji techniky inseminace včelích matek v 60. letech proto již v roce 1970 mohly být do sítě přibližně 50 rozmnožovacích chovů dodány inseminované kraňské plemenné matky vybraných kombinací z výchozího plemenného materiálu prvních dovozů roku 1967. V průběhu 70. let proběhla po dalším porovnání vlastností zemských kříženců a kraněk velmi rychlá přeměna zemských chovů na včelstva kraňská převážně alpského ekotypu.

V 70. letech byla dále rozpracována koncepce meziliniové hybridizace uvnitř plemene včely kraňské. Vybrané linie byly testovány a dočasně udržovány příbuzenskou plemenitbou. Ta však naráží na limity nežádoucího zúžení genofondu populace. Cesta zlepšení chovu včelstev udržováním a křížením prošlechtěných linií se zúženým genofondem, jak se osvědčila u řady druhů hospodářských zvířat, se u včel neukazuje proveditelnou, protože ztráta genetické diverzity populace vede rychle k nižší vitalitě.

Umíme to lépe než příroda?

Snaha měnit způsoby chovu včel podle vzorů intenzivní živočišné velkovýroby není jen záležitostí posledních desetiletí. Již od poloviny minulého století se s rozvojem chemie a krmivářství hledaly, zkoušely a doporučovaly náhražky přírodní potravy včel i v jejích jiných složkách, než představuje cukr podávaný jako náhrada za odebraný med.

Již v první polovině minulého století po odhalení funkce hltanových žláz včely medonosné prof. Štěpánem Soudkem se výzkum snažil najít různé bílkovinné náhražky pylu. Používaly se v různých formách – v práškové konzistenci k rouskování jako Sojapyl, jako součásti medocukrových těst – s přídavkem kvasnic či sušeného mléka i jako tekuté bílkovinné náhražky v cukerných sirupech.

Tyto náhražky, které byly i u nás nejvíce zkoumány a propagovány do poloviny 70. let minulého století, žádné zlepšení vývoje včelstev nepřinášely. Později se ukázalo, že představují naopak riziko pro zdraví včel, protože byly zpravidla podávány pro zvýšení atraktivity v cukerných těstech nebo sirupech, a proto byly přijímány staršími včelami, u kterých bílkoviny zvyšovaly v trávicím traktu riziko rozvoje nosemózy. Také kvasinky, které částečně v těstech přežívaly, narušovaly mikroflóru trávicího traktu včel. Sušené mléko Laktino obsahovalo včelám nestravitelnou až toxickou laktózu. Včelami nestravitelné cukry jsou i součástí odtučněné sójové moučky podávané dříve včelám pod názvem Sojapyl.

Přesto hledání bílkovinné superpotravy, která by měla nahradit pyl jako zdroj přírodní bílkovinné výživy včel, stále pokračuje. V posledním desetiletí tyto snahy posiluje především velkovýrobní způsob chovu včel na lokálně převčelených stanovištích, kde si včelstva silně konkurují hlavně v pozdně letní pylové snůšce. Některé ze světově používaných bílkovinných náhražek vedly v nedávné době k vážným problémům v obchodu s medem. Přítomné enzymy z kvasinek v náhražkách pylu byly odhaleny v mexických medech, které byly následně pro obsah v medu nepřípustných cizích enzymů označeny za falšované. Podobné problémy mohou tyto náhražky vyvolávat, jsou-li při jejich výrobě použity proteiny z GMO sóji, kvůli následným nálezům stopových množství geneticky modifikované DNA v medu.

Hledala se i cesta náhražky cukerného krmení levnými tekutými aditivovanými sirupy, která vyústila ve výrobu Medokrmu ve Slovenských škrobárnách Trnava. Nakonec včelaři učinili na počátku 70. let minulého století s tímto krmivem, které obsahovalo v 1 kg až 250 mg včelám toxického HMF, tak negativní zkušenost, že s výrobcem tohoto krmného sirupu probíhal po velkých zimních úhynech v roce 1974 soudní spor.

V polovině 60. let minulého století s rozvojem výroby antibiotik přišla éra antibiotik krmných ke zlepšení vitality a přírůstků hospodářských zvířat. Také v chovu včel se v řadě zemí i u nás – kvůli udávanému stimulačnímu účinku antibiotik na rozvoj včelstev a zvýšení výnosů – antibiotika v té době zkoušela a výsledky byly předmětem jednání na sympóziích i konferencích Apimondie.

Zlom nastal až přehodnocením rizik pro vznik rezistence bakteriálních kmenů v humánní medicíně v průběhu 70. let 20. století. Zavedením nulové tolerance obsahu antibiotik v medu se z výskytu i jen stopových množství antibiotik v této potravině – po rozvoji dalších vysoce citlivých, ale i drahých metod detekce – celkem zbytečně vytvořil jiný problém. Kontrola ATB v medu v mnohem nižších limitech než u některých dalších potravin živočišného původu s mnohem větší spotřebou je tak dnes faktorem snižujícím cenu medu prvovýrobcům, protože kdo jiný než prvovýrobce ve výkupní ceně medu jako suroviny musí zaplatit tyto drahé analýzy prokazující absolutní nulu v obsahu antibiotik nepožadovanou u masa či mléka?

V 70. letech minulého století se zkoušely i jiné formy zvyšování výkonu včelstev nepřirozeným zásahem do jejich výživy – například podáváním nízkých koncentrací rozpustných solí kobaltu jako součásti vitaminu B12 do napájecí vody. I od těchto pokusů se ale nakonec upustilo s ohledem na toxicitu kobaltu a snadnost jeho předávkování.

Dnes žijeme opět v době rozšířené nabídky všemožných umělých cukerných, bílkovinných, minerály a vitaminy obohacených krmiv pro včely. Na kongresu Apimondie 2017 v Istanbulu prof. Wrightová, která od loňského roku předsedá vědecké komisi Apimondie pro biologii včel, přesvědčivě doložila, jak je většina těchto komerčních krmných náhražek vzdálená složení aminokyselin v mateří kašičce včel, kterou z bílkovinné potravy musí včely vytvořit. Výstava Apiexpo na loňské Apimondii v Montréalu však ukázala, že směřování velkochovů včel k používání krmných náhražek pylu je bohužel zřejmě trvalý jev. Stejné poznatky jsme získali během odborných exkurzí po kongresu Apimondie v Koreji již před 4 roky.

Přes všechny mnoha studiemi prokázané poznatky o nenahraditelnosti přírodního pylu ve výživě včel si stále myslíme, že umíme vytvořit pro včelstva lepší potravu než příroda a že se včelami díky této potravě můžeme zacházet stejným způsobem jako s dojnicemi v kravíně. Při rozhodování o způsobech chovu včely medonosné často zapomínáme, že stupeň domestikace je u ní mnohem nižší než u jiných druhů hospodářských zvířat a že opravdu nedokážeme včelstva krmit lépe než příroda.

Pole

Strniště bylo po sklizni ošetřeno herbicidem, proto zůstalo pole hnědou polopouští.Náš život v bludu

V relativně nedávné době se začal používat termín antropocén. Označuje dobu, kdy člověk zásadním způsobem mění přírodní podmínky. Pro některé z nás je synonymem ovládnutí přírody naším druhem. Ani současná éra ale nic nemění na naší závislosti na přírodních podmínkách. Vedeme s nimi stálý boj o denní existenci a tak to zůstane.

Tento čas, jakkoli si to můžeme přát, nepřejde v dobu naší trvalé nadvlády. Kdybychom toho byli schopni, jistě bychom zastavili všechny nemoci a biologické stárnutí, odstranili bychom hlad a další projevy nouze. To ale nedokážeme.

Proto jsou představy o lidských možnostech v nové antropocénní době trochu komediálním dílem, na kterém se podílí i jistá část vědy. Ani osvobození člověka od ubíjejících mechanicky opakovaných manuálních činností, abychom poskytli více času jeho hlavnímu nástroji mozku, nemusí přinést zlepšení. Nestačí věřit, že v tomto orgánu zvítězí Dr. Jekyll nad zločinným, hrabivým a požitkářským Mr. Hydem, tomuto vítězství je nutno výchovou cíleně pomáhat.

Ziskovost zemědělství je v současných poměrech zcela závislá na dotacích. Moderní zemědělství má i zápornou energetickou bilanci! V naší výrobě, kterou získáváme potřebné produkty z polí a lesů, nastal neuvěřitelný obrat. Ještě před 100 lety a po tisíce let před tím byly zemědělské aktivity na polích a v lesích téměř jediným zdrojem energií pro lidstvo – zdrojem potravin a dřeva obsahující transformovanou energii slunečního záření. Dnes je ve sklizené biomase méně energie, než bylo na její získání spotřebováno! Základem výroby novodobých dusíkatých hnojiv je energeticky náročná Haber-Boschova syntéza amoniaku z prvků. Místo ní a stejně energeticky náročného získávání fosfátových a draselných hnojiv fungoval z pohledu geologické historie ještě nedávno uzavřený cyklus živin vracených s organickou hmotou do půdy, v níž probíhala mikrobiální fixace dusíku s využitím bobovitých rostlin. Nyní máme výnosy mnohem vyšší, ale hlavním zdrojem energie pro zemědělství jsou fosilní paliva a další dodatková energie, která je nezbytná pro výrobu hnojiv a pesticidů vyráběných z ropných látek, stroje poháněné spalováním nafty nahradily koně. Systém celého evropského zemědělství tak pro své udržování vyžaduje velké dotace nejen finanční, ale i energetické.

Dotované pěstování kukuřice vedlo k vytlačení pícninářských porostů a zvýšilo závislost živočišné výroby na energeticky náročném dovozu a zpracování proteinů v podobě sóji do krmných směsí nyní doplňované zčásti řepkovými výlisky.

Zemědělství živí stále narůstající lidskou populaci a přitom 2/3 hladovějících ve světě jsou rolníci. Nové technologie zemědělských produkčních činností v nejvyspělejších zemích přitom umožnily, že v těchto zemích dnes jen 2 % (v ČR necelá 4 %) obyvatel živí celou populaci. Od poloviny minulého století pětkrát stoupla spotřeba masa. Obchodu vládnoucí řetězce vytváří extrémní tlak na výrobu levných potravin. Ten se uplatňuje zejména u prvovýroby potravinářských surovin. Pod tímto rostoucím tlakem je i produkce medu. Situaci ještě zhoršuje rozšířené falšování této potraviny na světovém trhu velmi levnými a sofistikovaně vyráběnými sirupy.

Protože se tím vytváří nízká ziskovost připadající na produkční jednotku, řeší ji prvovýroba zvýšenou intenzitou produkce. Je nucena k zásadní změně systému, k zavádění velkochovů zvířat v umělých podmínkách s řízenou a původním biologickým potřebám zvířat často vzdálenou výživou a usilovným šlechtěním na co největší genetický zisk ve znacích užitkovosti. To je ale v chovech stále málo domestikované včely medonosné ve srovnání s jinými hospodářskými zvířaty proveditelné jen za cenu zhoršení vitality a zvýšení ztrát včelstev.

Zemědělství ve svých počátcích v Evropě již před 2 tisíci let zvýšilo biodiverzitu krajiny a pozitivně ji přetvářelo. V minulém století se tento vliv na krajinu obrátil a rozmanitost významně poklesla dokonce i v sortimentu pěstovaných odrůd. Za posledních 100 let jich zmizelo 90 %.

Důsledky tlaků na vyšší okamžitou efektivitu jsou kolem nás patrné. Tzv. zelená revoluce spojená s potřebou použití strojů a zemědělské chemie vytvořila pro zemědělství dluhové pasti zvláště v rozvojových zemích. Důsledkem nových ekonomicky zdůvodnitelných technologií je únava půdy, v níž hyne nebo již vyhynula mikrofauna. Minulostí jsou doby, kdy na hektaru zemědělské půdy 2 tuny dešťovek denně vytlačily na povrch 2 tuny materiálu, kypřily přitom půdu a zvyšovaly schopnost vsakování vody. Místo toho se půda plní hnojivy a pesticidy.

Intenzifikace a koncentrace rostlinné výroby se projevuje i v chovech včel. Vznikají stále větší problémy hlavně pro zajištění lokální celoroční výživy a zvyšují se rizika šíření nemocí a ztrát včelstev. Po více než polovinu vegetační sezóny jsou včelstva výživou odkázána na vegetaci rostoucí na orné půdě a na okrajích polí. Často tam dnes naleznou více druhů pesticidů než rostlin poskytujících jim potravu.

V budoucnu ale nebude v EU, a proto ani v ČR, povoleno použití několika účinných látek známých z hlediska rizika otrav včel, které dosud byly a ještě letos jistě budou široce používány především k ošetření řepky, ale i řady dalších plodin.

Již 16. dubna letošního roku skončí povolení k použití přípravku Nurelle D s insekticidním thioorganofosfátem chlorpyrifos (podezření na geno a neurotoxicitu u obratlovců) a ukončeny budou i aplikace přípravku Calypso 480 SC, který obsahuje včelám toxický insekticid – neonikotinoid thiacloprid. Tuto látku bude možné používat nejdéle do počátku února 2021. Tento systemicky (přes vodivá pletiva rostlin) dlouhodobě působící insekticid se v posledních letech vyskytoval jako vůbec nejčastější pesticid v pylu donášeném včelami z přírody a zhoršoval vývoj a zdravotní prognózu včelstev. EU původně povolila obsah reziduí thiaclopridu v medu až na hranici toxicity pro včely. Avšak nové poznatky o rozsáhlé kontaminaci vod včetně podzemních touto látkou, na níž jsme v ČR v posledních letech opakovaně upozorňovali, vedly k aktuálnímu přehodnocení původně shovívavého stanoviska v EU. ČR ovšem, jako vždy, využije pro obě účinné látky maximální povolenou dobu aplikací, zatímco například ve Francii je thiacloprid zakázaným insekticidem již dva roky.

Také herbicidy představují vážný problém. Půda má mít stálý vegetační kryt. Uvedu konkrétní příklad: již 6 měsíců jezdím nad městem Radnice na Rokycansku kolem velkého pole – stále stejně uschlého. Strniště bylo po sklizni ošetřeno herbicidem, proto zůstalo pole hnědou polopouští.

Víc hnojiv a pesticidů již ale nezvýší výnosy, které by narůstající populaci lidí zachránily před hladomorem. Syntetická hnojiva rostliny často oslabují a ty pak potřebují použití pesticidů, které hubí půdní život a berou potravní základnu mnoha druhům živočichů.

Trvalá udržitelnost čehokoli v přírodě je pouhou fikcí a největší z těchto bludů je trvale udržitelný růst. Vývoj, i takový, ke kterému přispívá lidská činnost, je naopak přírodě vlastní. V geologické minulosti – i nepříliš vzdálené – probíhalo změn klimatu mnoho a byly mnohem větší, než je ta současná. Každá taková změna znamená i příležitost, vždy však jen pro ty, kteří si zachovali schopnost na změněné podmínky včas a správně svým chováním reagovat.

Naše závislost na podmínkách životního prostředí je tak velká a jejich změny tak rychlé, že je třeba ve všech aktivitách v krajině a přirozeně i v technologiích chovu včel jako organismů, které jsou vynikajícím indikátorem stavu přírody, pracovat na dobrém plánu a nejen diskutovat nad nereálnými vizemi.

Inu, když se kolečko polámalo, má se dát spravit. Jinak bychom mohli dopadnout jako na satirické kresbě, kterou jsme viděli před několika lety v Itálii – u obrázků tří vyhynulých druhů – dinosaurů, včel a lidí byly uvedeny důvody jejich neúspěchu. První byli příliš velcí, druzí příliš malí a třetí – příliš hloupí.

K novému roku 2020

Vánoční přání

Havel

Vánoční čas je v mnoha lidských kulturách svátkem návratu světla jako symbolu nového života a naděje. V naší evropské civilizaci symbolizují Vánoce současně příchod člověka připraveného obětovat se pro pravdu a pro druhé. 

Náš život je jen malým článkem v řetězu generací, článkem jemuž byla dána zázračná příležitost porozumět přírodě a na základě tohoto poznání nalézat a uskutečňovat biologický, materiální a duchovní smysl naší existence. Příroda nám i na příkladu včel ukazuje, co od nás žádá – abychom žili v pokoře před jejími zákony a byli schopni mnohé obětovat pro životy druhých. Ve vánoční době se tváříme, že tento imperativ chápeme a chceme naplňovat. 

Přeji nám všem, abychom byli schopni si uvědomovat nejen v tomto čase, z čeho vyrůstá naše přítomnost i co vyžaduje udržitelná dobrá budoucnost. 

Přeji Vám všem krásné Vánoce v klidu a míru i spoustu dobrých splnitelných plánů a předsevzetí do blížícího se nového roku. 

Václav Švamberk
předseda Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

Snímek: Milan HavelKdyž má jmelí příliš velké nároky, větev usychá s ním

jmelí

Lidé až příliš často zaujímají stanoviska ke stavu přírody a v ní probíhajícím dějům na základě přejatých i účelově manipulovaných informací. Rozhodování o tom, kam směřovat naše úsilí, materiální či finanční prostředky i čas naší práce je možno v přírodních vědách smysluplně činit jen na základě poznání získaného mnohaletou zkušeností ze soustavného pozorování, řádně vedených experimentů a kritického hodnocení výsledků.

Na tuto skutečnost se stále více zapomíná.

Tok zjednodušených informací k tomuto poznání nejen že nevede, ale aktivně od něj odvádí.V oblibě jsou stále více jednoduché fráze a z nich plynoucí chybné dogmatické názory. Podívejme se kriticky na některé z nich.

Příroda je krutá, ale spravedlivá

Tohle heslo patrně vyznává většina z účastníků kongresu Apimondie v Montrealu, kteří ve velmi hojném počtu navštěvovali přednášky o metodách přírodní selekce odolnosti proti varroáze včel. Dogmatická víra v úspěch této metody pramení z nepochopení relativity času, protože vývoj obranyschopnosti proti parazitům a nemocem probíhá nesrovnatelně pomaleji než vytváření jejich odolnosti (rezistence) vůči jedné účinné látce léčiva. Představa že, když vy rezistenci, tak my přírodní výběr, je bohužel hloupá. Právě takové názory jsou jako pseudomoderní neodarwinismus velice lákavé a bohužel i nebezpečné. Byly před několika roky i zástěrkou při tlaku na uvolnění pravidel boje s morem včelího plodu s negativními důsledky na rozšíření této nebezpečné nákazy včel v ČR.

I vysokoškolsky v přírodních a veterinárních vědách vzdělaní odborníci jsou schopni tvrdit, že likvidace choroby v zárodku nedává možnost vzniku odolné populace. Ano, nedává, ale na vznik odolné populace bychom si museli počkat tisíce let.

Příroda se řídí jiným časem než lidé, časem, který sotva budeme považovat za přijatelný, a protože dokáže být opravdu krutá, oběti nepočítá. Zato je počítáme my, včelaři, když vidíme opět narůstající ztráty včelstev.

Na Apimondii 2019 v Montrealu byly naštěstí i jiné, byť méně navštívené přednášky – o měřitelných vztazích mezi opylovateli a jejich prostředím a o vývoji nových metod plemenného výběru s pomocí metod založených na poznatcích molekulární biologie, genetiky a fyziologie včel. Poznatky založenými na hesle, které bylo již před desítkami let připomínáno studentům při cvičení z fyziologie živočichů na Přírodovědecké fakultě UK nápisem na laboratoři: Fyziologie dneška je medicínou budoucnosti. Z našeho hlediska pozitivním dějům v přírodě je třeba vycházet vstříc a nejen trpně čekat, až matka příroda něco udělá za nás.

Člověk je součástí přírody

Tato důležitá pravda, kterou se dnes snaží, bohužel však zpravidla jen formálně, vštěpovat dětem kdejaká učebnice, má významná omezení. Mnoho lidí si neuvědomuje, že touto součástí je. Ani nemá potřebu si něco takového uvědomovat. Lidé žijí nikoli v přírodním, ale v sociálním ekosystému, který je jen velice úspěšnou větví přírodního kmene. O své sounáležitosti s přírodou jsme ochotni hovořit, ale málo pro harmonický vývoj tohoto vztahu dělat. Naše kultura, v níž reálně žijeme, se naším vlastním přičiněním může dostat do velkých problémů. Moderní společnost zatím jen připomíná keř jmelí, který na lidské vývojové větvi narostl. Má-li však jmelí příliš velké nároky, větev usychá i s ním. Příliš mnoho požadujeme, ke krajině přistupujeme z hlediska současných nákladů a výnosů, aniž posuzujeme budoucí rizika a ztráty. Důsledky jsou patrné všude kolem nás. Vymírání mnoha druhů organismů, jejichž úlohu v ekosystémech jsme ani nestihli poznat, půdní eroze a úbytek sorpčního komplexu organické hmoty v půdě, kdy během několika let ztrácíme to, co se tvořilo po staletí, pesticidy kam se podíváme. Tam, kde se nám některé populace kopytníků a divokých prasat, které naši předkové dokázali bez problémů regulovat, výrazně přemnožily, vkládáme bláhové naděje do návratu velkých šelem. Když se konečně začala přijímat rozhodnutí, která mají zlepšit naše hospodaření v krajině ve prospěch opravdu trvale udržitelného rozvoje – greening, nektarodárné biopásy, dělení půdních bloků a opatření na zadržování vody v krajině, tlak na omezení spotřeby antibiotik a pesticidů, návrat orebních postupů, regulace stavů kopytníků a divokých prasat, podpora biologických metod ochrany zemědělské produkce, hned se ozývají lobistické argumenty, proč to nejde a co to bude stát. Jsou to stejná nepřijatelná stanoviska, s nimiž bojujeme ve snaze zachovat smysluplný systém nahlašovací povinnosti pro včelaře při aplikacích prostředků pro ochranu rostin. Naše společnost, naštěstí v rámci EU, je sice utvářena na kapitalistických, ale stále také na občanských kontrolních principech. Jen to umožňuje požadovat a vynucovat respekt odpovídající skutečnému postavení člověka v přírodě.

Pěstování obilovin je dobré, řepky špatné

Ve skutečnosti je působení řepky na orné půdě pro antierozní účinky, půdní kryt a omezení ztrát vody i pro zvýšení podílu organické hmoty lepší než pěstování obilovin, zvláště pak kukuřice. Bylo by již konečně namístě zanechat trapných politicky motivovaných útoků proti pěstování řepky. Pro skeptiky tedy ještě jednou: Řepka olejka nás pylem neohrožuje, půdu neničí, přemnoženou zvěř evidentně nehubí. Je pěstována stejně jako kukuřice z velké části jako technická plodina pro získávání dnes kritizovaných a před lety „do nebe vynášených biopaliv“. Produkce biopaliv je z hlediska analýzy nákladů a výnosů ekonomický nesmysl. Tím ovšem může být i požadované dělení polí, greening, nektarodárné biopásy, změna technologií s omezením spotřeby pesticidů (velmi levných) aj. Produkce biopaliv je bohužel i ekologický nesmysl, protože nemá globálně žádný vliv na omezování emisí CO₂ a plošná efektivita využití energie z fotosyntézy rostlin je velmi nízká. Je zde však ještě jiný důvod pěstování rostlin za účelem získání energeticky využitelné biomasy. Tím je oddálení okamžiku, kdy by mohlo dojít k vytěžení známých ekonomicky využitelných zdrojů ropy. Zásoby zemního plynu jsou k dispozici na mnohem delší dobu, ale ani ty nejsou nekonečné. Fosilní paliva se v minulém století stala nenahraditelnou surovinou chemického průmyslu a jejich nedostatek by vyvolal mnohačetný kolaps lidské společnosti. Vždy bude něco za něco. Biopaliva, jakkoli se mohou jevit z odborného i ekonomického hlediska jako falešné řešení problému, jsou jen placenou pojistkou oddalujicí potenciální čas vzniku energetické krize a dávají nám ve skutečnosti více času vymyslet něco lepšího: Jak využít zdroje geotermální, jaderné a sluneční energie (energie z vodních a větrných elektráren je jen její jinou formou) – zdroje skutečně ekologické a přírodní prostředí globálně nenarušující.

Z tohoto hlediska je použití biopaliv důvodné. A pro stálé řepkové skeptiky ještě závěrem – na polích v ČR stále výrazně dominují plochy obilovin, hlavně pšenice. Obilovin sklízíme v důsledku velmi intenzivních pěstebních technologií a používání zemědělské chemie podstatně více, než jich spotřebováváme. Náš roční export se pohybuje jen u pšenice ve stovkách tisíců tun a světové ceny nejsou příznivé. Řepku pro zpracovatelské podniky – český PREOL v Lovosicích a americký ADM v Olomouci – jsme ještě nuceni dovážet. Vyvážíme i český med. Cena toho druhového řepkového s minimálně 80% podílem řepkových pylových zrn na německém trhu aktuálně více než o pětinu přesahuje cenu jiných smíšených květových medů z naší produkce.

Šlechtit musíme na výnos

– rostliny, včely, jakýkoli organismus, který se hospodářsky využívá. Jenže důsledkem je opačný extrém než ten, který prosazují zastánci přírodního výběru ve včelařské šlechtitelské praxi. Vyšlechtěné organismy jsou sice vysoce produktivní, avšak neživotaschopné bez všemožných berliček výživy a ochrany. Sám Darwin to popsal kdysi u plemen holubů, jejichž mláďata kvůli zkráceným zobákům musí vychovávat jedinci jiných plemen. Dnes dojnice některých plemen pro velikost vemene sotva chodí, pokud nedostanou vypočítané krmné dávky, vydojí se k smrti, trpí mnohem častěji na poporodní parézy ztrátou vápníku do mléka. K extrémům vede i šlechtitelská praxe u rostlin. Nízké nepoléhavé odrůdy obilovin mají slabě vyvinutý kořenový systém a za nepříznivých podmínek čelí větším problémům s čerpáním vody a živin. Mnoho nových odrůd zemědělských plodin i ovocných dřevin má větší nároky na minerální výživu a chemickou ochranu. V zahraniční včelařské praxi se šlechtí včelstva na zvýšenou produkci plodu pro rozmnožování včelstev a tvorbu paketů nebo na tvorbu mateří kašičky, ovšem velká produkce si vyžaduje speciální bílkovinné krmení a to má vliv na obsah složek v produktu. Neradi bychom byli nuceni v budoucnu řešit krmivářskou problematiku v chovech včel medonosných podobnými metodami jako ve velkochovech dojnic. Množství nabízených produktů nahrazujících přírodní potravu včel již k takovému cíli směřuje a snaží se popřít úzkou vzájemnou závislost chovu včel na okolním přírodním prostředí.

Zakázat pesticidy

Pravda je však taková, že cílem má být omezení spotřeby pesticidů a návrat ke šlechtění více životaschopných (vitálních) plemen hospodářských zvířat a kulturních rostlin. Bez moderní techniky ani chemické ochrany rostlin a léčení zvířat se současné zemědělství neobejde. Velkým problémem je ale nadužívání léků a pesticidů. Sami nejdeme příkladem, v ČR stále spotřebováváme desítky tun antibiotik ročně, vody kontaminujeme více než sto tunami léků ročně a další stovky tun léků, které jsou patrně jen zlomkem nevyužitého množství, se vracejí přes lékárny do spaloven. Stabilně vysokou zůstává spotřeba antibiotik v humánní medicíně – asi 60 tun ročně. Spotřeba antimikrobik ve veterinární praxi má naopak klesající tendenci a v posledním desetiletí poklesla o téměř polovinu na stále vysokých přibližně 40 tun ročně. Konečně se pozitivně uplatnil vliv poznatků o nárůstu bakteriální rezistence a následných rizicích pro humánní medicínu. Kuriozitou však zůstává, že při všech těchto obrovských spotřebách antibiotik, které dominují ve spotřebě antimikrobik, se v medu pídíme z důvodu neexistence maximálních povolených hodnot velmi drahými metodami po stopových množstvích antibiotik, v hodnotách, které jsou mnohem nižší než povolené limity v základních potravinách živočišného původu. Co se týká spotřeby (nadužívání) přípravků na ochranu rostlin, lze konstatovat mírné zlepšení, když spotřeba těchto přípravků v českém zemědělství loňském roce klesla z necelých 13 000 tun na necelých 12 000 tun. Na tomto pozitivním trendu má podíl především snížení spotřeby herbicidů a desikantů na bázi glyfosátu a snížená spotřeba regulátorů růstu. Spotřeba fungicidních a insekticidních látek, které poškozují opylovatele, se však bohužel v minulém roce nijak nezmenšila a zůstává o více než 1 000 tun ročně vyšší než před 10 lety.

Přípravky na ochranu rostlin představují mnohem vyšší riziko pro životní prostředí kontaminací vod a potravního řetězce než léčiva z veterinární praxe. Přesto hodnocení rizik obou skupin látek je chybně opačné. K oběma skupinám látek bychom měli přistupovat jako k ohni – dobří sluhové, ale zlí páni.

Je lidskou přirozeností raději žít v bláhové naději než poznat a přijmout nepříjemnou jistotu. Nepřipouštět si problémy, nepracovat s fakty nebo nekriticky přejímat jejich zmanipulovaný výklad je snadné a pohodlné, jen důsledkům se nevyhneme.

Bohužel však zřejmě potřebujeme drsný střet s realitou zhoršujícího se životního prostředí, abychom si dokázali uvědomit zranitelnou nicotnost našeho bytí a změnili způsob života.


PK

Serii přednášek Svět včel a včelařů pohledem Apimondie 2019 poctila záštitou Mgr. Radka Trylčová, radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědelství

APIMONDIA 2019

Osm přednášek Svět včel a včelařů pohledem Apimondie 2019 dr. Švamberka s promítáním originálního dokumentárního filmu pořádáme v říjnu a listopadu na těchto místech:

 • Plzeň – PREMIÉRA – 3. 10. 2019 od 16.00; Místo: Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18
 • Konstantinovy Lázně – 12. 10. 2019 od 15.00; Místo: Kulturní dům, Tichá 164
 • Sušice – 19. 10. 2019 od 9.00; Místo: Kino Sušice, Příkopy 178
 • Bor (u Tachova) – 26. 10. 2019 od 15.00; Místo: Kino Bor, Náměstí Republiky 575
 • Nepomuk – 9. 11. 2019 od 15.00; Místo: Restaurace Sokolovna, U sokolovny 308
 • Domažlice – 17. 11. 2019 od 15.00; Místo: Kino Čakan – Loutkový sál, Vodní 8
 • Kozojedy – 23. 11. 2019 od 15.00; Místo:, Kulturní dům, Kozojedy 120
 • Zbiroh – 30. 11. 2019 od 15.00; Místo: Městský úřad, Masarykovo náměstí 112

Film z Apimodie ja k vidění také zde na našem webu v části pro členy v rubrice Dokumentární filmy.

Velký dík za podporu Plzeňskému kraji.


PK

PK


Naše slepá cesta

Vloni v létě to kolem nás vypadalo jako v „krajině bělásků“. Letos již nevidíme ani ty bělásky. Nejhojnějšími motýly naší přírody se v posledních týdnech staly babočky bodlákové (Vanessa cardui), jejichž vybledlé exempláře k nám symbolicky imigrovaly z jihu.

V poslední době vnímáme hrozby patrných změn, ale i naděje. Naděje spatřujeme alespoň v nedávných proklamativních změnách přístupu k problémům naší krajiny – oteplování a suchu. Protože: „Kde je vůle, tam je i cesta. Podle četných nedávných prohlášení ve sdělovacích prostředcích by u nás vůle byla. Avšak, řečeno s drobnou úpravou slovy nekompromisního kritika našich národních nedostatků Havlíčka Borovského, byl by již čas, aby nám to naše proklamativní snažení ráčilo konečně z úst vjeti do rukou a do těla. I když se nám aktuální situace střední Evropy v posledních týdnech po chladném deštivém květnu jeví lepší, byl totiž i tento měsíc třetím nejteplejším v historii měření globální teploty na Zemi.

chuang-berounka

Vlevo dole – část neoblíbeného řepkového porostu, přesto výborně kryjícího půdu a chránícího před erozí, vpravo od tohoto pole jasně zelená rovněž nenáviděná akátina, velmi dobře plnící funkci zabránění erozi na silně svažitém pozemku, vpravo od ní směrem k řece (Berounka pod obcí Kozojedy) prosychající smrčina. Původní porost borovice na svazích vlevo nahoře je na tom vůbec nejhůře. Na tyto porosty by se měly přeměnit cizí akátiny? A řeka Berounka – taková malá česká Chuang-Che – je v ní po deštích půda z mnoha našich kukuřičných polí.

akáty

Přestože právě tudy se valila velmi svažitým pozemkem voda z pole po silných deštích, žádné hluboké erozní rýhy v akátině nelze nalézt.

kukurice 1

I jen z mírně svažitého pole osetého kukuřicí (nikdy ne řepkou) vyplavuje voda nejcennější složky půdy do českých hnědě se barvících řek. Vzniklé erozní rýhy zasahují až k neúrodnému kamenitému půdnímu skeletu.

kukurice 2

Vyprahlé utužené kukuřičné pole s jezírkem nevsakující vody.

Hrozby vidíme v propagaci zdánlivě ekologického myšlení, které vychází z neznalosti i z nesprávných předpokladů, a proto vede i k nesprávným závěrům. Klíčem k nalezení smysluplných řešení je schopnost i ochota pokládat si otázku proč. Dříve bylo kladení této otázky typickým znakem mládí, dnes až příliš často k velké škodě společnosti tato schopnost mizí již v raném věku a je nahrazena ochotným přejímáním odborně nepodložených dogmat a následným křikem s křičícími. Často se proto setkáváme s interpretací o škodlivém vlivu včely medonosné na jiné druhy opylujícího hmyzu, které se v extrémních případech projevují i snahou o zákaz chovu včel v chráněných územích přírody! Jenže chceme-li hovořit o potravní kompetici (soutěži o zdroje potravy), pak hovoříme o něčem, o soutěži v něčem, co v přírodě neexistuje. Včelstvům maloplošné zdroje potřebu energie nehradí a ostatní opylovatelé – zvláště včely samotářky a čmeláci s mnohem kratším doletem, si skromné zdroje potřebné pro obživu buď vždy naleznou, protože mají svůj roční vývojový cyklus nastavený na dobu předjarní a jarní hojnosti potravy, nebo tyto druhy v zemědělské krajině nejsou, protože zmizely jejich maloplošné zdroje potravy nebo je zlikvidovalo použití pesticidů. Pokud jiné druhy včel vymizely, potom ne kvůli včelám medonosným, ale kvůli našemu nakládání s krajinou a s tím spojenými změnami klimatu. Jejich posledními útočišti se paradoxně stávají města.

Včelstva svou potravu nalézají v okruhu 7 km i více od svého stanoviště. Proto jsme proti připravovanému dalšímu zkracování vzdálenosti mezi chemicky ošetřovanou kulturou rostlin a stanovištěm včelstev, pro kterou platí povinnost hlášení včelařům (z původně navržených 7 km, posléze kompromisních 5 km, je nyní předkládán značně absurdní superkompromis 2 km). Včely medonosné se přitom zaměřují přednostně na zdroje velkoplošné a vydatné, svou opylovací činností na řídce a vzácněji se vyskytujících rostlinách udržováním jejich reprodukce jen podporují zbytky biodiverzity. Ve skutečnosti tím ostatním opylovatelům pomáhají. O zvýšení početnosti i druhové diverzity samotářských původních druhů včel vypovídají i vědecké studie z oblastí americké panenské přírody, do které pronikly afrikanizované medonosné včely, a v nichž se původně včela medonosná nevyskytovala. V zemědělské rostlinné i živočišné výrobě, včetně praxe v některých velkochovech včel, kráčíme po příliš jednoduše vytyčené cestě velkoprovozní praxe čerpající z ekonomicky dobré přítomnosti, ale nemyslící na budoucnost – půdy, ekosystémů, včel. Hlavním úkolem vlastníka přitom nemá být užívat, ale „předat životem dočasně propůjčené v míře neztenčené následovníkům. (K. L. V. Metternich). Naše současná cesta má časové i prostorové limity a je proto bohužel slepá. Únik z bludiště složitých vlivů nikdy nepředstavují jednoduchá přímočará řešení. Správné cesty se často klikatí a jsou plné kompromisů. I život trvá díky schopnosti analyzovat dráždivostí změny ve vnějším prostředí a přiměřeně, ale včas na ně reagovat chováním. Proto i my, chceme-li repektovat zákony života a přežít, musíme přiměřeně, ale konkrétně a včas změnit své jednání a opustit příliš jednoduché vzorce chování k přírodě. Příkladem zjednodušeného přístupu v zemědělské praxi posledních let je využívání působení desikantu na urychlení dozrání zemědělské plodiny, který současně zabrání následnému rozvoji plevelných rostlin na strništi po sklizni bez orby. Jedna aplikace tak ekonomicky poslouží dvěma úkonům. Ekonomický motiv, který je zde zpravidla určující, je podobný jako při použití tankmixů pesticidů s hnojivy. Co je ekonomické, ale nebývá ekologické. Zatímco tankmixy při ušetření času a spotřeby pohonných hmot mnohonásobně zvýší poškození hmyzu při aplikaci prostředků na ochranu rostlin v kvetoucích porostech, předsklizňový desikačně herbicidní zásah, kromě toho, že zanechá stopy účinné látky v krmivech i v potravinách, vede po častých opakováních k vymizení i zbytků kvetoucích rostlin z okrajů polí. Tím přetváříme naši krajinu ve schnoucí kulturní step se všemi negativními důsledky. Zelená poušť zemědělské krajiny po odkvětu řepky, jejíž porosty jsou v ČR každoročně zdrojem více než poloviny celkové medné produkce exportně žádaného medu, se mění v poušť hnědou. Ve včelstvech změny pozorujeme hned. Včelstva jsou vynikající ekologické indikátory. Dnešní venkovská krajina v létě nekrmí včely – zvláště v méně lesnatých oblastech. Ani okraje polí a lesů (ekotony), ani naše původní vegetace v pozdním létě a podzimu – době začínající většinou kolem 10.7., často však již v červnu – neposkytují téměř žádnou nektarovou výživu včelám ani ostatním opylovatelům. S časem potom v krajině přicházejí další nepříznivé změny – klimatické, hydrologické i degradace kvality půd.

Rádi, bohužel stále více, vnímáme věci černobíle. Stačí se podívat na narůstající převahu těchto barev na nových automobilech, v nichž lidé brázdí zglajchšaltovanou krajinu. Barvy vadí, někomu jarní žluť řepkových polí na letošních 9 % zemědělské půdy v ČR a mně zase přemíra jednotvárné zeleně z tmavých lánů dusíkem minerálně přehnojené pšenice nebo na plochách širokořádkově vyseté kukuřice s hlubokými erozními rýhami, plodin rostoucích na herbicidy předem zmrtvělé půdě. Stejně negativně působí rychle schnoucí kultury krátkostébelného ječmene zanechávající minimum organických látek v půdě.

Nyní po volbách do Evropského parlamentu se dozvídáme, jak mají všichni „zelené“ programy. Nedomyšlená a neodborná zelená zjednodušení jsou ale nebezpečná. Stačí se zamyslet nad problémy bezhlavého užití biopaliv včetně biomasy, jíž nepochybně není schopna naše krajina vyprodukovat dost ani pro všechny propagované a dotované „biokotle“ a výrobu bioplynu stejně jako si nelze představit v dohledném čase realizaci nyní tak módní elektromobility, snad s výjimkou smysluplného dojíždění na elektrokole na relativně blízké pracoviště.

Příroda nemá být jednobarevná. Krajina, stejně jako naše strava i naše činnost, má-li být zdravá, musí být pestrá, jemnozrnně mozaikovitá. Ale ani stupeň biodiverzity (druhové pestrosti), jejíž maximum přinesla do Evropy teprve kolonizace lidmi a o níž se stále častěji hovoří, nelze hodnotit bez souvislostí. Cílem má být ochrana druhového bohatství s důrazem na stabilitu a funkčnost krajiny včetně její půdoochranné a hydrologicky příznivé funkce. Produktivita ale není úměrná biodiverzitě a už vůbec ne stáří bezzásahového ekosystému dosahujícího konečného stádia rovnováhy – klimaxu. Klimaxová nebo pseudoklimaxová člověkem založená přestárlá smrčina nejen že má sníženou až minimální produkci biomasy, je i mnohem náchylnější k přirozenému rozpadu za účasti destruentů včetně kůrovců. Tento přirozený rozpad ve starším porostu hospodářského lesa posilují současné změny vnějších podmínek mnohem více než v mladém vyvíjejícím se porostu.

Je proto potřebná aktivní ochrana i tvorba krajiny. Je nutné vyhodnocovat slabá místa fungování současného agroekosystému a plánovitě podporovat potřebné změny v řádu desítek let. Dotační prostředky musí být mnohem více zacílené tak, aby donucovaly ke zlepšování mimoprodukčních funkcí krajiny a staly se tak investicí přinášející budoucí zisk ochrany půdního fondu a vod, trvale udržitelné produkce a lidského zdraví, investicí, která umožní život i dalším organismům sdílejícím s námi společný ekosystém. Je to aktuálně jediný způsob, jak odbočit z naší slepé cesty.Pro smysluplnou budoucnost

Nedávno byly publikovány na webových stránkách Českého rozhlasu názory amerického přírodního filozofa Derricka Jensena https://wave.rozhlas.cz/protesty-za-klima-k-nicemu-nevedou-resenim-je-rozbit-civilizaci-tvrdi-ekofilozof-7786758. Rád bych na ně krátce reagoval, protože se neztotožňuji s utopicko-anarchistickými představami o revolučním obnovení ekologické rovnováhy rezignací na dosažený pokrok lidské civilizace.

Příroda je diverzifikovaný souhrn mnoha jedinečných druhů. Také člověk, zůstávající její součástí, vytvořil mnoho jedinečných místních plemen zvířat, odrůd rostlin stejně jako jedinečných lidských kultur a krajin. Kdo pohrdá tímto dědictvím a pozitivní tvořivou schopností člověka, pohrdá i lidským druhem.

Život v nás i mimo nás visí na předivu z mnoha tenkých nitek a chceme-li mu pomoci, musíme se snažit poznat jich v jejich souhře co nejvíce a co nejdříve. Nejsme dokonalí, mnohé přehlédneme, souvislosti nedomyslíme, na některé přicházíme pozdě a potom čelíme smutným důsledkům. I výborní specialisté a praktici v humánní a veterinární medicíně i chovatelé včel si v sobě nosí své hřbitovy. Ono to nějak vždy dopadne a život jde dál, jen škody a ztráty se v důsledku kvality našich rozhodnutí svým rozsahem liší.

Člověk ovlivňuje přírodu ne vždy špatně. Teprve v posledních několika desítkách let získal nástroje, které často nepoužívá rozumně, a viditelně tím ohrožuje lokální ekosystémy i globální ekosystém Země. Nejsem optimistou v reálných možnostech zastavení globálního oteplování. Tento proces můžeme pro blízké období desítek let jen s velmi nejistým výsledkem zpomalit. Nezbytné naopak je se mu přizpůsobit. Dlouhodobě udržitelná existence našeho druhu je přesto možná a určitě nespočívá v tom, že budeme žít jako indiáni nebo neolitické kultury.

Naše budoucnost je závislá na poznání a pojmenování hlavních slabin a rizik našeho působení v ekosystémech vyžadujících změnu našeho chování, která může přinést měřitelné zlepšení v reálném čase jedné lidské generace. Proto je potřebné opustit populismus stojící na chabých nebo žádných odborných základech. Potřebujeme naopak šířit kritické myšlení a kvalitní vzdělávání o našich reálných možnostech řídit naše činnosti tak, aby se rychle staly více přívětivými k živé přírodě.

 1. Je třeba zastavit nárůst lidské populace. Dříve jej regulovala příroda ekologicky odporem prostředí, kojeneckou a dětskou úmrtností, hladem, nemocemi a periodicky také válkami. Tyto faktory dnes nepůsobí nebo jejich působení je snížené a soudný člověk si je nemůže přát. Kdo by si je přál nebo jim pomáhal, byl by právem odsouzen za zločiny proti lidskosti. Ovšem další trvalý nárůst početnosti lidstva je ve své podstatě zločinem proti přírodě. Není páchán v nejvyspělejších zemích, nýbrž v zemích chudých, ekonomicky i z pohledu našeho práva zaostalých. Pomoc směřující jen proti tamnímu odporu prostředí je chybná a problém jen zesiluje.
 2. Je třeba účelně získávat a recyklovat zdroje potřebných látek a energií. Vsadit na obnovitelné zdroje z biomasy pro pokrytí podstatné části energetických potřeb je však z podstaty věci chybné. Biomasa pochází z fotosyntézy. Účinnost tohoto přírodního vázání energie je mizerná – okolo 1 %. Použití biomasy jako zdroje energie je efektivní pouze tehdy, pokud touto cestou zpracováváme organické odpady. Kterýkoli jiný klasický neobnovitelný zdroj, ale i solární panel, větrná elektrárna, geotermální zdroj či tepelné čerpadlo je na stejné plošné jednotce mnohonásobně efektivnější. Spalováním biomasy navíc – stejně jako spalováním uhlí – emitujeme do atmosféry oxid uhličitý, jehož produkce se z důvodu omezení globálního oteplování má snižovat. Přitom je vhodné připomenout, že přes všechny aktuální problémy v našich lesích, k jejichž hlavním příčinám se řadí aktuálně nezadržitelné oteplování a sucho posledních let, za naši lesnatost a zásobu dřevní hmoty, která také váže oxid uhličitý, vděčíme katastrofě třicetileté války s velkou redukcí početnosti lidské populace. Po další vlně středověkého drancování umožnil záchranu lesů objev a využití uhelných zdrojů energie.
 3. Musíme včas najít cesty, jak opustit představu trvalého růstu produkce čehokoli, protože toho se jinak než plundrováním zdrojů dosáhnout nedá.
 4. Při veškeré výrobě je třeba uplatňovat omezení a přijímat podpůrná opatření, která budou chránit druhovou diverzitu a ekologickou stabilitu kulturní krajiny, jak v Evropě vznikala po staletí. Naše krajina není divočina, tu je třeba zachovat tam, kde není husté lidské osídlení. Tam se na ni můžeme jezdit dívat do velkoplošných chráněných území tajgy, tundry, savany či tropických lesů a obdivovat, co příroda vytvořila a udržuje bez našich zásahů. Těmto zemím bychom za tuto bezzásahovost ovšem měli platit.
 5. Je třeba zastavit ztráty a poškozování půdy, která má primárně sloužit pro výrobu potravin. Ano, pro výrobu, nestyďme se nazývat věci pravými jmény. Proto je třeba se vrátit k takové agrotechnice a střídání plodin, které udrží půdní úrodnost a jen takové postupy dotovat.
 6. Vnáší-li zemědělec do agroekosystému chemické látky, musí respektovat i jiné uživatele krajiny – vodní zdroje, liniovou zeleň, lesy, zahrady a parky a také včelstva i jiný zvláště opylujícího hmyz včetně umístění jejich stanovišť. V tomto případě veřejný zájem je povýšen nad okamžitý ekonomický zájem soukromého vlastníka nebo nájemce půdy. Tento respekt je prakticky nedosažitelný při leteckých aplikacích POR. Proto jsme proti těmto aplikacím. A jsme zcela zásadně proti zrušení nahlašovací povinnosti o plánovaných konkrétních aplikacích POR pro chovatele včel. V dnešní době však považujeme za zcela dostačující, aby se tak dělo výhradně pomocí e-mailové komunikace s těmi včelaři, kteří poskytnou do centrální evidence včelstev svoji e-mailovou adresu. Jsme proti přenášení zbytečné administrativní zátěže na zemědělce.
 7. Je třeba používat prostředky mechanizace a chemické přípravky jen v množstvích nezbytně nutných pro udržení výnosu. Potřebujeme mnohem důsledněji sledovat akumulaci a prostup používaných látek do ekosystémů, vod a potravních řetězců. Zvláště nebezpečné jsou kombinace produkce osiva nebo výpěstků odrůd (GMO i citlivých non GMO), pokud kvůli nízké rezistenci vyžadují četnější aplikace prostředků na ochranu rostlin nebo jsou přímo šlechtěny pro pěstování s použitím vysokých dávek chemických ochranných prostředků (Roundup ready GMO odrůdy). Nebezpečí ekologických škod ještě vzrůstá, je-li dodavatel osiva těchto odrůd současně i poskytovatelem zemědělské chemie. Nejsme proti používání chemických prostředků k ochraně rostlin, ale jejich množství a způsoby aplikace nepovažujeme za trvale udržitelné a tudíž rozumné. Bohužel se stalo běžnou praxí každoročně aplikovat na stejnou plochu několikrát prostředek s herbicidním účinkem, ještě častěji pak insekticidní a fungicidní přípravky smíchané z úsporných důvodů do lepivých směsí s hnojivy či s látkami s protitranspiračními účinky. Při aplikacích těchto látek je velmi potřebné respektovat dobu letu včel stejně jako rizika úniků používaných látek větrem mimo polní kultury. Delší dobu upozorňujeme na skutečnost, že večerní ošetření kvetoucích kultur (o často prováděném odpoledním postřiku nemluvě) je kvůli přítomnosti opylovatelů v porostu mnohem horší variantou než ošetření časně ranní. Chtěli bychom upozornit i na skutečnost, že jen v časných ranních hodinách je statisticky (kromě okamžitého přechodu frontálních útvarů) mnohem nižší rychlost větru a obvykle úplné bezvětří. Ideálním časem pro nezbytné chemické ošetření je proto ze všech hledisek doba mezi 4.30 – 8.30 hodinou.

Samozřejmě, že všechna tato opatření nejsou zadarmo, ale dávají nám a hlavně těm, co přijdou po nás, naději na smysluplnou budoucnost bez hladu, nemocí, válek, krve a slz.


graf

Záznam meteorologické stanice na našem stanovišti včelstev (Kozojedy – Plzeň-sever) dokládá opakované ranní utišení větru v obvyklém čase spojeném s poklesem teplot od 4.30 do 8.30 hodin. V této době je minimální riziko poškození opylovatelů a úniku POR mimo ošetřovanou plochu.

Víme o tom

Tři poslední dny jsem kydala kurník a hnojila rostliny v našem areálu MÁJA. Práce s vidlemi a lopatou nechala bolestivé stopy na mém změkčilém těle. Byť jsem každý večer zmučené svaly poctivě protáhla, stejně jsem toho moc nenaspala. A tak jsem nocí uvažovala, jak to bude bolet, až nebude žádný opylující hmyz a lidi se stejnou (kancelářskou) průpravou jako já budou muset vyrazit na stromy a do předklonu (pícniny) opýlit rostliny. Dělá se to takovým tepovacím štětečkem. Viděla jsem to ve filmu More than honey (Víc než jen med), v severní Číně už nějakou dobu opylují ručně.

To lezení po větvích teprve bude bolet, přátelé. Umíte si to představit? Už dnes máme problém s trhači ovoce ve vysokých korunách – např. třešní. Problém je v tom, že skoro nejsou (trhači, třešní je zatím dost).

Dlouhodobě a neustále náš spolek posílá ministerstvům zemědělství a životního prostředí naléhavé informace o katastrofické situaci opylovatelů. Na poslední e-mail o tom, že Německo chystá zákon na ochranu hmyzu, mi odpověděl sám ministr životního prostředí Richard Brabec: „Děkuji, víme o tom,“ napsal.

Neuklidnilo mě to. Co podstatného udělala státní správa České republiky pro záchranu opylovatelů? O ničem nevím.

mail

Přistupujme k věcem s rozmyslem

bastardi

Barevná směsice včel na napajedle v Praze je ukázkou postupující nežádoucí hybridizace včel medonosných.

V závěru 18. století byla vydána pozoruhodná publikace faráře Josefa Antonína Janiše (objevitele partenogeneze včel) s názvem Aučinlivé spravování včel. V soudobé češtině by ji autor nazval Efektivní chov včel. Napsal ji ještě v době své kněžské služby v tehdejší Hostivaři u Prahy. Další část svého života prožil mezi farníky ve Slabcích u Rakovníka a tam po zásazích do konstrukce prvních nástavkových úlů zkoušel i kočování se včelstvy za lesní snůškou.

V 19. století s postupujícím industriálním rozvojem se stalo módou vše efektivní provádět průmyslovými postupy. František Živanský proto nazval na svou dobu velmi moderní příručku chovu včel určenou moravským včelařům Krátký návod průmyslového včelařství.

Dnes by se sotva našel autor, který by chtěl chov včel nazývat průmyslovým. A přece jsou současné metody celoročního ošetřování včelstev a formy jejich chovu v malo a velkochovech, mobilních, rozmnožovacích a šlechtitelských chovech termínu průmyslové včelařství mnohem bližší než před 150 lety. Jen ten termín již nemáme tolik rádi. Z návodů k průmyslovému chovu se stala racionalizace v chovu včel. Průmysl, jemuž ve skutečnosti vděčíme za naši životní úroveň, je vnímán jako prvek poškozující krajinu. Pod vlivem novodobého environmentalismu se podstatně změnilo myšlení lidí. Lidská činnost, kterou byla po staletí přetvářena příroda do její současné podoby, je vnímána negativně.

Skutečnost je však taková, že člověk po dlouhou dobu kultivoval evropskou přírodu a krajinu ve prospěch její stability, a lidé po většinu svého působení tvorbou maloplošných mozaikovitě rozmístěných biotopů přispívali i k biodiverzitě živé přírody a utvářeli krásné životní prostředí.

Vzpomeňme proměn jihočeských bažin v krásnou krajinu Třeboňska, unikátní ekosystémy Křivoklátska či na druhém konci naší země nádhernou krajinu Jeseníků a Beskyd. To vše vzniklo těžkou prací hospodáře, který si přisvojoval zem s prostředky mnohem méně výkonnými, než máme dnes. Právě proto myslel na udržení krajiny ve stavu, který mu bude trvale poskytovat vše, co dobýváním vrcholu potravní pyramidy získával.

Zdá se, že i za postavení vrcholového konzumenta a predátora živé přírody se dnešní člověk stydí. Naši předkové z minulých dvou století by byli – mírně řečeno – zklamáni tím, jak nyní v krajině hospodaříme. Většinou už jí projíždíme jen po asfaltu mezi velkými plochami polí s erodovanou utuženou půdou s malým podílem organické složky, o to však větším množstvím minerálních vyplavovaných hnojiv a pesticidů. V zanedbaných lesích přibývá se změnou klimatu usychajících stromů a tlejícího dřevního odpadu, hospodářský les stejně jako zemědělské kultury devastuje přemnožená spárkatá a černá zvěř.

Jsou místa, kde přemnožená zvěř ohrožuje i bezpečnost silničního provozu. S divočáky se můžete setkat na silnici i v mnoha větších a velkých městech včetně Prahy. Ještě před několika málo desítkami let bylo něco takového nemyslitelné. Stavy zvěře byly přísně regulovány a současně byla zvěřina přirozeným doplňkem jídelníčku obyvatelstva.

Dnešní člověk je natolik líný a neschopný domýšlet důsledky svého managementu přírody, že se uchyluje k fatalistickým tezím o potřebě samoregulace přírody bez lidského zásahu i v intenzivně hospodářsky využívaném prostředí.

Představa že někdo klučí nálet divokých dřevin v rokli a osazuje ji švestkami, jak činil můj otec a děda, je dnes zcela mimo možnou míru představivosti. Člověk se v řádu desetiletí změnil, jaksi zdegeneroval v jiný živočišný druh a opustil svou roli (niku) v přírodě. Tuto pracně nabytou roli se pokouší přenechat jiným živočišným druhům. Tím hrozí, že se v některých lokalitách přesune opět z pozice vrcholového predátora kamsi do prostoru potravní pyramidy.

Druhy, které nejsou předmětem aktivní regulace, v případě živočišné říše ztrácejí po delší době dřívější plachost a šíří se do blízkosti lidských obydlí nebo přímo do nich, vstupují na obdělávané pozemky a stávají se v některých případech i bezprostředním nebezpečím zejména pro malé děti. Zatím se evropská populace vlků lidí dostatečně bojí a nepředpokládám, že bychom se dostali na úroveň indického státu Bihar, kde se vyplácela rodičům za každé vlky odvlečené dítě náhrada odpovídající roční mzdě zemědělského dělníka.

Po průšvihu v našich vodách s donedávna chráněnými kormorány se rýsují další – s přemnoženými bobry, vydrami i nepůvodními norky. Regulovat je nestíháme, nesmíme či neumíme.

Teď se radujeme a investujeme pro změnu do návratu velkých šelem. Budou prý za nás lovit přemnoženou černou zvěř a kopytníky. Roční spotřeba vlka je asi 500 - 800 kg masa, které, jak se zdá, rádi obětujeme. Přemnožení medvědi přicházející ze Slovenska se budou s velkou pravděpodobností podílet na další redukci až likvidaci těch nemnoha zbytkových chovů ovcí našich vzácných místních plemen. Vystresovaná štvaná zvěř se může častěji náhle objevovat na komunikacích.

Medvědi stejně jako další u nás se šířící velké šelmy nejsou vůbec ohroženy na rozdíl od mnoha jiných druhů živočichů a rostlin na Zemi. Jeden medvědí chlupáč nám svou přirozenost ukázal již v průběhu podzimu. Medvědi mají tak rádi med a hlavně včelí plod, že v některých lokalitách na Slovensku museli včelaři již před několika lety rezignovat na obnovu zničených včelnic, ač byly chráněny všemi dostupnými moderními prostředky.

Úřednické iracionální nadšení pro šelmy hraničící s arogancí vůči místnímu obyvatelstvu dosáhlo v loňském roce absurdního vrcholu ve Francii vysazením dvou březích medvědic do prostoru Pyrenejí. Kvůli odporu místních zemědělců, kteří blokovali silnice, zorganizoval francouzský ministr životního prostředí jejich transport na místo vrtulníkem.

Škody způsobené jen v ČR za několik posledních měsíců dosud nijak nepřemnoženými vlky a medvědy dávají tušit rozsah možné pohromy. Přitom je nepřijatelně malá pozornost věnována úbytku druhové pestrosti i početnosti mnoha druhů hmyzu, ptactva, ale i mnoha druhů vodních bezobratlých a obratlovců.

Iracionální environmentalismus vedoucí k neschopnosti předpovídat možnosti a důsledky našich činů vede i v chovu včel k neopodstatněným nadějím vkládaným do některých chovatelských a zvláště pak léčebných metod.

Proti varroáze jsme zkoušeli aromatické rostliny a esenciální oleje z mnoha druhů rostlin, otáčení plástů v plodišti, poprašování moučkovým cukrem, ohřívání celých včelstev, mnohonásobné používání silných organických kyselin ve vysokých dávkách aj.

Také očekávání vkládaná některými našimi včelaři v brzký úspěch metody šlechtění na odolnost – varroatoleranci – včel nelze než označit za jistou formu fatální víry. Přitom pokusy provádět tato šlechtění v ČR jsou z důvodu poměrně vysoké hustoty zavčelení naší země a s ohledem na platný plemenářský zákon krajně nezodpovědným činem.

Mohu vzpomenout na pražskou přednášku nizozemského včelaře Henka Koka z roku 2010. Poněkud úsměvně působilo, že několikaletý grant šlechtění na varroatoleranci metodou Bond – tj. která včelstva vydrží bez léčení – byl již téměř úspěšně završen, kdyby však nakonec i zbylá včelstva neuhynula. U prošlechtěných linií obvykle vydržela včelstva, která chovala nejméně plodu, který je potravou roztočů. Z tohoto důvodu se jednalo o včelstva nejslabší a nejméně produktivní.

Pokusy o vytvoření včelstev geneticky odolných varroáze přírodním výběrem vedou k obrovským ztrátám. Ve velkých volně se křížících (panmiktických) populacích včelstev na hustě zavčelených kontinentech při použití metod hromadného výběru mají jen minimální šanci na úspěch. Větší nadějí je selekce v uzavřených ostrovních populacích. Proto se i nizozemské selekční programy přesunuly na Havajské ostrovy. K hybridizaci se zde ale používají Evropě vzdálené rasy včel, zejména afrického původu. O využitelnosti tohoto materiálu u nás mám silné pochybnosti. Zato o bastardizačních rizicích pochybovat netřeba. Bohužel dosud se nepodařilo vyšlechtit dostatečně a trvale k varroáze odolné linie včelstev. Projekt přesunutý na Havaj již hovoří o potřebě financování po dobu alespoň následujících deseti let.

I v loňském roce na podzim se v ČR konala další konference k tématu varroatolerance. Se zajímavými poznatky z této oblasti zde vystoupil americký velkovčelař Daniel Weaver. Podle jeho tvrzení se mu podařilo vyšlechtit dostatečně odolnou včelu. Návod je v zásadě prostý – vytvořte polyhybrida (abychom neopakovali termín bastard) z většího počtu co nejvíce vzdálených geografických ras včel. Získáte tím v důsledku heterózního efektu vzdáleně nepříbuzenského křížení vitálnější včelu s lepší užitkovostí. To je v přírodě i při šlechtění produkčních hybridů hospodářských zvířat dávno známé pravidlo. Co ale teprve učiní tohoto polyhybrida varroatolerantním, jak zjistil D. Weaver, je následné křížení s afrikanizovanou přirozeně odolnou včelou.

Ani to není ničím novým. Vloni v září v Brazílii zemřel prof. Warvick Kerr známý z pokusu, při kterém došlo k neplánovanému ulétnutí rojů importovaného afrického plemene včel se silným obranným chováním (Apis mellifera scutellata). Tato událost se stala v roce 1956 v oblasti Sao Paula, kde se prof. Kerr v r. 1922 narodil a prožil velkou část svého vědeckého života. Odtud se potom hybridi s podílem afrických genů a posílenou životaschopností včetně varroatolerance šířili po Brazílii a brzy na to po střední Americe i jihu Severní Ameriky.

Jak dnes brazilští chovatelé včel po všech peripetiích s počátky chovu těchto agresivních hybridních včel nazývaných dříve často zabijáckými vnímají hospodářský přínos této genetické invaze, je zřejmé ze skutečnosti, že například v hlavním městě centrální Amazonie – v Manausu – byly po smrti prof. Kerra vyhlášeny 3 dny oficiálního smutku. Afrikanizace medonosných včel je dnes vnímána v Brazílii nahlas a v jiných částech amerických kontinentů mezi řadou chovatelů spíše potichu jako ekonomicky velmi přínosná. V průběhu let však byla prováděna i zpětná selekce mírných genotypů včel. Ta vedla opět ke zhoršení odolnosti chovaných včelstev a bez léčení k nárůstu dříve neobvyklých ztrát typu CCD (Colony Collapse Disorder).

Šlechtění na varroatoleranci zůstává pro nás zjevně na úrovni základního výzkumu a výstupy pro praxi nejsou v dohledné době představitelné, když uvážíme, jaká rizika by pro naši hustě osídlenou i zavčelenou kulturní krajinu představovala nekontrolovatelná afrikanizace chovu včel. Naše včelstva by se mohla stát tvory obávanými a přinášejícími nepředvídatelné škody stejně jako velké šelmy.

Včelařský odborník, původem Američan, John Kefuss včelařící na jihu Francie a v Chile dospěl podle vlastního prohlášení předneseného na přednášce v ČR již před více než 10 lety k varroatolerantním liniím včel. Pokud je tomu skutečně tak, potom bychom mohli považovat matky z jeho chovů produkované na severní i jižní polokouli po tisících a prodávané s náležitou reklamou po 650 € za dobrou a levnou investici. Jen nemohu pochopit, proč takto prezentované výsledky nepřinášejí podstatné zlepšení snížením škod způsobovaných varroázou. Také na posledních kongresech Apimondie nebyly prezentovány nabídky prověřených varroatolerantních linií včel. Pokud by chov těchto linií prokazatelně snižoval ztráty včelstev a umožnil omezit nebo dokonce vyloučit potřebu léčení varroázy v chovech včel, jejich šíření zvláště v komerčních chovech by proběhlo stejně rychle, jako se u nás rozšířila kraňská včelstva v 70. letech minulého století. V takových případech stačí dobrá pověst.

Pokusné hybridizace v evropských neizolovaných populacích včel ve snaze získat bondovskou supervčelu mohou přinést více škody než užitku. Pamatuji si, jak na kongresu Apimondie v roce 2009 v jihofrancouzském Montpellier nám na jedné velmi dobře vybavené včelí farmě, kde zimní ztráty přesahovaly 30 %, nechtěli ukázat žádná včelstva s odkazem na jejich přílišnou agresivitu. O stupni hybridizace přitom vypovídala směsice barev včel na květech.

Možnost šlechtění na zvýšenou odolnost proti varroáze nesporně existuje. Jedná se však o odolnost relativní, jen obtížně v otevřené populaci geneticky upevnitelnou. Trvalejší úspěch se bez počáteční polyhybridizace (bastardizace) včetně afrikanizace a následného tvrdého přírodního výběru provázeného velkými ztrátami včelstev evidentně stále nedostavuje. Zlepšení by mělo přinést zapojení metod molekulární genetiky, které by umožnily vložit a v genetické informaci včel upevnit potřebné znaky odolnosti vůči nemocem bez přenosu jiných naopak velmi nežádoucích vlastností. A to je ještě stále běh na dlouhou trať.

Ač chápu argumentaci odpůrců, jsem přesvědčen, že bez potlačování varroázy minimálními účinnými dávkami ověřených přípravků se v současnosti a pravděpodobně ani v příští generaci chovatelů včel neobejdeme. Kvůli šíření virových infekcí včel populacemi parazitických roztočů jsou zatím nebezpečné také úvahy o jejich toleranci v odolných včelstvech. Tak to vnímají i profesionální chovatelé včel ve světě, kteří přestože léčí, podporují vědecky podložené a nikoli jen na přírodě ponechané výzkumy varroatolerance.

Přistupujme k věcem s rozmyslem. Než podlehneme obchodu a obchodníkům s iluzemi, pamatujme, že když chybí vědecká skepse vůči kdejaké nové teorii nebo se ji odborníci v dnešní mediální době obávají vyslovit, tak je na místě alespoň předběžná opatrnost před opuštěním léty prověřených metod.

Mysleme i na to, zda postupujeme efektivně, zda je náš cíl v současné době v přijatelném čase dosažitelný a jaké náklady i oběti (životy včelstev) bude vyžadovat.

Na zdraví, přáteléSlunovrat

Štědrý večer nastal. O Vánocích počínaje jejich prvním svátkem vyjde Slunce o malý krůček dál na východ. Přichází světlo – čas prodlužování dne začíná.

Nejhlubší fáze útlumu životní aktivity včelstev právě končí. Můžeme ji dokumentovat minimální spotřebou včelstev od počátku prosince po čas slunovratu.

graf

Vývoj hmotnosti včelstev a počasí na našich 3 stanovištích v prosinci 2018 do slunovratu. (Okamžité a krátkodobé přírůstky hmotnosti včelstev na lesním stanovišti reprezentovaném modrou křivkou a na zahradním stanovišti reprezentovaném zelenou křivkou jsou důsledkem srážek. Tato stanoviště nejsou v krytém včelíně MÁJA. Vývoj hmotnosti včelstva v tomto krytém včelíně charakterizuje horní červená křivka.)

teplo

Dokladem stálého „odpočinku“ včelstev jsou i nízké teploty kolem 20 °C v jádru dvou monitorovaných včelstev ve včelíně MÁJA.

Po Vánocích se příroda – a s ní i včelstva – zase začne probouzet.

Radujme se.

c
pf

Nesobecké dobré příští 

vanoc

Vánoční a novoroční svátky získaly staletími vývoje lidské kultury výsadní postavení mezi všemi. Staly se oslavou všeho dobrého, co život přináší. 

Příroda nám však dala do vínku kromě potěšení dobrého i bolesti zlého – obojí jako prostředky k přežití jedince a druhu. Problém je, že bez ohledu na svoji učenlivost, nebo právě pro ni, si člověk a jeho druh z těchto prostředků udělal cíle své individuální existence. Dobré chceme dostat rychleji a více. Neustále vyžadovaný růst poměřujeme procenty vztaženými k loňské skutečnosti. Možné zpomalení hospodářského růstu o 2 % vyvolává obavy. Tím jsme přijali tezi o správnosti exponenciálního čerpání z přírody. Takový vývoj je však možný jen matematicky v hlavách některých ekonomů. V přírodě není jen růst, důležitější jsou vývojové kvalitativní změny. Zdroje jsou totiž omezené. Některé jsou neobnovitelné, jiné,  založené na půdě jako výrobním prostředku, snesou jen omezenou míru intenzifikace. Vyžadují velkoplošné pěstování, vysoké dávky hnojiv a pesticidů, u zvířat s narůstající koncentrací chovu vysoké dávky potravních aditiv, hormonálních látek a antibiotik. Všechny tyto látky končí ve vodních zdrojích i na našich nyní ještě bohatěji prostřených stolech! 

Hlavním a z lidského hlediska poněkud sobeckým zákonem života je zákon reprodukce vlastní dědičné informace vedoucí k mezidruhovému i vnitrodruhovému soutěžení o zdroje. Proti přírodě v tomto soutěžení hrajeme vysokou hru a zapomínáme, že je to ona, kdo drží hlavní kartu. Má schopnost vystupňovat odpor prostředí proti druhům, které z ní nadměrně čerpají a porušují přírodní rovnováhu. Činí tak až k jejich katastrofické mortalitě a obnovení rovnováhy často s velmi sníženou početností populace těch druhů, které se dočasně vymkly kontrole regulačních mechanismů. Modelovým příkladem nám může sloužit aktuální stav kolem pozůstatků Černobylské jaderné elektrárny. Toužíme-li neopatrně po snadném vítězství, můžeme utrpět katastrofální porážku. Příroda bude naopak triumfujícím vítězem.

Svátky Vánoc a oslavy Nového roku mají hluboké astronomické kořeny v pozorování vesmíru a jeho těles. Proto i v nejrůznějších náboženstvích jsou v reakci na zahájení nové fáze prodlužování dne časem narození Spasitele. Můžeme vzhlížet k Vesmíru, zákonům fyzikálně - chemických a biologických dějů, k životodárné síle Slunce v ekosystémech a ke každoročnímu zmrtvýchvstání přírody nebo je personifikovat v symbolech svaté trojice křesťanské víry. V každém případě je ale na místě žít v souladu s těmito zákony s potřebnou mírou víry, úcty a pokory k nim. Lidé žijící bez víry v dobrý pevný bod se životem potácejí a často nečiní šťastným ani své okolí. Jejich proměnlivé iluze pramenící z neschopnosti vyhodnotit manipulativně šířené informace vedou k mnoha zklamáním. 

Nemyslím si, že v dnešní době ještě zůstali pravověrní idealisté a materialisté, jsou jen idealističtí snílci a materialističtí pragmatici. První mají bohužel cíle až příliš daleko, druzí – také bohužel – až příliš blízko.

Smyslem lidské existence by měl být odpor k masovému i spotřebnímu fanatismu, činy na základě vlastního kritického poznávání a uvažování a uměřené čerpání zdrojů tak, aby jejich dlouhodobá existence nebyla ohrožena. Moc se to lidstvu zatím nedaří. Každé svátky klidu a míru na konci roku jsou další příležitostí k pozitivní změně. 

Prožijte je ve víře a touze konat nesobecké dobré příští.

Dědictví jednoho sporu

pole

Justus von Liebig

pole

Louis Pasteur

V roce 1857 začal vzrušovat odbornou veřejnost zásadní spor přední autority v oboru chemie Justuse von Liebiga (nar. 1803) s mladým francouzským chemikem Louisem Pasteurem (nar. 1822). Jeho předmětem byla teorie o původu kvašení.

Zásluhy Liebiga o rozvoj chemie v 19. století byly mimořádné. Dokázal využít svých poznatků z pokusů s minerální výživou rostlin nejen k formulaci základních postulátů o působení vnějších vlivů na růst a vývoj rostlin, ale i k vymezení síly tohoto vlivu v závislosti na míře nedostatku konkrétní složky výživy. O mnoho let později, v době vzniku ekologie jako vědy o vztazích mezi organismy a prostředím, se Liebigovy závěry staly klíčem k formulaci 1. zákona ekologie – tzv. Liebigova zákona minima.

Liebig dokázal své pokusy s rostlinami přetvořit v základy současné teorie výživy rostlin. Přitom jako jeden z mála významných přírodovědců 19. století uměl svých poznatků prakticky obchodně využít při zahájení průmyslové výroby minerálních hnojiv. Je tak právem pokládán za zakladatele oboru agrochemie.

Pasteur přes uznání a titul profesora, který získal vyřešením problému optických izomerů kyseliny vinné, byl v polovině 19. století stále ještě začínajícím francouzským vědcem. S použitím mikroskopu – stejného prostředku, s jehož pomocí rozdělil krystaly pravotočivé a levotočivé kyseliny vinné – odhalil při řešení problémů francouzského vinařství pozitivní úlohu kvasinek a důsledky znehodnocení produktů kvasinkových buněk bakteriemi. Pasteurova nová teorie kvašení se záhy střetla s Liebigovým chemicko-mechanickým vysvětlením tohoto jevu.

V Liebigově výkladu byl výskyt mikroorganismů v kvasných procesech jen důsledkem a nikoli příčinou rozkladného děje. Na tomto stanovisku trval po celý život a (asi pro jistotu) všechny nabídky nezávislých experimentů odmítal. Liebigovi jeho tehdejší postavení tento přístup umožňovalo. Jeho přičiněním se Německo stalo v 19. století světovým centrem chemického a fyziologického bádání.

Mnozí chemici a biologové se i po smrti obou vědců pokoušeli spor Liebiga s Pasteurem vyřešit – dlužno podotknout, že ne zcela nezaujatě. Např. německý chemik Eduard Büchner (nositel Liebigovy pamětní medaile z roku 1905) tvrdil, jak se lze dočíst v dodnes opisovaném hodnocení závěrů jeho prací, že spor definitivně vyřešil objevem bezbuněčného kvašení. V přírodě však takový proces neprobíhá. Büchner zkvasil cukerný roztok enzymy bez přítomnosti kvasinek, ale tyto enzymy získal z rozmělněných a vylisovaných původně živých kvasinek. Za tento objev, považovaný za začátek enzymových biotechnologických výrob, získal Büchner v roce 1907 Nobelovu cenu.

Mnoho biotechnologických výrob je dnes založeno na čistě enzymových technologiích. Patří k nim i výroba invertů sacharózy a hydrolyzátů škrobu nabízených jako krmiva pro včelstva. Sluší se konstatovat, že bez Pasteurem objevené úlohy mikroorganismů by všechny tyto výroby byly nemyslitelné. Enzymy se totiž stále získávají umělým způsobem z živých buněk mikrobiálních kultur. V některých biotechnologických výrobách jsou enzymy pro jejich úsporu a lepší působení jako biokatalyzátory navázány na polymerních nosičích podobně jako v protoplazmě živých buněk. Výroba piva, vína, medoviny či fermentace v mlékárenských technologiích jsou stále založeny na čistě přírodních procesech probíhajících uvnitř buněk použitých mikrobiálních kultur.

Pasteur byl fascinován světem mikroorganismů. Usilovným pozorováním a pokusy dospěl v druhé polovině 19. století k závěrům o mikrobiální infekci jako příčině mnoha nemocí. K závěrům, pro něž byl nenáviděn i mnoha autoritami lékařské vědy, které z důvodů vlastní ješitnosti odmítaly přiznat, v jak hlubokých a nebezpečných bludech jejich učení setrvává a kolik zbytečných úmrtí jejich nesterilní praxe stojí. Dokonce i fenomenální Pasteurův objev imunizace proti vzteklině, jejíž virový původce byl v 19. století „neviditelný“, se setkal přes mnoho zachráněných životů ve vědeckých kruzích s neuvěřitelně negativní reakcí a štvavou kampaní vůči Pasteurovi.

Pro současnou praxi v zemědělské výrobě a v chovu včel jsou stálou inspirací Pasteurovy úspěchy v boji se snětí slezinnou a Nosemou bombycis, která ničila chovy bource morušového. Mikroskopická identifikace původce nemoci umožnila přerušit řetězec jejího přenosu. Byla zavedena radikální metoda tlumení této nemoci likvidací vajíček nemocných motýlů bource, která současně s důkladnou sanitací a technologickými opatřeními zabránila přenosům nákazy v chovech bource morušového.

Dodnes je potlačování chorob likvidací jejich včas diagnostikovaných nositelů (včelstev nemocných morem včelího plodu nebo i roztočů infikovaných viry) a zamezení přesunů včelího díla a nástavků mezi stanovišti klíčovým opatřením v boji proti infekčním chorobám včel.

Boj s infekčními nemocemi je od časů Pasteura vždy založen i na včasné a správné identifikaci jejich původců. Byly to Pasteurovy pokusy se sterilizovanými živnými roztoky v baňkách s labutím hrdlem, které znamenaly definitivní konec teoriím o samovolném vzniku mikroorganismů samoplozením. Proto dnes víme, že ve starých plástech se netvoří mor včelího plodu a prostou výměnou díla se jej bohužel nezbavíme, že zkamenění včelího plodu (stále opisovaná aspergillus mykóza) neexistuje, protože „původce“ se vyvíjí jen na mrtvých včelách. Víme také, že původcem hniloby včelího plodu je pouze nesporulující Melissococcus plutonius a nikoli sekundárně se vyskytující sporulující Bacillus alvei. Tento poznatek zlepšuje prognózu při boji s hnilobou ve srovnání s potíráním moru. Mikrobiologický výzkum umožňuje nejen lépe provádět diagnózu, ale i volit účinné metody boje s nemocemi včel, likvidací jejich skutečných ohnisek, ohniskovou dezinfekcí a dalším sledováním jejich možného výskytu v okolí.

Abychom byli spravedliví, Liebigovy zásluhy přinejmenším o současné materiální blaho lidstva jsou mimořádně veliké. Studium fyziologie minerální výživy rostlin a zavedení výroby umělých hnojiv způsobilo doslova revoluci ve výnosech zemědělských plodin. Na tento obor navázal vzápětí i vznik a stálý rozvoj podniků produkujících agrochemii, z nichž ty největší (BAYER, BASF, SYNGENTA) nikoli náhodně sídlí v německy hovořících zemích.

Dnes si bez agrochemie nedokážeme moderní zemědělství představit. V tomto pokračujícím trendu vysoké spotřeby agrochemikálií je přítomno hodně z původního mechanicko-chemického a mikrobiologii přezírajícího pohledu Justuse von Liebiga, otce zakladatele tohoto oboru z první poloviny 19. století, kdy se začaly pod vlivem úspěchů agrochemie vytvářet představy o tom, že vše zlepší minerální hnojiva a později chemické přípravky na ochranu rostlin, že organická hmota, humus a půdní život nejsou příliš důležité, a univerzálním řešením bude hydroponické pěstování rostlin v umělých podmínkách skleníků zcela bez půdy. Takové pěstební technologie odpovídají nereálným představám o možnostech trvalého růstu zemědělské výroby jakoukoli cestou a někdy, bohužel, i za jakoukoli cenu. Jsme toho svědky i v současnosti, kdy chceme vyrábět stále více a rychleji, v důsledku čehož se setkáváme s extrémní koncentrací zemědělské výroby a s narůstajícími riziky kontaminace potravin pesticidy.

Liebig si v závěru života uvědomoval omezení spojená s nárůstem chemizace zemědělské výroby a svoji nově nabytou zkušenost vyjádřil ve svém testamentu těmito slovy:

„Bohužel skutečná krása zemědělství, s jeho stimulačními intelektuálními principy, je většinou podceňována. Umění zemědělství se ztrácí kvůli nevědomosti nevědeckých a krátkozrakých učitelů, kteří přesvědčí zemědělce, aby všechny své naděje spatřovali v univerzálních postupech a založili na opravných prostředcích, které příroda nezná. Sledováním mých rad, oslepených krátkodobými výsledky, zemědělci zapomínají na půdu a ztrácí ze zřetele její vnitřní hodnotu a její vliv. Zdrojem mého absurdního chování byla mylná víra. Nebuďte příliš kritičtí, když se chemik omlouvá při hodnocení chemických látek. Založil své závěry nikoli na poznatcích z praxe, ale vycházel spíše ze zemědělských publikací považovaných za správné a spolehlivé. Všechny zemědělské postupy lze vysvětlit jen na základě přírodních zákonů, které je řídí.“

Připomeňme také slova z odkazu Louise Pasteura přečteného jeho synem při otevření jeho světoznámého ústavu v Paříži:

„Ve světě se střetávají dva protichůdné zákony. Na jedné straně zákon krve a smrti, který stále vynalézá nové způsoby ničení a nutí lidi, aby byli každou chvíli připraveni odejít do války. Druhým zákonem je zákon míru, práce a blaha, který myslí jen na to, jak zbavit lidstvo bolestí a nemocí, které útočí ze všech stran. Nikdo z nás neví, který zákon zvítězí. My však můžeme s jistotou říci, že věda, která slouží zákonům lidskosti, bude ze všech sil usilovat, aby rozšířila hranice života.“

27.12. uplyne již 196 let od narození L. Pasteura. Lidé odcházejí, ale jejich dílo a stále inspirativní myšlenky odkazu zůstávají. Stojí za to si je připomínat.

Z bláta do louže

pole

V době sucha zemědělec odvádí drahocennou vodu ze zhutněné půdy do příkopu.

Polní práce probíhající v uplynulých dvou dekádách měsíce září provázela oblaka prachu za těžkou zemědělskou technikou pohybující se po velkých širých lánech. J. V. Sládek je kdysi nazval ještě rodnými. Nedávno jsem slyšel, že za necitlivé zásahy do naší krajiny může odosobněný vztah uživatelů k půdě. Manažeři zemědělských podniků, kteří půdu nevlastní, si prý hledí jen vlastních příjmů a co bude po jejich odchodu do penze je nezajímá. Tento názor nesdílím přinejmenším proto, že neodpovídá mým osobním zkušenostem. Stále v krajině hospodaří převážně potomci původních vlastníků nebo ti, kteří s prostředím, ve kterém se denně pohybují, srostli tak, že jim nemůže být lhostejné. Lány již asi nejsou rodné a vypadají úplně jinak než před stoletím. Jen na katastrálních mapách vidíme z dnešního pohledu neuvěřitelně rozdrobenou vlastnickou a tenkrát i uživatelskou strukturu zemědělské půdy i lesních pozemků. Přesto si troufám tvrdit, že vztah k prostředí, ve kterém lidé žijí, ve většině případů není odosobněn.

Jsou tu však objektivní podmínky. Zemědělské podniky již názvem vyjadřují, jaký charakter musí mít jejich činnost. Použití nových technologií se v zemědělském podnikání stává nezbytností. I drahá technika a chemické prostředky vycházejí v ekonomickém srovnání jednoznačně výhodněji než aktuální cena za původně vyšší podíl lidské práce. Lidí ochotných v tomto sektoru pracovat navíc s ohledem na současnou situaci na pracovním trhu ubývá.

Těžké stroje zvládnou dříve nepředstavitelný objem práce v optimálním čase. Čím větší stroje, tím rychleji a s menšími okamžitými náklady zasejí i sklidí. Zhutnění půdy, které vyvolávají, se však při použití mělké orby nebo snahách o bezorební postupy stává zdrojem mnoha problémů. Voda se z povrchových vrstev nevsakuje a na těžších půdách vytvoří každý deštík louže až mělká jezírka dusící zasetou kulturu v místě obklopeném vyprahlou „dříve ornicí“. Větší déšť pak cennou povrchovou vrstvu snadno smývá po utuženém podorničí. To vše se děje v situaci, kdy se za 2 – 3 dny za zemědělskými stroji na polích již zase valí oblaka prachu unášející nejjemnější cennou frakci půdy kamsi do okolí.

„Prach jsi a v prach se obrátíš“, říká starozákonní verš a snaží se tím připomenout naši odpovědnost před budoucím časem. Z lidské povahy bohužel vyplývá, že kdo dosáhl převahy v jakékoli oblasti, snažil se ji uplatnit pro získání dalších výhod a upevnění své nadvlády – často i za obrovskou cenu a nedozírné budoucí škody. Prostředky, kterými hospodaříme v krajině, nám takovou převahu – nad přírodou – dávají. Jaké jsou však důsledky tohoto stavu? Pesticidy používané jako mořidla, k nimž patří i systemické insekticidy, se prachem z půdy při setí rozlétají po okolní vegetaci. V takovém případě je dokonce lhostejné, zda jde o výsev kultur cukrovky, které nejsou navštěvovány včelami, nebo o kultury hmyzosnubné. A také louže na polích s utuženou půdou, přestože na nich není jediného kvítečku, představují pro včely, motýly a další opylovatele, kteří je s oblibou využívají jako alternativní zdroje vody, vážné nebezpečí. Studie provedená Výzkumným ústavem potravinářským v rakouském Klosterneuburgu, v zemi, která je považována spíše za baštu ekologických forem hospodaření na zemědělské půdě, ukázala, že vzorky získané z louží na polích kukuřice, řepky, sóji, obilí, ze sadů i z vinic souhrnně obsahovaly smrtící koktejl 58 různých herbicidů, fungicidů a insekticidů. Téměř ve všech kalužích byly produkty degradace atrazinu, pesticidu, který byl v Rakousku zakázán již v roce 1995 a v celé EU od roku 2005. Do té doby se této látce podařilo otrávit některé zdroje pitné vody i v ČR. Stejně špatná je – na rozdíl od medu – situace s kontaminací pylu ze zemědělských kultur pesticidy známá ze studií prováděných v různých zemích i v ČR. Pyl je přitom nenahraditelným základem výživy včel.

Tyto skutečnosti nemohou být překvapením, jestliže si uvědomíme, že spotřeba pesticidů v ČR v roce 2017 přesáhla 12 800 tun. Je zřejmé, že současné zemědělství již nedokáže ekonomicky vyrábět potraviny bez chemického ošetřování kultur, a je varující, v jak velké míře jsou používány herbicidy, především glyfosát, jehož spotřeba v ČR vloni přesáhla 750 tun a který je již mnoho let ve spotřebě nekorunovaným králem mezi všemi pesticidy. Důvody jsou logické – ve srovnání s jinými prostředky stejného použití relativně nízká toxicita vůči necílovým organismům a biologická odbouratelnost. Ve směsi s dalšími látkami např. v přípravku Roundup však jeho toxicita a nežádoucí účinky vzrůstají. U včel byl u této látky zjištěn vliv na dezorientaci létavek podobně jako u neonikotinoidů.

Jenže v lidské přirozenosti je chtít stále více a rychleji. Výsledkem jsou pole obilovin bez jediného květu následně opět „vhodná“ k další desikační dávce herbicidu bez omezení. Kolem vidíme včelí zelenou poušť ze samých trav v příkopech a usychající stromy podél komunikací, někdy i v blízkých zahradách. Včely proto trpí v létě stále častěji nedostatkem pestré pylové výživy.

Vzrůstající závislost zemědělské výroby na zemědělské chemii by měla vést také k zamyšlení, jak tuto závislost minimálně neprohlubovat. Celosvětově ovládá tento trh po několik posledních let již jen trojice oficiálně nadnárodních firem, pro které je ČR jedním z mnoha trhů – BAYER, DOWDUPONT a SYNGENTA. Dnes již nesou obrovskou odpovědnost za globální zdraví ekosystému Země a v této souvislosti jsou zodpovědné i za zdraví lidí. Svědčí o tom i nedávné a probíhající spory ovlivňující hodnotu těchto firem na akciových trzích. Vede se boj za zatřídění pesticidů do nižších tříd nebezpečnosti, zpochybňují se varovné závěry studií Světové zdravotnické organizace (WHO). S ohledem na poslední vývoj bychom proto neměli při hospodaření v krajině naši vlastní odpovědnost za zemědělskou produkci a stav naší přírody přenášet vzrůstající závislostí na zahraniční dodavatele. Jinak nám hrozí, že se i se všemi nadužívanými stovkami tun pesticidů na půdách ujetých jako mlat dostaneme z bláta do louže.

Šedivá je teorie a zelený strom života

lípa

Neradostný pohled na krajinu pozdního léta.

Od počátku pozdního léta v naší vysychající krajině s nepestrou druhovou skladbou původních rostlin nemají opylovatelé a z nich zvláště citliví zástupci včel – medonosných, samotářek či čmeláků – zajištěnu téměř žádnou nektarovou výživu. Pylu dokážou včely ještě stále nasbírat dostatek a zkušení a dobří včelaři včasným doplňováním zásob cukernými sirupy hned po posledním medobraní zabrání hladovění včel a zastavení výchovy jejich zimující generace. Včely samotářky většinou svůj cyklus ukončují na jaře nebo v době časného a vrcholného léta, kdy je v přírodě potravy ještě dostatek. Ale čmeláci hynou na posledních kvetoucích lípách plstnatých, když nedokážou nalézt v jejich květech dost stravitelných cukrů, a letos umírají hlady dokonce i pod jerlíny, které v důsledku sucha mají ve svých květech velice málo nektaru.

Mnozí chovatelé i někteří odborníci poukazují na rizika převčelení na řadě lokalit v ČR. Tvrdí se, že velký počet chovaných včelstev v regionu zhoršuje snůškové možnosti a tím i výživu a zdravotní stav včel, a to nejen včel medonosných, ale i solitérních druhů včel a čmeláků. Jenže to je jen šedivá teorie. Vědci, kteří zkoumali druhovou diverzitu původních včel na přírodních územích s různorodou vegetací, kde se rychle rozšířily dříve nepůvodní včely medonosné, ke svému překvapení zjistili, že se naopak v takto zavčelené krajině zvýšila druhová pestrost i početnost jiných druhů opylovatelů a zejména jiných a původních druhů včel. Patrně se tak stalo v důsledku většího rozšíření hmyzosnubných druhů rostlin kvůli jejich lepšímu opylení.

Teplé a především suché počasí může mít i pozitivní vliv na zdraví včelstev. Jak známo teplé klima, je-li provázeno suchem, neprospívá zvápenatění ani varroáze. Zda se tyto teoretické předpoklady potvrdí, ukážou následující měsíce. Co naopak jednoznačně letošní vývoj počasí včelám odebral, jsou medovicové snůšky v jejich druhé polovině, která vyžaduje sezónní přemnožení producentů. Pro úspěch sezóny medovice je však klíčová především její první polovina se snůškou medovice z puklic na smrcích. Její výpadek byl způsoben biotickými vlivy parazitů a predátorů již z loňského roku a na tuto skutečnost již neměl vliv letošní vývoj počasí a šíření sucha.

V poslední době se téma globálního sucha dostává do popředí zájmu více než téma globálního oteplování. Je tomu tak přesto, že po mimořádně teplém předjaří a jaru, které vegetačně skončily již v polovině května, i v červnu a červenci zůstaly měsíční teploty nadprůměrné. Vývoj vegetace od počátku léta byl na mnoha místech ČR urychlen více suchem než vyššími teplotami. Období nedostatku vody začalo již v závěru jara a s menšími přestávkami pokračuje dosud.

K dalšímu mimořádnému zvětšení vláhového deficitu přispívá zvláště současná vlna veder, jejíhož konce zatím nelze dohlédnout. Změny teplotního rozložení vodních a vzdušných proudů v západní části Evropy získaly trvalejší charakter a vedou ke stálému vzniku tlakových výší v této oblasti. Takto vzniklá anticyklonální meteorologická situace vede k blokování přílivu vlhčího oceánského vzduchu do střední Evropy a trvá již měsíce. Důsledkem delšího trvání a opakování této situace by byl přechod našeho území do zóny s výrazněji kontinentálním klimatem s horkými léty a mrazivými zimami, které mohou být dalším překvapivým důsledkem globálních teplotních změn. Místy může být naopak lokálních srážek tolik, že je vyprahlá země neabsorbuje a povedou k nepředvídatelným povodním.

Před více než čtvrtstoletím, kdy výklad povětrnostních změn prováděli meteorologové na televizních obrazovkách před velkými kreslenými synoptickými mapami, byla situace mnohem jednodušší a předpověď počasí s technickým vybavením nesrovnatelně horším, než máme dnes, byla mnohem jednodušší a lokálně přesnější. V téměř pravidelném sledu se nad námi a kolem nás tvořily cyklóny a anticyklóny, které přes naši krajinu střídavě hnaly studené a zvláště pak srážkami bohaté teplé a okluzní fronty. Dnes je počasí mnohem nevyzpytatelnější a přepínáme mezi několika složitými počítačovými modely, abychom se dobrali toho, jak bude v dané lokalitě zítra nebo pozítří, což má stále velký význam pro plánování zemědělských i včelařských činností. Příroda se tak stává více nevyzpytatelnou.

Přinejmenším z krátkodobého hlediska je třeba si už konečně uvědomit, že větrům a dešťům poroučet nebudeme, avšak co budeme muset učinit, je přizpůsobit se (pokorně) změněným klimatickým poměrům, ať už jsme se na této změně podíleli, nebo je důsledkem cyklických změn velkého planetárního rozsahu, které jsou lidskou činností neovlivnitelné.

Budeme muset chovat takové ekotypy včel, které budou prosperovat v měnícím se počasí. Pro dosud probíhající klimatické změny charakterizované zvláště letošním vegetačním vývojem zůstává selekce v rámci plemene včely kraňské stále ideální volbou. Pokud by klimatická změna přinesla také dlouhá zimní období bez možnosti proletů, byla by zde možnost využít vlastností karpatských včel geneticky našim kraňkám blízkých a v krajním případě ukrajinských stepních včel. Že by se snad měla naše krajina měnit v kontinentální jižní tajgu a potřebovala proto rozšíření včely tmavé, což by pro její agresivitu a ještě větší agresivitu jejích hybridů bylo spojeno s vytlačením včelařských malochovů ze zahrad a městského prostředí, se snad ještě dlouho netřeba obávat.

Bude třeba přehodnotit i náš pohled na hospodaření v krajině a ochranu přírody. Kulturní i přírodní ekosystémy jsou tvořeny měnícími se společenstvy, které svou druhovou skladbu odvozují z ekologických požadavků jednotlivých druhů. Nelze lpět na dogmatickém uplatňování managementu krajiny, který odpovídá jinému klimatickému modelu, stejně jako není rozumné chránit některá akademicky vymezená původní společenstva, jestliže jsme ze subjektivních nebo objektivních příčin nedokázali uchovat jejich životní podmínky (biotopy). V naší přírodě se v uplynulých desítkách až stovkách let i přičiněním člověka rozšířily mnohé druhy rostlin, u nichž se obáváme invazivity. Při pohledu na usychající vegetaci dnešních dnů je spíše smysluplné hledání druhů, které nové podmínky zvládnou a reálné stabilitě ekosystémů (např. jako zdroje potravy opylovatelů) pomohou, než konzervovat neudržitelné.

Úkolem současnosti musí být udržení vegetačního krytu lesa i bezlesí. Jinak narůstá ohrožení krajiny nejen vodní, ale stále častěji také větrnou erozí. Doufejme jen, že si nebudeme muset připomínat první kapitolu Steinbeckových Hroznů hněvu oceněných Nobelovou cenou za literaturu. Důsledkem ekologické katastrofy americké krajiny oseté plošně, kam oko dohlédne, kukuřicí byl krach drobných amerických farmářů v meziválečném období. Katastrofální průběh větrné eroze popisuje Steinbeck těmito slovy, která stále stojí za to si připomínat: „A vítr stále sílil. Škraloup uschlého bláta praskl a prach se vyvalil z polí a vysílal vysoko do vzduchu šedé, rozvleklé chocholy, jako když se líně převaluje kouř. Kukuřice šlehala po větru a vydávala suchý, praskavý zvuk. Nejjemnější prach se již nevrátil k zemi – zmizel v hloubce temnějící oblohy.“

Udržení vody je pro život v krajině procházející klimatickou změnou ke kontinentalitě zcela zásadní a vyžaduje udržení funkčních biokoridorů krajinné zeleně, rezervoárů vody a meandrujících vodotečí. Dnešní ohrožení lesních ekosystémů má původ v lesních plánech, podle kterých se zakládaly monokulturní lesy ještě za Rakousko-Uherska. Od druhé poloviny minulého století jsme se snažili nežádoucí stav zvýšením podílu listnáčů napravit. Bohužel ani to jsme na některých lokalitách nečinili důsledně, nebo nestihli včas. Nestabilita produkčních agrobiocenóz na orné půdě je však plodem změn od 50. let minulého století a po zřetelném zlepšení stavu v jeho posledním desetiletí dochází v posledních 20 letech opět ke zhoršování biodiverzity. Je to především důsledek výrazných intenzifikačních tlaků mechanizace a chemizace a nedostatečného uplatňování principů integrované ochrany rostlin či greeningu a zakládání biopásů.

Překvapivá rychlost změn fyzikálních faktorů našeho přírodního prostředí nás vede k přesvědčení o nutnosti přehodnocení současné praxe, o potřebě nových a nekonvenčních metod v přístupu k hospodaření v krajině, které budou i ke včelám více přátelské, aby náš strom života zůstal opravdu zeleným.

Krajina bělásků

lípa

Otakárek fenyklový na hlaváči obrovském. Vzácná návštěva v Májině údolí.

Krajina a příroda se mění nenápadně. Než postřehneme změnu, trvá to často desítky let. Dnešní mladá generace proto změnu z pohledu historie středoevropské přírody jakkoli nápadnou nezpozoruje a pamětníků mezi přírodovědci, zemědělci a lesníky ubývá. I když se druhové složení živé přírody mění pomalu, nejsou vzácné překvapivé a někdy nevratné důsledky.

V roce 1950 přední český zoolog prof. Komárek ještě uváděl, že černá zvěř je vzácná a chovaná v několika oborách, po půlstoletí se z ní stal přemnožený druh. Stalo se tak vinou člověka. Tam, kde je naše hospodaření v krajině příčinou nově vzniklé nerovnováhy, je také na lidech, aby sami byli účinnými regulátory a podíleli se na ochraně i tvorbě krajiny. Této odpovědnosti se nelze zbavit. Utopické představy, že necháme nápravu na přírodě, nebo snad v daném případě u přemnožených druhů zvěře použijeme regulaci velkými šelmami, jak je tomu na Slovensku, jsou v naší kulturní převážně zemědělské a intenzivně využívané krajině absurdní. 

Svět kolem sebe vnímá člověk jinak, když jde krajinou pěšky nebo jede na kole, než když se přepravuje automobilem, nebo obhospodařuje pole a lesy s moderní těžkou technikou řízenou GPS signálem v klimatizované kabině s chladničkou za zády. Ještě jinak to vidí v moderně zařízeném bytě u monitoru počítače. 

Projíždím naší kulturní krajinou často stovky kilometrů týdně v místech, které znám desítky let. To mně dává příležitost pozorovat změny, k nimž dochází. V letošním roce koncem června mě zaujala stále narůstající početnost běláska řepkového spojená s alarmujícím úbytkem dříve běžných okáčů a baboček. Možná by nás mohla potěšit tato skutečnost signalizující, že chemická ochrana řepkových polí nedosahuje takového stupně, aby byl bělásek řepkový ohrožen. Mohli bychom spekulovat i o tom, že v objemu produkce řepky se najdou plochy nezasažené pesticidy, nebo si tento druh vyselektoval jistou míru odolnosti, a kromě toho se jeho housenky vyvíjejí na mnoha dalších druzích brukvovitých rostlin. Nejspíše zde působí komplex příčin, který vyvolává tuto stále výraznější dominanci jednoho druhu v citlivě reagující motýlí entomofauně. Je to především skutečnost, že se nezměnil trend nivelizace biotopů vytvořením velkých celků s několika málo střídajícími se plodinami (v r. 2017: pšenice (830 tis. ha), řepka (394 tis. ha), ječmen (327 tis. ha), kukuřice (308 tis. ha)) a že po jarních nejvýše 6 týdnech hojnosti se krajina mění pro opylovatele v zelenou a v horších případech i v hnědnoucí poušť. Velký pokles ploch pícnin, zvláště vojtěšky a jetele v průběhu posledních 20 let výživu opylovatelů velmi zhoršil. Osevní plochy těchto pícnin od roku 1990 klesly v případě jetele lučního téměř o 3/4, u vojtěšky o více než polovinu. Každá z těchto plodin je pěstována jen asi na 60 tis. ha.

Více kontinentální sušší klima poslední doby přináší do krajiny s narůstajícími plochami kukuřice zvýšená rizika větrné i vodní eroze půdy, která může ohrozit naši budoucí potravinovou bezpečnost. Systémové řešení problému ochrany půdního fondu a výživy opylovatelů je přitom stále více potřebné. 

V našich lesích na mnoha místech prosychajících s často stanovištně nevhodnou druhovou skladbou dřevin se daří moderními prostředky úspěšněji bojovat s buření než s kůrovcem, s tou buření, která je v lesích jediným letním zdrojem potravy opylovatelů (maliníky, ostružiníky, vrbky, starčeky...). V lesích zejména na sušších lokalitách bez výskytu medovice tak včely hladoví. „Miny“ položené dříve monokulturním zakládáním lesů začínají vybuchovat. Někde se opře vítr, jinde vykoná spoušť hmyzí kalamita způsobená druhy, jimž jsme nerozumně vytvořili svým hospodařením v krajině ekologickou výhodu. Podobné ač bez zřejmých škod z přemnožení je tomu u zmíněných bělásků. Většina druhů hmyzu přitom z naší přírody naopak mizí. 

Ekologické škody vznikají i nevhodnými  metodami užití chemických prostředků v zemědělství. Častěji probíhá i letecká aplikace látek s dopady na životní prostředí. To přináší závažné důsledky pro kvalitu vod včetně zdrojů pitné vody. Přitom projevujeme někdy až paranoidní strach z vysazování nepůvodních keřů a stromů a jejich možného invazivního potenciálu. Řada těchto druhů vysazovaných téměř jen ve městech by v naší dnes převážně fádní kulturní krajině mohla podstatně pomoci zlepšit pastvu opylovatelů a zmenšit pokles druhové diverzity. Patří k nim například katalpy, svitely, jerlíny, evodie, pámelníky, komule, netvařce, arálie, ořechokřídlece a mnohé další druhy.  Alespoň jejich výsadby mohou pomoci, když realizace greeningu, která má již několik let opylovatelům v létě významně pomáhat, se příliš nedaří. 

V letošním roce se nedostatek nektarových i medovicových snůšek po časném skončení jarního období začal projevovat již v druhé polovině května, v oblastech s akátovou snůškou o 10 dnů později. Včely medonosné, čmeláky a samotářky ještě několik týdnů v červnu živily lípy, avšak i na těchto stanovištích přichází s koncem června ukončení snůšky. Medonosným včelám pomohou včelaři. Musí krmit dříve a více, než tomu bývalo. Úbytky létavek denně nahrazují stovky a tisíce nových včel líhnoucích se v úlech. Ostatním opylovatelům také důležitým pro udržení přírodní rovnováhy ale nikdo pomoci nemůže.

Jsme potěšeni každým pozoruhodným jedincem opylovatele, který se vedle včel medonosných, rok od roku méně početných samotářek, čmeláků a všudypřítomných bělásků objeví v našem areálu v Májině údolí. Tento týden to byl i jeden kus ozdoby naší přírody – otakárka fenyklového. Můžeme jen doufat, že nebyl z posledních exemplářů tohoto druhu a že nebudeme žít jen v krajině bělásků.

Klimatická změna a včelařství

lípa

Včela medonosná a květy lípy velkolisté, snímek z Roudnice nad Labem 30. 5. 2018

Rozkvět lípy velkolisté signalizuje začátek teplého letního období. Pravidelně je spojen s časem obrůstajících otav a letními prázdninami „za dveřmi“.

V letošním roce je všechno jinak – akáty odkvetly, sena ještě často nesklizena, do prázdnin ještě více než měsíc.

Vegetace se vyvíjela po již obvykle teplejším lednu dlouhodobě podle neobvykle kontinentálního klimatického a vegetačního schématu. Chladnou až do konce března prodlouženou fázi vegetačního klidu vystřídalo dvouměsíční mimořádně teplé a na frontální srážky přicházející z Atlantiku velice chudé počasí.

V krátké době prvních 10 dubnových dnů bylo vyrovnáno zpoždění vegetačního rozvoje a v rychlém sledu následovaly v přírodě další předjarní a jarní vegetační vývojové fáze. Na tom by nebylo nic neobvyklého, protože předjarní vývojové fáze včetně následujíciho časného jara jsou svým začátkem v různých letech kalendářně velmi proměnlivé, do vrcholného jara s kvetením jádrovin se však vývoj v přírodě ustavuje na velmi podobných kalendářních termínech. Od poloviny května postupně slábne určující vliv teplot a narůstá vliv půdní vláhy jako kritického faktoru, který prodlužuje nebo při nedostatku zkracuje délku vegetačních fází. V letošním květnu působení trvale vysokých teplot na zrychlený nástup vegetačních období a jejich krátké trvání posílila i velmi klesající zásoba půdní vláhy. Místní korekci přináší srážky v závěru května. Nejsou však spojeny s obvyklou cirkulací vzdušných hmot ze severozápadního směru, ale s větry přesně opačného směru. Srážky, které takto přicházejí nad silně prohřátou krajinu střední Evropy se vyskytují velmi nerovnoměrně, často jsou přívalové a zanechávají místy více škod než užitku, protože tolik potřebnou vodu nedokáže vyprahlá půda v krátkém čase absorbovat.

V přírodních neregulovatelných systémech by bylo chybou činit senzační závěry z mimořádného průběhu současné sezóny. Přestože z dobře doložených meteorologických dat víme, že v poslední době převládají roky s vyššími než průměrnými teplotami, fenologický vývoj předjaří, jara i již skončeného časného léta letošního roku je ale natolik mimořádný, že pro něj nelze najít v tomto i minulém století srovnání.

Na přelomu května a června za normálních okolností rozkvétá akát a s ním začíná fenologická fáze včelařského časného léta. Letos je tato převážně nektarodarná dřevina již několik dnů a v teplých oblastech dokonce až 2 týdny odkvetlá, efektivní přínos nektaru a pylu z řepky skončil v polovině května, zatímco vloni v první dekádě května řepková pole rozkvétala. Většina fenologických fází jara byla letos zkrácena o třetinu, v předjaří o polovinu. Stálé pokračování v tomto trendu vyústilo v současný stav, kdy kvetení lípy velkolisté v ČR začínající po odkvětu akátů obvykle uprostřed druhé červnové dekády má proti normálnímu stavu předstih 2 – 3 týdnů. Po 25. květnu odpovídá stav vegetace v ČR fenologické fázi vrcholného léta.

Nesdělujeme tyto skutečnosti proto, že bychom chtěli podporovat dílčí hypotézy o změnách klimatu, ať je jejich vyvolávací příčina v působení přírodních změn (výrazné změny oceánských proudů) nebo činnosti člověka (vypouštění skleníkových plynů). Považuji však za potřebné upozornit, že včelařství v takových mimořádných sezónách, jakou představuje ta letošní, čelí a bude čelit potřebě udržení ekotypů včely medonosné s ranou snůškovou zralostí. Máme za sebou výbornou mednou snůšku z trnky, dalších slivoní, javorů, hlohů, velmi dobrou sezónu řepkové medné snůšky, skvělé výsledky poskytla snůška z mimořádně bohatě kvetoucích akátů. Všechny tyto snůšky však měly jedno velké ALE – nastaly neobvykle časně a trvaly neobvykle krátce. Byly cennou lekcí všem včelařům, kteří dosud nepochopili potřebu zimování silných včelstev ve velkém úlovém prostoru, i těm, kteří nechtějí chápat přednosti kraňských včelstev právě pro takový typ vegetačního vývoje, jaký probíhá letos a – i když jim to aktuální legislativa v ČR nedovoluje – snaží se rozchovávat jiná plemena včel nevhodná do aktuálních snůškově klimatických podmínek.

Světový den včel a včelařů

Dnes 20. května voněly akáty. Časné léto je tady. Včely se snášely k česnům zatížené nektarem. Z jejich přebytků již čerpáme my, včelaři, svou odměnu.

Dnes také mají včely a včelaři svůj „světový den“. Je to svátek jejich společné práce, který jsme před šesti lety navrhli v ČR při příležitosti mezinárodního setkání mladých včelařů IMYB. Tento svátek má především přispívat k chápání významu drobných pracovitých opylovatelů, na jejichž píli závisí rovnováha v přírodě, zemědělství a v konečném důsledku i zdraví nás, lidí.

Přeji včelařům a včelám celého světa pevné zdraví
RNDr. Václav Švamberk

K připomenutí důvodů vzniku iniciativy k vyhlášení tohoto dne cituji z memoranda přijatého účastníky IMYB z července 2012, jehož jsem autorem:

Včely tvoří významnou součást přírody ve všech geografických zónách jako opylovatelé umožňující reprodukci významné části druhů, které tvoří základ fytocenóz, na nichž závisí rovnováha suchozemských ekosystémů a udržitelný rozvoj civilizace.

Přítomnost a zdraví včel v přírodě je znakem kvality prostředí pro život všech organismů, člověka nevyjímaje.

Včela medonosná (Apis mellifera L.) stojící na vrcholu vývoje eusociálních včelovitých (Apidae) poskytuje užitek formou produktů využívaných v potravinářství i v dalších aplikacích, jejichž užitečnost je ověřena praxí našich předků i výsledky současného výzkumu.

Staleté soužití člověka se včelou medonosnou se podílelo na kulturním vývoji lidstva ve všech zemích, kde je tento druh včel původní. Také do ostatních oblastí byla včela medonosná šířena vždy s lidskou kulturou. Včelařství v jeho různých formách je proto součástí kulturního dědictví lidstva zasluhujícího ochrany.

Ochrana včel a jejich chov od minulosti do současnosti je zdrojem hlubokého poznání přírodních zákonitostí i výchovy člověka k úctě k přírodě a k její ochraně jako celku.

Z těchto důvodů vyhlašujeme měsíc květen, měsíc kdy včely dosahují vrcholu svého rozvoje, měsícem včelařství a 20. květen mezinárodním dnem včel a včelařů na připomenutí významu včel a jejich chovu pro přírodu a lidskou společnost.

Brady

pyl

Vyvěšení části létavek (starších dělnic zapojených do snůšky) pomáhá včelstvu za tepla v regulaci teploty úlového prostředí. Je-li dočasné a probíhá za sucha především ve večerních hodinách je normálním jevem souvisejícím se slábnutím snůšky. Včelstva s většími „bradami“ vyvěšených včel a zvláště pak ta, před jejichž česny zůstávají vyvěšené včely v dopoledních hodinách během snůškového dne, je třeba prohlédnout, zda mají příležitost ke stavbě, nepotřebují rozšířit prostor přidáním nástavku s mezistěnami a mladšími soušemi, nebo zda již nepřecházejí do rojové nálady. Pravidelnou součástí této kontroly je i kontrola množství a činnosti včel v podmetech náhledem do tohoto prostoru otevřením vyklopitelných nebo vyjímatelných zadních dvířek úlových den.

Řepka ozimá – požehnání nebo prokletí?

pyl

Mikroskopický snímek pylu, který aktuálně ve vzduchu převažuje: vlevo 3 pylová zrna smrku, vpravo menší ledvinovitá pylová zrna borovice.

Nastal čas zaprášených automobilů, oken a vůbec všeho. Nerudný český člověk vidí žlutá pole řepky a žlutý pyl a spojitost je jasná. Jenže – vše je jinak. V minulém týdnu jsem projížděl kolem desítek řepkových polí, abych nakonec podrobil vrstvu žlutého prášku usazeného na autě mikroskopickému zkoumání. Předpoklad se potvrdil – žádná řepka (ta tvoří hrudkující lepkavý nepolétavý pyl), ale z více než 90 % směs pylu jehličnanů – smrků a borovic, jejichž velká pylová zrna nadnášejí nápadné tmavé vzdušné vaky. V posledních letech kvetou smrky a borovice zvláště bohatě (vždy v době kvetení řepky), doufejme, že jejich bohatá produkce pylu není jen příznakem suchem se zhoršujícího zdravotního stavu.

Žlutá pole řepky jsou včelám prostřeným stolem, mohou však být i smrtonosnou pastí. V uplynulém týdnu jsme se zúčastnili jednání na MZe, které bylo věnováno novému způsobu předávání informací o stanovištích včelstev pro zemědělce prostřednictvím databáze v evidenci LPIS a související nahlašovací povinností o chemické ochraně rostlin.

Na takovém setkání lze očekávat, že obě strany budou hájit stanoviska odpovídající jejich zájmům. Včelařům se nelíbí veřejně přístupná databáze parcel, na kterých jsou umístěna včelstva, zemědělcům pak povinnost informovat chovatele včel, z nichž někteří neuvedli do evidence e-mailový ani telefonní kontakt. Někteří ošetřovatelé porostů si nahlašovací povinnost již vyložili po svém a posílají včelařům zprávy ve stylu: „Budeme ošetřovat přípravky nebezpečnými a zvláště nebezpečnými i používat jejich směsi od dubna do listopadu.“ Na druhé straně existují i včelaři, kteří se cítí být obtěžováni informací o chystaném chemickém ošetření plodin. Asi podle hesla, že „lépe je v bláhové naději žíti, nežli nepříjemnou poznat jistotu“.

Pokud se sejdou takové zdánlivé názorové antipody, nebylo by daleko k úplnému zrušení nahlašovací povinnosti. To bychom však považovali za velkou chybu v situaci, kdy konečně obě strany získaly relevantní data, o nichž neměly tušení.

Přestože ani v nové úpravě zákona není všechno ideální a v některých případech zbytečně přináší zemědělcům nadměrnou administrativní zátěž kvůli včelařům, kteří nemají v databázi uvedené e-mailové spojení, zrušením nahlašovací povinnosti bychom ztratili důležitý přehled o zásazích, které v agroekosystémech přinášejí rizika sociálním i samotářským včelám, čmelákům i jiným druhům opylovatelů.

I když převážnou část opylovací činnosti v předjaří a na jaře zajišťují včely medonosné, podíl ostatních divoce žijících druhů včel, kterých je více než 600 druhů, je nezanedbatelný. Tyto druhy jsou nevhodným chemickým zásahem ohroženy ještě více než včela medonosná. Jejich dolet za snůškou je menší, nemají tak jako včelstva možnost kombinovat přínos potravy z více zdrojů a především nemají žádnou možnost nahradit jedince usmrcené na jedovaté kultuře stovkami až tisíci denně se líhnoucích nových včel. Včela medonosná pak zachraňuje situaci na poli boje za budoucí výnos a biodiverzitu za obrovských obětí svým počtem, stále novými posilami rodícími se v úlech a nahrazováním ztrát dodávkami nových oddělků odjinud.

V diskusi na MZe o případných změnách v nahlašovací povinnosti o plánovaném použití chemické ochrany rostlin jsme zmínili SWOT analýzu a porovnali příležitosti a hrozby, které jsou s aktuální praxí spojené. Užitek z příležitosti komunikovat se zemědělskými podniky z našeho pohledu výrazně převažuje nad riziky spojenými s veřejnou dostupností lokálních databází pozemků s umístěnými včelstvy. Namítnuta byla i cost benefit analýza. Ano, bezprostřední náklady a zisky se v zemědělství počítají snáze, jenže v porovnání se strategickým uvažováním SWOT je to jen taková střelba na krátkou vzdálenost. Někdy můžeme vyhrát bitvu, ale prohrát válku.

Jsme si vědomi toho, že zemědělská výroba je ekonomickými důvody často tlačena k takovým formám hospodaření, které nejsou včelám dlouhodobě přátelské. Potřeba nezbytné návratnosti prostředků a dosahování zisku vede k nutnosti používání stále výkonnější, avšak nákladné zemědělské techniky, k pěstování velmi omezeného sortimentu plodin se zjednodušenými osevními postupy i k požadavkům na jejich stále častější chemickou ochranu. Naším cílem, který prosazujeme, je ochrana nejen včely medonosné, ale i četných dalších ještě mnohem více ohrožených opylovatelů v intenzivně využívaných agrobiocenózách. Zemědělská výroba se ve své současné praxi bez agrochemikálií obejít nemůže. Jejich aplikace, aby nedocházelo ke škodám, se však musí řídit pravidly, která jsou známá, ne vždy však respektovaná.

Chovatelé včel a specialisté z jejich řad mohou přispět zpřesňujícími informacemi k minimalizaci reálných rizik a škod. Jen oni znají ze své denní praxe aktuální snůškovou situaci včel v oblasti, zdroje okamžité pastvy včel včetně rizik spočívajících v kvetoucích druzích ekotonů navštěvovaných včelami na okrajích ošetřovaných kultur, cirkadiánní (24 hodinový) biorytmus výletů za snůškou z jejího denního váhového profilu či letové koridory včel za zdroji snůšky do polí, sadů i lesů. To jsou důvody, proč nechceme přijít o příležitost, jak ve spolupráci se zemědělci lépe chránit opylovatele. O příležitost, kterou nám aktuálně poznatky z nahlašování chemické ochrany zemědělských kultur dávají.

Jsme si vědomi toho, že některé plodiny jsou mimořádně významným zdrojem potravy včel. Patří k nim i právě kvetoucí porosty řepky, které jsou každoročně zdrojem pro více než polovinu produkce medu v ČR. Jakkoli je řepka ozimá včelám požehnáním, může být i prokletím – při nezvládnuté technologii ochrany jejích porostů a aplikaci nesprávných prostředků v nevhodný čas.

V praxi využitelné zajímavé informace poskytuje především monitoring snůškové aktivity včel prostřednictvím záznamových úlových vah. Získaný denní váhový profil ukazuje na aktuální „denní plán“ letové aktivity včel, který se za stabilních podmínek počasí během několika následujících dnů mění málo. Při velmi vysokých teplotách v závěru uplynulého týdne a v podvečer působícím suchu se vyšší aktivita včel začala přesouvat do ranních a dopoledních hodin, kdy (v souvislosti s produkcí a koncentrací nektaru) je na řepce s dobrým vodním režimem zpravidla nízká.

Znalost rizik je prvotním předpokladem pro způsob hospodaření v krajině, který omezí často zcela zbytečné negativní důsledky. Proto považujeme využití dat o umístění včelstev z databáze LPIS zemědělci za krok správným směrem.

graf 1

První 2 dny letošní řepkové snůšky 19. – 20. 4. 2018 (Kožlany, Plzeň – sever)

graf 2

Vliv vysokých teplot a sucha v závěru letošního dubna 28. – 29. 4. 2018 (Kožlany, PS)

Bojujme za naše včely!

řepka

Řepka na většině míst právě rozkvétá.

V těchto dnech, kdy na řadě míst rozkvétá porost řepky, mnohým z nás bohužel přicházejí oznámení od některých zemědělců, kteří „zaspali“ a chtějí opožděně aplikovat přípravek zvlášť nebezpečný pro včely Nurelle D – tento přípravek je určen pro aplikaci výhradně do nekvetoucího porostu s ochranou lhůtou minimálně týden před rozkvětem.

Náš spolek posílá těmto zemědělcům e-mail, kterým je žádáme, aby svůj záměr opožděné aplikace nebezpečného přípravku nerealizovali, současně posíláme e-mail v kopii na příslušnou Státní rostlinolékařskou správu http://eagri.cz/public/web/srs/uvodnik-ukzuz.html. Jestliže také chcete reagovat na hlášení o pozdní aplikaci Nurelle D, najdete níže typový text.

Pokud je zemědělec zvlášť bezohledný, asi mu ani takové upozornění nezabrání, aby svou činností ohrozil naše včely a další užitečný hmyz. Ale je to varování – možných následků záměrné otravy živočichů v důsledku nedodržení správných postupů jsou si zemědělci pravděpodobně vědomi.

Sluší se také poděkovat Ministerstvu zemědělství, které se v poslední době ocitlo pod palbou některých včelařů pro zveřejnění a zpřístupnění stanovišť včelstev v systému LPIS. Tito včelaři se obávají o svůj majetek, což je jistě lidsky pochopitelné. Čas ukáže, jestli je tato obava lichá nebo ne, to znamená, jestli se zvýší krádeže včelstev. Daleko důležitější pro včelaře by však mělo být, že nyní získávají přehled o aplikacích chemických prostředků při ochraně rostlin, a mohou na hrozbu otrav včel reagovat. Současný stav ukazuje, jak byla předchozí zakonná úprava nedostatečná (dříve včelaři dostali upozornění zřídkakdy). Za prospěšnou novelu pravidel patří Ministerstvu zemědělství velký včelařský dík.

Typový text:

Vážený pane…/Vážená paní….,
přijměte prosím upozornění, že přípravek Nurelle D (2. ošetření) je dovoleno používat limitně 2 týdny až minimálně 1 týden PŘED rozkvětem řepky. Jedná se o prostředek ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ pro včely – Nurelle D není dovoleno používat na porost, který rozkvétá/kvete (z důvodů, který víte jen Vy sám, jste se významně posunul za dobu, kdy jste tento prostředek mohl použít).

Jak sám jistě víte, ve dnech, kdy plánujete ošetření, bude řepka právě rozkvétat/kvést. Vaše případná aplikace přípravku Nurelle D v uvedeném období je v rozporu se Zákonem o rostlinolékařské péči (Zákon č. 326/2004 Sb.) a Vyhláškou o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin (Vyhláška č. 327/2012 Sb.).

Protože mám včelstva umístěna v doletu polí, která obhospodařujete, důrazně Vás žádám, abyste NEREALIZOVAL aplikaci přípravků Nurelle D z důvodů, že porost řepky bude v plánovaném termínu rozkvétat/kvést.

Velice bych ocenil, kdybyste mi sdělil, že oznámenou aplikaci NEBUDETE REALIZOVAT.

Pro případnou ochranu Vašich zemědělských porostů jistě můžete v nejbližších dnech použít jiné přípravky s významně nižší nebezpečností pro včely, které jsou popsány v metodice ošetřování řepky ozimé.

Považuji za správné a čestné Vás upozornit, že budeme Vaše polnosti v nastávajících dnech monitorovat. V případě Vaší aktivity proti platným zákonům a předpisům ČR se obrátím na příslušné orgány.

Tento e-mail posílám pro informací též orgánům Státní rostlinolékařské správy.

Děkuji za pochopení a prosím o Vaši brzkou odpověď.

Ode zdi ke zdi

Prave-ted-2018-03-29

Zdraví je tím, co lidé nejvíce přejí – sobě, včelám, oboru, ekosystému, ekonomice. S ním souvisí i potřeba stability a trvale udržitelného rozvoje. Stabilita určuje zdraví rozmezím fyziologických hodnot, růstu, vývoje i biodiverzity přírodních soustav. Přiblížit se k hranicím tohoto rozmezí s sebou nese velká rizika. Lidé, zvláště bez dostatku zkušenost, touží často po extrémech a zkouší či pokouší, co systém unese a přitom vynese. Výnos však bývá v těchto případech záporný, čistá ztráta, od ekonomické až po ztrátu toho nejcennějšího.

Příkladů těchto extrémů i ve včelařství je mnoho.

Velkovčelaři versus malovčelaři

Až příliš často se objevují protichůdné názory, které vyzdvihují potřebu chovat včelstva v malém nebo velkém chovu. Jsou i případy nepěkných osočování jedné skupiny chovatelů druhou. Kam vede průmyslový (velkokapacitní, faremní) chov včel, známe hlavně ze zámoří, některé ošklivé případy zanedbaných stanovišť včelstev malochovatelů známe naopak i z ČR. Oba způsoby chovu přitom mohou velmi dobře a ke vzájemnému prospěchu koexistovat.

Konzervativní versus liberální

Na jedné ze svých prvních přednášek jsem se před 35 lety věnoval potřebě opustit zastaralé úly a přejít definitivně k chovu včelstev v nástavkových úlech. Pan předseda místní včelařské organizace se velmi pochvalně o přednášce vyjádřil, ale studenou sprchu si nechal nakonec – „My už tady své metody máme a nebudeme na nich nic měnit,“ řekl. Dříve byly baštou konzervatismu hlavně malochovy. Dnes již to neplatí. Mnozí malovčelaři naopak zkouší kdejaký nedomyšlený nápad. Výsledkem jsou úhyny včelstev při relativizaci a nedodržování nařízených léčebně preventivních opatření. S tím souvisí ohrožení zdravotní situace šířením nemocí včel do okolí. Jiným příkladem je bastardizace našich chovů z nelegálně distribuovaných matek různých plemen medonosných včel. Bez ohledu na skutečnost, že ve vlasti hybridních buckfastských včel dnes řeší britští včelaři, jak obnovit původní ostrovním podmínkám dobře přizpůsobené plemeno. Zejména naše hlavní město se hemží barevnými včelími hybridy od liberálních pokusníků. Opuštění ověřených metod ošetřování včelstev liberalisté často prosazují pod pláštíkem dogmatických hesel. Hovoří o potřebě uplatňovat darwinismus – přírodní výběr, když chtějí omezit zásahy proti nebezpečným nemocem včel a opustit skutečnou plemenářskou práci na vědeckých základech. Poukazují na zahraniční zkušenosti z jiných zemí, kde jsou často jiné přírodně klimatické podmínky, hustota včelstev a s ní související nákazový tlak. Jakkoli jsem sám nakloněn potřebě liberálních změn a svobodnému výběru chovatelských metod, vždy nakonec platí, že každá nadměrná tolerance hraničí s hloupostí.

Těžit versus investovat

I když představa o tom, co je správné, je u většiny (alespoň navenek) silně vychýlená k pozitivnímu chápání investic, je takový systém v extrémní podobě cestou ke krachu. Některé včelařské provozy, zvláště vedené začátečníky, mají tendenci k neúměrně nákladným až ekonomicky nezdůvodnitelným investicím bez možné návratnosti. Nejsou-li taková zařízení využitelná, často odčerpávaji prostředky z dotačních zdrojů, které by bylo možno účelněji vynaložit u jiných včelařů. Opakem je těžba včelích produktů z provozu, do kterého vlastníci nic nevracejí. Přitom se často zapomíná na skutečnost, že tou nejlepší investicí je kvalitní vzdělání. (Lépe je naučit hladového rybařit než mu jen podat dotovanou rybu.)

Jenže vzdělávat lze také různě. I zde existují extrémy – na jedné straně přednášky pouze s mluveným slovem, na druhém pólu samotné praktické ukázky a cvičení. Slova bez ukázky a stejně tak i pouhá praxe či beseda nad otevřeným úlem bez teorie nejsou efektivní metodou předávání poznatků. Je nám stále více třeba polytechnického vzdělávání, které vysvětluje poznatky na vědeckých principech, a převádí je v prakticky využitelné technické dovednosti. Kanadský výzkum, jehož výsledky byly vloni představeny na kongresu Apimondie, ukázal, že u začínajících včelařů přesahují v prvním roce ztráty včelstev běžně polovinu zazimovaného stavu. Vzhledem k rizikům šíření nemocí včel a neznalosti následků jejich bastardizace je potřeba vzdělávání začínajících včelařů zvláště velká.

Průmyslové versus ekologické

Rozhodování mezi intenzivními formami zemědělské velkovýroby a požadavky či praxí ekologického zemědělství představuje podobné dilema jako volba mezi intenzivními metodami chovu včel s četnými provozními zásahy a extenzivními způsoby včelaření s jejich minimem. Lehce se sklouzává k nebezpečným krajnostem, kdy na jedné straně zemědělské kultury a hospodářská zvířata držíme pod stálou „ochrannou a podpůrnou clonou“ chemických látek a v jiných provozech se pokoušíme s nemalými ztrátami dát prostor adaptaci v rámci „přírodního výběru“.

Bezzásahový přístup metodou James Bond, kdy v podmínkách tlaku infekce a parazitů počítáme se šťastnou náhodou darwinovské selekce na přežití, je vhodný nejvýše v izolovaných ostrovních populacích. Výsledky u včely medonosné jsou mírně řečeno nepřesvědčivé. Zřejmý podíl na této skutečnosti má od přírody slabý imunitní systém jedinců včely medonosné nahrazovaný mechanismy sociální imunity včetně udržování ochranné propolisové bariéry. Tyto přirozené obranné mechanismy jsou při chovu včelstev ještě oslabovány nepromyšlenými zásahy do jejich těla (úlového prostředí). My lidé přece také používáme dezinfekční prostředky v okolním prostředí a nikoli vnitřně.

Při kontrole nepoužívání zakázaných látek, jakými jsou antibiotika, jiná léčiva a obecně pesticidy, může představovat problém aplikace zásady jejich nulové přítomnosti v medu. Již současné limity, na nichž je kontrolována přítomnost antibiotik v medu, jsou u řady z nich 10x – 100x přísnější než běžně povolené zbytky těchto látek v mase a v mléku. Bude-li se ještě zpřísňovat limit pro kontrolu antibiotik, na kterém dojde k likvidaci medu na hodnoty 0,01 ppb a nižší, což vývoj instrumentálních metod analytické chemie v principu umožňuje, střetneme se patrně s pozitivními vzorky zcela přírodního původu. Antibiotika jsou totiž produkována mikroorganismy, které se vyskytují v přírodě, a jejich stopový přenos z půdy do rostlinné zemědělské produkce již byl prokázán dokonce i u přísně sledovaných látek, jakými je chloramfenikol nebo metabolity nitrofuranů. Drahé metody stanovení nepřítomnosti stopových množství nepovolených látek se přitom přirozeně promítají i do snížení ceny pro prvovýrobce medu.

Rozumnou střední cestou se tak jeví po desetiletích oprášené principy uměřené integrované ochrany hospodářsky pěstovaných rostlin i zvířat. EU již v roce 2009 vydala legislativní ustanovení, v němž nařídila všem členským státům vytvořit Národní akční plán, ve kterém si stanoví cíle k dosažení udržitelného používání pesticidů. Tato povinnost byla definována směrnicí 2009/128/ES, jejíž ustanovení byla v roce 2012 novelou zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči vyjádřena v české legislativě. Pro pěstitele v ČR vyplývá od 1. 1. 2014 povinné uplatňování zásad integrované ochrany rostlin definovaných ve vyhlášce č. 205/2012 Sb.

Příroda versus lidé

Vliv lidského hospodaření, které ovlivňuje krajinu střední Evropy po tisíciletí, není zdaleka jen negativní. Mozaika různorodých ploch vznikající činností člověka se často stává domovem pro více druhů organismů, než by hostil velkoplošný homogenní ekosystém bez vlivu člověka.
Sečení luk či pasení dobytka pestrosti přírody prospívá, a naopak monokulturní obhospodařovávání polí či zalesňování její biodiverzitu snižuje. Pestrá příroda lidskou přítomnost potřebuje, ale v míře rozumné a různorodé. Včelám přátelská různorodost v přírodě ovlivněné člověkem schází. Rozkvetlá krajina předjaří a jara, která nabízí mnoho nektaru a pylu, se od června na mnoha místech mění pro včely v zelenou poušť, v níž ještě konáme tažení proti akátům a se značně menším zápalem, než tomu bývalo za našich předků, se staráme o údržbu a obnovu stromořadí lip.

Technokratické versus celostní

V řízení společnosti se prosadily technokratické metody rozhodování. Zdůrazňují především funkční plánování s cílem dosažení maximální efektivity a ekonomické rentability s menší mírou ohledu na místní a individuální potřeby lidí. Lidé, kteří se z vnitřního přesvědčení snaží vzepřít tomuto systému, často při důkladném promýšlení svého nápadu nakonec (někdy s překvapením) zjišťují, že neodpovídá možnostem jejich životního stylu. Sní o vlastních potravinách, „nechemickém“ ovoci, zelenině, vejcích, mase či vlastním medu. Jenže činnosti, které jsou pro získání těchto produktů potřebné, vyžadují množství času a vytrvalé úsilí. Je to prostě moc práce, která si může vyžádat změny a omezení v celém dosavadním stylu života. Mnoho lidí si to ve svých úvahách zpočátku neumí ani představit. Je proto potřebné před přijetím rozhodnutí, například o chovu včel, udělat celostní analýzu, seznámit se s potřebami a porovnat s možnostmi. Často je jednodušší koupit kvalitní produkty u blízkého chovatele. Ještě důkladnější analýza je potřebná tehdy, jestliže má být plánovaná činnost významným zdrojem příjmů. Nejde přitom o jednorázový proces rozhodnutí, ale ekonomická realita vyžaduje stálé kritické přehodnocování na základě nových zkušeností z provozu i měnících se požadavků trhu. Celostní analýza je potřebná i pro podporu celého včelařského oboru.

Globální versus lokální

Ve vývoji (nejen) potravinářské výroby v posledních desetiletích velmi posílil vliv korporátních celků. S koncentrací obchodu do velkých center se velice zmenšily možnosti místních malovýrobců pro přístup na trh s potravinami. Mnoho lokálních malovýrobců svou činnost ukončilo. Velkovýroba nemá být a ani zdaleka nemusí být nekvalitní. Na druhé straně by trvalý globalizační trend postupně unifikoval výrobky a v konečném důsledku spotřebitelům velmi omezil výběr. Vedl by i k zániku krajových a zemských specialit. Tomuto riziku se u nás i jinde v EU snažíme bránit podporou prodeje potravin místního původu. V našem oboru tomu pomáhá možnost prodeje medu „ze dvora“ – přímo od včelařů v množství do 2 tun na chovatele včel. Tuto možnost je třeba v každém případě zachovat. Dává spotřebiteli příležitost zakoupit opravdu krajový produkt a nejen „globální“ med. Vždyť v supermarketu již můžete pořídit v jediné sklenici – na „rozdíl“ od dřívějšího označení med z EU a mimo EU – med s původem: z ČR, Ukrajiny, Moldavské republiky, Argentiny, Uruguaye, Chile a Mexika (Všechny tyto země uvedeny na etiketě jedné sklenice medu! Máme chuť se nad tím zasmát, ale je to bohužel realita.).

Jak konstatoval již v 17. století J. A. Komenský – „Člověk, co koná, nemá konat slepým pudem, nýbrž rozuměje svým pracím a z tohoto porozumění vyplývá nutně opatrné rozhlížení, aby prací nechyboval.“ Chyby v důsledku směřování k extrémům v některých oblastech, které jsem výše uvedl, nás vedou ode zdi ke zdi. Srážka s realitou potom nebývá vůbec příjemná.

Proč máme rádi staročeské

zaklady-chovu-vcelstev

Výrobky s přívlastkem staro jsou (nejen) v ČR oblíbené. Na trhu jsou staročeské medoviny, perníky, koření, sýry, brambůrky, výrobky Staročeské pekárny a mnoho jiných podobně pojmenovaných produktů. Proč je moderní vedle starého často vnímáno jako méněcenné? Netáhnou „moderní“ potraviny, ale výrobky staročeské či selské kuchyně, která má pohledem současné vědy k optimálnímu složení lidské výživy často velice daleko.

Na střeše rodinného domku mám krytinu z tašek Bratři Fišerové – Letky. Nestárnou, neloupou se, neteče skrz ně, přestože jsou staré asi 90 let. Nevím, jestli prodej výrobků bratří Fišerů provázela stejná reklama, jaká provází prodej současných střešních krytin, na které výrobci nabízejí záruku několik málo desítek let, ale rozhodně nemají, vyjádřeno novodobými termíny, šidítka a kazítka. Reklamou byla kvalita vyjádřená trvanlivostí, která nakonec výrobce přežila. Možná právě v tom je zdroj nostalgie po všech výrobcích i potravinách s atributem staro-, které se v představách nemalé části populace staly zárukou věcí poctivě vyrobených.

Dnes je cílem vyrobit levně s šidítky a brzy mít příležitost prodat nový neopravitelný produkt s omezenou životností, což usnadní kazítka. Druhý zmíněný nešvar úplně neplatí pro potravinářskou výrobu, v níž je cílem dosažení dlouhé trvanlivosti potravin. Porovnáme-li tradiční metody konzervace uzením, vysokým obsahem soli (někdy i cukrů) se současným používáním nízkých kontrolovaných dávek prověřených konzervantů neoblíbených éček – a uchováním v chladu, vychází zdravotní rizika „moderní“ formy konzervace mnohem příznivěji.  Cílem potravinářské výroby je v první řadě zdravotní nezávadnost, kvalita se stává v podmínkách dravého trhu plného šidítek stále více synonymem pro autentický (pravý) poctivý či nefalšovaný výrobek.

Med poctivě vyrábí naše včely. Není to prostá směs přesyceného roztoku jednoduchých cukrů a prolinu, jehož obsah včely zvýšily, aby mohly získat rychle využitelnou energii. Med obsahuje mnoho dalších biologicky aktivních složek. Když by byl nekvalitní, ze špatných surovin a s nedokončeným procesem zrání, a proto netrvanlivý, stálo by to včelstvo v přírodě život. Šidítka a kazítka v úlu nemají místo. To ovšem neznamená, že nemohou být spojena s následnou vědomou i nevědomou činností zpracovatelů a obchodníků s včelími produkty. Jak ukazují analýzy trhu v ČR, EU i celosvětově, je míra falšování medu alarmující. Takový produkt nedosahuje účinku, který od medu zvláště v tomto čase nastupující chřipkové epidemie očekáváme.

V mlékárně Tatra v Hlinsku jsem si všiml tento týden nápisu: "Jak se mléko dělá z trávy? Recept znají jenom krávy." My včelaři můžeme dodat: A jak se med dělá z květů? Z včelích plástů jenom je tu!

Dříve používané názvy včelí med nebo pravý včelí med jsou legislativně nesprávné a nesmí se používat. Med stejně jako máslo nemůže být jiný než pravý. Doufám proto, že v novodobé záplavě produktu označovaného odborníky již nikoli jako falšovaný (adulterated), ale rovnou falešný med (fake honey), nebudou muset spotřebitelé hledat záruku pravosti v medu staročeském.

Základy chovu včelstev podle ročních období

zaklady-chovu-vcelstev

Nejnovější kniha dr. Švamberka je určena jak začínajícím, tak i zkušenějším včelařům, kteří si chtějí rozšířit znalosti nebo ověřit svou včelařskou praxi. Další informace o knize Základy chovu včelstev podle ročních období najdete v rubrice Nabízíme.

PF 2018

pf

PF 2018
Nebuďme tak chamtiví, abychom se museli bát budoucnosti

viden

Vidíme-li tu na pohled krásnou stranu přítomnosti, nezapomínejme na její zdroje a udržitelnost. Vánoční Vídeň 2017.

viden

Styl našeho života má líc i rub. Tepelná elektrárna Počerady.

Při přednáškách sekce technologie a kvality na kongresu Apimondia 2017 v Istanbulu jsem si vzpomněl na televizní pořad z doby před pěti lety. Chtěli jsme tehdy upozornit na narůstající problém falšovaného medu v obchodní síti a téma zaujalo jednu televizní stanici. Všechno proběhlo nečekaně rychle. Ráno telefonát a v poledne přijel štáb natočit rozhovor. Netušil jsem, jak bude téma režijně ztvárněno, když si redaktor vyžádal 2 sklenice s medem na ukázku. Spot zahájil otázkou, jak může spotřebitel poznat, zda je med „pravý nebo pančovaný“. Přitom střídavě zdvihal 2 sklenice – v obou byl můj stejný pravý med.

Nyní je situace s falšováním medu mnohem horší než byla v roce 2012. Falzifikáty medu, jak dokládají poslední analýzy, pronikly do obchodu s medem celosvětově. Na Apimondii v Istanbulu jsme se dozvěděli, že 70 % analyzovaných vzorků medu v USA obsahuje jeho náhražky, v Evropě je to asi 14 %, avšak při nižším počtu prováděných rozborů. Zdá se, že jsou i podstatné rozdíly v přístupu ke kontrolám na různých trzích uvnitř EU a některé státy (ne ČR ani žádný z našich sousedů) jsou více než jiné vstupní branou falšovaného medu do společenství. Spotřebitelé si kupují produkty označené jako med, kterých se organismus včel ani nedotkl. Vzhledem k růstu prodeje „stoprocentního nemedu“ ve světě je legislativně závažná přítomnost stopových množství reziduí nežádoucích látek (antibiotik, pesticidů, alkaloidů aj.) nebo podvodná deklarace geografického původu medu ještě prohřeškem menším.

Důvody tohoto stavu jsou zřejmé. S životní úrovní narůstá spotřeba medu. Obchod přitom stlačuje ceny výrobců. Uzavírá s nimi smlouvy o nákupech jen velkých celoročních dodávek potravin za nejnižší ceny. Ve filmu More than Honey odkrývá podstatu našich problémů majitel Miller´s Honey Company, jednoho z největších výrobců medu v USA. Ve svém rozhodování se sice řídí hodnocením příležitostí a rizik, ale vzápětí říká, že jediné dva hnací motory v životě jsou chamtivost a strach.

Někteří zpracovatelé reagují na požadavky současného trhu hledáním nejlevnějších surovin, výrobních postupů i vysoce erudovaného plagiátorského servisu, aby bylo možné požadavek pravosti obejít a dosáhnout zisku za každou cenu. Rostou tak nároky na kontrolní činnost a náklady na vybavení laboratoří. VŠCHT otevřela již v roce 2011 obor Forenzní analýza pro uplatnění v oblasti kriminalistiky zaměřený také do oblasti falšování potravin. Probíhá stálý závod mezi plagiátory a detektivy, který nemá a sotva bude mít v dohledné době vítěze.

Neobvyklá kombinace fyzikálně-chemických vlastností medu (krystalizace, barva, vodivost, pH, mikroskopický rozbor, HMF, enzymové aktivity i chuťové posouzení) odhalí odborníkovi falšování často dříve než rutinní rozbor analytické laboratoře odděleně sledující jednotlivé parametry. Náš spolek usiluje proto o vzdělávání spotřebitelské veřejnosti seznamováním s kvalitativními znaky typických druhů medu z produkce ČR, které jsou falšováním prakticky nedosažitelné. Potřebná je i znalost nákladů, které přináší při správné provozní praxi včelařství a zpracování včelích produktů. Falšovaný produkt se někdy prozradí i nereálně nízkou cenou. V Číně se totiž nakupuje surový med za ceny až trojnásobně vyšší, než je nabízená exportní cena i s dopravou do USA nebo EU.

Řešení problémů současnosti spatřujeme v lepší výchově a vzdělávání k rozumné spotřebě při respektování potřeb přírody a pohody chovaných zvířat – i včelstev. Přirozenou cestou tak můžeme dosáhnout jejich zvýšené produktivity a hradit zvýšenou poptávku po medu v ČR z vlastních zdrojů. Varováním včelařům a hlavně spotřebitelům by měla být data publikovaná na Apimondii 2017, podle kterých je ČR z hlediska příležitostí pro světové vývozce medu v posledních dvou letech čtvrtým nejrychleji rostoucím trhem dovozu medu. Nechceme, a věříme, že ani nepotřebujeme se přizpůsobovat včelařským provozním technologiím inspirovaným výkrmnami a klecovými velkochovy hospodářských zvířat. Pro nás zneklidňujícím způsobem k nim směřují některé světové technologie koncentrovaného faremního chovu včel. V nich jsou včelstva celoročně krmena náhražkami pylu a přírodních vitaminů, nezřídka po tisících převážena na stakilometrové vzdálenosti a vzápětí přeléčena antibiotiky.

Vše, co z přírody odebíráme, má skutečně svou cenu – příležitostí a rizik. V den zimního slunovratu jsem projížděl kolem našich tepelných elektráren, stále největšího zdroje energie pro naše domácnosti. Je to impozantní pohled na symboly industriální éry rozsvěcující právě teď tisíce ne vždy potřebných světel. Spalujeme nejen v elektrárnách v obrovském množství to, co vznikalo miliony let, a žijeme v Evropě pohodlněji než všechny generace před námi.

Trvalá udržitelnost tepla našeho domova, plných stolů, naší životní úrovně a její nejpodstatnější složky, kterou je zdraví, závisí na moudrém užívání přírodních zdrojů, zejména obnovitelných. Nebuďme proto tak chamtiví, abychom se museli budoucnosti bát.

Vážení přátelé, přeji pevné zdraví Vám i vašim včelstvům a hodně kvalitního medu v roce 2018.


RNDr. Václav Švamberk, předseda Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA

Vánoční přání

PF

Podzimní zamyšlení

areál

Centrální budova Agroenvironmentálního vzdělávacího centra - včelařského areálu Mája v Májině udolí

Při cestách podzimní krajinou, které většina nás pracovně vytížených „moderních“ lidí koná v rychlých dopravních prostředcích, k nám alespoň staženým okénkem automobilu občas zavane vůně zorané země. V mé mysli je spojena se vzpomínkami na dávno zašlou dobu bramborových brigád. Byly často první i poslední příležitostí, kdy bylo možné poznat z blízka pravou Zemi živitelku. Bylo to poznání více konkrétní než u plného talíře a sklenice pěnivého moku v Českých Budějovicích.

Dnes je člověk přírodě vzdálen a nejvíce je to patrné právě na konci vegetační sezóny. Těžkou práci tisíců lidí na polích převzaly ještě těžší stroje. Vidíme je jen tu a tam, protože vybaveny moderní technikou zvládnou v jediném dnu obdělat dříve nepředstavitelné plochy. Člověk dnes vládne krajině dvěma prostředky – novou zemědělskou technikou a širokým použitím agrochemikálií. Jen on sám se tím z krajiny vytratil a půdě vzdálil.

Zbavit se dřiny našich dědů a otců je jistě pozitivním rysem dnešní doby a stejně tak nepotřebujeme, aby dnešní mládež lezla po kolenou v brambořišti. Něco bychom však ztrácet rozhodně neměli – úctu ke krajině a půdě, která je a musí zůstat zdrojem obživy. K tomuto vztahu dokáže účinně pomáhat právě včelařství, protože včela medonosná mnohem více než jiná hospodářská zvířata závisí na stavu přírody a krajiny a o jejich zdraví nás informuje. Působit ještě účinněji na tomto dosud málo obdělaném poli agroenvironmentálního vzdělávání se včelařskými zaměřením nám umožní zahájení činnosti našeho nového centra v Kožlanech na severním Plzeňsku.

Začínáme zde naplno pracovat v těchto dnech, v době, kdy včelstva naopak již svoji aktivitu snižují. Z denních záznamů úlových vah je zřejmý pokles spotřeby zásob. Současně  již pozorujeme pokles teploty nad připravovanými zimními sedisky včelstev. Tato měření jsou v souladu s poznatky z posledních podzimních  prohlídek, podle kterých letos končí plodování rychleji a dříve než tomu bylo v minulých letech. Proto očekáváme, že v letošním roce bude možné provádět efektivněji ošetření proti varroáze od poloviny října.

V tomto čase se činnost včelařů zaměřuje na možnosti získávání dotací, přitom by se však nemělo zapomínat, že tou nejdůležitější hodnotou je zdraví – i našich včelstev.   O tom, jaký bude v příštím roce jejich zdravotní stav z hlavní části rozhodnou léčebná opatření chovatelů včel v následujících podzimních týdnech a měsících.

Palec nahoru, palec dolů

kukuruza

Ani kukuřičná pole nemusí být jen fádním zdrojem pylu - diky Kralovické zemědělské a.s.

Druhá polovina pozdního léta – podletí již po 2 týdny vládne naší přírodě. Co v ní kvete? Například původně africký starček úzkolistý (Senecio inaequidens Dc.) – pronikající k nám teplými oblastmi Polabí a Povltaví i podél železničních tratí. Tak nám přibývá další problém k starčeku přímětníku, hajnímu a dalším druhům tohoto rodu u nás původním či před mnoha lety zdomácnělým. Mnohé z nich jsou dnes v centru pozornosti i u orgánů státní správy a samosprávy, jak jsme se mohli nedávno přesvědčit v diskusi s pracovníky Magistrátu Hlavního města Prahy. Problémovým se nejeví jen invazivita starčeku úzkolistého, ale i možné nežádoucí o vlivnění kvality medu pyrrolizidinovými alkaloidy starčekového nektaru. Zde jsme však tyto obavy v diskusi na magistrátu mohli odmítnout, protože doba kvetení starčeků spadá do pozdního léta, kdy každý pořádný včelař již odběr medu ukončil, a věnuje se včasnému léčení včelstev a doplňování jejich zásob krmením. Pokud by si tak nepočínal, přestane být včelařem, protože mu včelstva uhynou.

Starček představuje tak stejný irelevantní problém, jako dříve diskutovaná možnost výskytu pylu GMO kukuřice v medu. Jednak kukuřice kvete právě nyní, kdy mají mít včelaři med dávno sklizený stejně jako v případě kvetoucích starčeků, současně však na rozdíl od těchto invazivních druhů flóry GMO (Bt) kukuřice je v posledních letech na našich polích "na vyhynutí". Zlatá éra jejího pěstování byla v ČR před 10 lety, nyní její plochy klesly téměř k 0.

Když se vrátíme k problematice pyrrolizidinových alkaloidů, jejich monitoring je naopak na vzestupu. V letošním roce renomované laboratoře provádějící rozbory dováženého medu do EU stanovují již obsah až 27 těchto látek. Všeobecně se rozšířilo povědomí o možném poškození jater těmito alkaloidy (hepatotoxicitě). Varování před rozšiřováním brutnákovitých rostlin, zejména rodů brutnák a hadinec a využíváním snůšky z nich je snad na místě jen v případě jejich velkoplošných kultur. V případě starčeků je riziko vzniku druhového medu větší, reálně však nehrozí kvůli době kvetení. Co si však myslet o skutečném nebezpečí konzumace medu se stopami těchto látek pro naše játra, jestliže je prokazatelná jejich stejná přítomnost v černém, zeleném či Rooibos čaji, nemluvě o jejich ještě vyšším obsahu v čaji meduňkovém a v odvarech z heřmánku. Situace nápadně připomíná mediální hysterie kolem stop antibiotik v medu při tolerovaných obsazích některých z nich v 10 x až 100 x vyšších koncentracích v mléce, mléčných výrobcích a jiných živočišných produktech. Vždyť čajů či mléka a mléčných výrobků s příznivými účinky na lidské zdraví konzumujeme mnohonásobně více než medu.

Rozum pláče, když rotačky a webové stránky plní senzacechtivé články. V současné době je sledováno velmi důsledně v medu mnoho pyrrolizidinových alkaloidů, současně desítky inhibičních látek - antibiotik a sulfonamidů, řada cizorodých látek a charakteristik svědčících o falšování medu (C13, cizí oligosacharidy, 1H-NMR profil, beta-fruktofuranosidáza, cizí alfa amyláza), 6 různých repelentních prostředků, pesticidy užívané v zemědělství a rezidua akaricidních látek užívaných v chovu včel, těžké kovy, GMO pyl, radioaktivita, glycerol, kvasinky…

A situace se ještě zhoršuje, když zemědělci v některých oblastech Jižní Ameriky půdu doslova zamořili herbicidními glyfosáty (u nás známý Roundup). Není potom překvapivé, že některé dovážené medy z Uruguaye nedokáží splnit ani dosud benevolentní evropskou normu na obsah glyfosátů v medu a tím vznikla potřeba dalších analýz medu.

Před necelým měsícem byla vložena do evropského systému rychlého varování při zjištění kvalitativních nedostatků ve složení potravin a krmiv – Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) – informace o nálezu proteinu laktoglobulinu v dovezeném medu původem z Číny. Jeho výskyt vytváří rizika alergií pro některé konzumenty a především signalizuje možnost cíleného přídavku této látky za účelem maskování chemického složení falšovaného medu, a tak se nabízí možnost dalšího nákladného monitoringu.

Cena za potřebný rozbor homogenizovaných 20 tun medu již dnes často přesahuje všechny náklady na jeho kamionovou přepravu od dodavatele ke zpracovateli na vzdálenosti mnoha set kilometrů v Evropě. Pokud by podobné rozbory byly požadovány u jiných zemědělských komodit živočišného původu, musela by se jejich cena pro spotřebitele zvýšit rázem o desítky procent, případně adekvátně snížit pro prvovýrobce, což je zcela nepředstavitelné.

Před několika dny se začala diskutovat záležitost výskytu fipronilu ve vejcích. Až do vlastního potravního řetězce jsme tak dostali tento včelám extrémně nebezpečný systemický insekticid jeho aplikací v chovech drůbeže. Fipronil (účinná látka přípravku REGENT 800 WG) býval v 90. letech minulého století – po předcházející éře otrav způsobovaných organofosfáty – až do roku 2003, kdy byla zrušena jeho registrace k ošetření řepkových porostů, nejčastější příčinou úhynů včel a poškození včelstev krátce po rozkvětu řepky. Kdyby byl fipronil v medu, jistě by to bylo jiné sousto pro média, jenže kvůli jeho obrovské jedovatosti pro včely uhynulá včelstva přirozeně žádný med nevyprodukovala. V době před jeho zákazem, kdy se jej používaly stovky kilogramů na našich polích, zhruba polovina veškeré spotřeby připadala právě na řepkové kultury.

Nedávná úprava seznamu nepůvodních druhů rostlin a živočichů, které je zakázáno do EU a tedy i ČR dovážet a zde pěstovat a chovat nás také zaujala. Kupodivu z toho vyšla dobře křídlatka a s ní se křížící opletka čínská – rdesno baldžuánské, stejně jako masivně rozšířené severoamerické druhy celíků, které již před desetiletími zaplavily Prahu a mnoho dalších měst a antropogenizovaných stanovišť v ČR a nikomu, jak se zdá, nevadí. Podle očekávání byl doplněn bolševník velkolepý, který jistě do ČR nikdo dovážet nebude a jehož invazivní charakter je znám po desetiletí. Doplněna byla i netýkavka žláznatá – přinejmenším donedávna oblíbená rostlina zahrádkářů v Bayerisch Eisensteinu, odkud pronikla i do NP Šumava. Tato rostlina, kterou mají ve velké oblibě především čmeláci, však již dávno kolonizovala údolní nivy našich řek, kde místy destruovala původní vegetaci vytlačováním kompaktních porostů kopřivy dvoudomé. Kromě toho snahy o její likvidaci podle renomovaných studií našich specialistů na rostlinné invaze z celkem nedávné doby spíše vytvářejí prostor pro jiné rostliny se silnějším invazivním potenciálem – například právě výše uvedené křídlatky včelami až do prvních mrazů také oblíbené. Zdá se však, že nebudeme smět včetně našeho arboreta (1 či 2 rostliny), ale ani českých renomovaných botanických zahrad a parků mít vysazenu klejichu hedvábnou. Nevím, co tomu řeknou v Maďarsku, kde je plošně zdrojem ceněných druhových medů. Pochybuji však, že by jejich názor byl jiný než na direktivy o potřebě likvidace porostů akátu, na nichž je v mnoha oblastech zcela závislá rentabilita maďarského chovu včel.

Boj proti ondatře, nutrii či husici nilské vzhledem k reálným škodám způsobovaným chráněnými či donedávna chráněnými bobry, vydrami, kormorány či škodám, které by nám přinesla širší reintrodukce medvěda hnědého, vzbuzují rozpaky. Živě si představujeme chov včelstev na vyvýšených plošinách a pod ochranou elektrických ohradníků, které zkušená zvláště chráněná šelma dokáže překonat. Tak se alespoň těšíme z rozumného kroku – zařazení sršně asijské (Vespa velutina) na seznam nebezpečných invazivních druhů. Tu by však sotva někdo cíleně dovážel a choval, zvláště, když se boj (nepříliš úspěšný) s tímto druhem ohrožujícím včelařství vede v západní Evropě již od roku 2004.

Tak už to bývá. Jakkoli exaktní věda poskytuje správná tvrdá data, jejich zjednodušené chápání a často populistický výklad nezbývá než s nadhledem poněkud relativizovat.

A co ten palec nahoru? I ten je jen relativní. Při středověkých zápasech gladiátorů byl rozhodnutím negativním – o smrti, nikoli o životě. O něm rozhodoval sevřený palec v pěst: „pollice compresso favor iudicabatur“ = „o přízni se rozhoduje sevřením palce“.

Chtěli bychom alespoň v závěru tohoto příspěvku vyjádřit naši přízeň lidem, kteří správným rozhodováním ze svých pozic v naší krajině pomocí opylovatelům pomáhají i přírodě jako celku. Všimli jsme si, že v našemu Areálu Mája (naleznete jej již správně i na google maps) blízké Kralovické zemědělské a. s. věnovali a věnují pozornost zpestření okrajových partií zemědělských kultur pásy hmyzosnubných rostlin (greeningu) se současným antierozním účinkem. V současné době pak naši pozornost zaujalo přísetí slunečnice v pásu po obvodu kukuřičného pole. Slunečnice sice erozi nebrání, to však konkrétní pozemek ani nepotřebuje. Obě kulturní rostliny jsou sice v Evropě nepůvodní, stejně jako křídlatka rostoucí hned v sousedství u zdi opuštěného statku, avšak včelám a čmelákům se tak dostává bohaté snůšky nektaru a pylu. Děkujeme za ně.

Lidé se často honí za chimérickými představami plynoucími z neznalosti faktů a zkušeností stejně jako z obliby a nutkání předčasně rozhodovat a propagovat neprověřené metody. Často přitom zapomínají, že je třeba s opravdovou znalostí věci konat tady a teď. Nezapomínejme proto, že včelstva od nás právě teď a tady potřebují: prostor, zásoby potravy, pylovou pastvu, plodování schopnou matku, řádné přeléčení a také pokoj pro formování základů včelstva před příchodem podzimu a zimy. To je důležité. V tom ostatním, o čem jsem se chtěl zmínit, a co nelze rychle změnit, je třeba alespoň podporovat kritické myšlení.

Na prahu příští sezóny

med

V medné sklizni roku 2017 převažuje podíl květového medu.

Le Roi est mort, vive le Roi! - Král je mrtev, ať žije král. Produkční část roku 2017 je za námi a s jejím koncem právě podletím (vřes již rozkvétá) začíná včelařský produkční rok 2018. Přesto, že téměř na celém území ČR byl výnos medu nepříznivě ovlivněn měsíc i déle trvajícím nedostatkem vláhy, který se negativně projevil na medovicových snůškách, celková medná sklizeň jistě uspokojí každého zájemce o nákup českého medu přímo od včelaře.

Stejně jako v řadě předcházejících sezón i v té právě skončené je převažujícím produktem květový med z jarních snůšek. Kvetení akátu bylo v mnoha lokalitách ovlivněno jarními mrazovými škodami a kde k nim nedošlo, odkvetl v suchém počasí velmi rychle. Dobré předpoklady medovicové snůšky rovněž ovlivnilo červnové sucho. Místa, ve kterých probíhala produkce medovice puklicí poloskrytou, však poskytla lokálně dobrý výnos tohoto medu s hlavní snůškou probíhající do 24. června 2017. Sklizeň tohoto medu je v letošním roce mezi různými stanovišti i ve stejných oblastech velmi rozdílná, celkově však zůstává jen zlomkem produkce květových medů.

Sucho v době vrcholného léta zasáhlo zvláště negativně kvetení lip i tvorbu medovice mšicového původu na těchto i dalších druzích živných rostlin. Vedlejším důsledkem této skutečnosti byla produkce medovice bez podílu melecitózy. Medovicový med i přes velmi nízký obsah vody je bez krystalické příměsi letos podstatně snáze filtrovatelný.

Dalším efektem sucha byl místní pozitivní efekt na přínos nektaru a pylu z jetele. Zvláště po prvních srážkách na konci června a počátku července v mnoha lokalitách převažoval přínos jetelového pylu v tmavě hnědých rouskách.

Změna atmosférické cirkulace, která se začala projevovat od přelomu června a července s sebou přináší (a po většinu července i nadále přinášet bude) mnohem vlhčí ráz počasí. Nelze proto vyloučit, že se objeví i pozdní produkce medovice. Od druhé poloviny července však již není na co čekat. Včelstva je nutné včas ošetřit proti varroáze a postarat se o dostatek zásob v úlech co nejdříve po posledním medobraní, aby příští právě začínající sezóna byla úspěšná a neskončila na některých včelnicích ztrátami včelstev hned na svém počátku v následujících 2 - 3 měsících. Často nevratné škody bývají důsledkem i zdánlivě malých nedodržení lhůt pro provádění těchto úkonů v chovech včel. Proto se nám jeví anglická verze rčení při nástupu nového krále pro začátek sezóny příhodnější - King is dead, long live the king! Král je mrtev, ať dlouho žije král!

Hlavní jarní snůšky skončily

graf

V průběhu posledních 2 týdnů skončily jarní snůšky roku 2017. Dělo se tak postupně od nejteplejších regionů po vyšší, chladnější a vlhčí polohy ČR.

Konec doby kvetení řepky se letos s kvetením akátu prolíná jen minimálně. Více v chráněných teplých oblastech městských aglomerací, kde květenství akátu nebyla poničena mrazy a kde již koncem května velmi časně akáty odkvetly. I ve volné krajině zůstalo mnoho lokalit, kde v rozvoji opožděná květenství akátu přečkala dubnové a květnové mrazy a rozkvétají postupně až po odkvětu jarní vegetace. Je potěšitelné, že výhled akátové snůšky je právě vzhledem k jeho opožděnému vegetačnímu vývoji lepší, než bylo možno před 3 týdny předpokládat. Rozdíl ve vývoji vegetace mezi teplými lokalitami a středními i nižšími středními polohami kolem 350 m. n. m. je pro aktuální fenologické období neobvykle velký. Zatímco v Praze již kvete lípa velkolistá a akáty odkvetly, ve středních polohách nepoškozené porosty akátu rozkvétají až v těchto dnech – v krajině v níž se již v minulém týdnu ztratila žluť řepkových polí.

Na většině území ČR začal optimální čas pro vytáčení jarních druhů medu až v minulém týdnu. Jejich druhový charakter bude letos velmi výrazný. Na stanovištích s vysokým podílem řepkového nektaru v květnové snůšce nedoporučujeme otálet s odběrem medu do příštího týdne jednak z důvodu mísení s aktuálně ještě místně významným přínosem z akátu a s očekávanou medovicovou snůškou, zvláště však z důvodu rizik možné krystalizace medu v plástech. K té přispívá ochlazení, velký prostor úlu s oddálením tepelného jádra plodového tělesa od nástavků zaplněných medem i menší obsazení nástavků se zavíčkovanými mednými plásty včelami.

V minulém týdnu ukončená hlavní jarní snůška nám potvrdila některé významné zkušenosti známé již z našich dřívějších dat. Na grafu z doby vrcholu časné řepkové snůšky lze dokumentovat, že aktivita včel na kvetoucích řepkových polích zásadně stoupá až v odpoledních hodinách bez ohledu na příznivé dopolední teploty a vrcholí až v podvečerních hodinách. Za příznivých podmínek je stále mnohem větší ještě před soumrakem než v ranních a dopoledních hodinách. Doporučení chemicky ošetřovat řepku v pozdních odpoledních a večerních hodinách je z tohoto důvodu nesprávné. Velmi závažnou chybou je zejména míchání tekutých hnojiv do jinak časem a způsobem aplikace povolených přípravků. Také proto došlo v uplynulém měsíci k několika případům otrav včel. Ke škodám otravami včel na polních kulturách dochází od vrcholného jara do léta často na náhodné mozaice včelnic vzhledem k velké doletové vzdálenosti a specializaci jednotlivých stanovišť včelstev na určitý porost s optimální produkcí nektaru či pylu, který nemusí být zdaleka tím nejbližším.

Další rok bez akátového medu

akat

Poupata v květenstvích akátu poškozená mrazem ukončila svůj vývoj v letošním roce předčasně. (U Roudnice nad Labem 17. 5. 2017)

Když jsme se před krátkým časem vyjadřovali ke snahám o plošné likvidace akátů, nevěděli jsme ještě, co můžeme letos očekávat od této dřeviny jako významného zdroje medné produkce v ČR.

Tím je akát především v teplých regionech našeho státu, kde tvoří zvláště významnou část nektarové snůšky včel. Bohužel letošní mrazy v druhé polovině dubna a zvláště pak 9. – 10. 5. 2017 zmařily naděje na dobrou akátovou snůšku. Stalo se tak již druhým rokem po sobě.

Květní poupata se zachovala jen v chráněných lokalitách velkých měst. Většina květenství akátu v akátinách teplých klimatických oblastí, i když se to nemusí při zběžném pohledu jevit, je však nevratně poškozena a akát – stejně jako vloni – nerozkvete. Je to velká škoda, protože letošní násada květenství akátů je bohatá.

Hlídejme si své akáty

prave

Akát v pražské Ruzyni v prosperujícím společenství s řadou dalších rostlinných druhů.

Na začátku dubna při ekologické cestě metrem utkvěl můj pohled na titulku článku: Konec pražských akátů. Podle odborníků škodí přírodě.

Článek, dílo to novinářské, je plný diskutabilních konstatování a nevyhnul se ani vzletným a ničím nepodloženým frázím k věření, jimiž jsme dnes a denně ze všech stran zaplavováni.

Například se dovídáme, že: "akáty cíleně hubí okolní vegetaci", "v okolí metropole jich lze najít pěknou řádku", "upadly v dendrologickou nemilost a musí pryč", "bránily erozi, dnes jsou hrozbou" tj. zřejmě nějak náhle ztratily schopnost erozi bránit a jiné nesmyslné pikantnosti.

V té téměř válečné propagandě – tentokrát proti jednomu druhu dřeviny – se mně vybavila řada vzpomínek staršího i novějšího data.

Nezapomenutelná vzpomínka na dětství, kdy jsme s koňským povozem vezli s tátou seno z luk u Berounky nedaleko soutoku se Střelou a všude tam krásně kvetly a voněly akáty stejně jako rovněž již zatracované janovce, vlčí boby a jiná „cizokrajná zpestření“ naší přírody. Hučely včelami a voněly medem. Ta akátina mi byla a je součástí domova a je tam dodnes. Tak alespoň tam mně ji snad nevykácí. Bylo by to absurdní a asi by se na takovou absurditu nesehnalo naštěstí dost financí.

O akátu se potom pozitivně psalo, jak si z dětství také vzpomínám, i v Honzíkově cestě, použil ho přece, aby dostal kozu ze silnice, ale vlastně nevím, jestli v novém vydání už také nebyl nebo snad nebude tento přivandrovalý a nyní tendenčně nenáviděný druh z knihy vypuštěn.

Když jsem pak končil gymnaziální studium a obhajoval svou práci o ekologických aspektech chovu včel v roce 1980 v rámci studentské odborné činnosti v Banské Bystrici, vzpomínám si na tehdy úspěšnou práci  M. Lhotákové zabývající se fytocenologickým snímkováním akátin na plzeňsku. Myslím, že někteří lidé, kteří se cítí být povoláni bojovat za naši přírodu, v životě žádnou akátinou na jaře a v létě neprošli. Potom by sotva mohli napsat, že akáty cíleně hubí okolní vegetaci, když se ve společenstvech s nimi běžně vyskytuje řada dalších rostlinných druhů, zde například přehled druhů rostlin koexistujících s akátem podle fytocenologického snímku jedné z akátin z Plzeňského kraje z roku 2013: javory – Acer platanoides, A. pseudoplatanus, lísky – Corylus avellana, hlohy – Crataegus sp., brsleny – Euonymus europaea, meruzalky – Grossularia uva-crispa, duby – Quercus robur, třešně – Prunus avium, hrušně – Pyrus communis, řešetláky – Rhamnus cathartica, růže – Rosa cf. canina, bezy – Sambucus nigra, jilmy – Ulmus glabra, bršlice – Aegopodium podagraria, psárky – Alopecurus pratensis, kerblíky – Anthriscus sylvestris, ovsíky – Arrhenatherum elatius, měrnice – Ballota nigra, sedmikrásky – Bellis perennis, kokošky – Capsella bursa-pastoris, bodláky – Carduus cf. crispus, ostřice – Carex muricata, rožce – Cerastium holosteoides, C. arvense, krabilice – Chaerophyllum temulum, vlaštovičníky – Chelidonium majus, srhy – Dactylis glomerata, kapradiny – Dryopteris carthusiana, D. filix-mas, orseje – Ficaria verna subsp. bulbifera, svízely – Galium aparine, kakosty – Geranium pusillum, G. robertianum, kuklíky – Geum urbanum, bolševníky (pro některé novináře pozor – ty naše původní) – Heracleum sphondylium, netýkavky – Impatiens parviflora (tahle zrovna pochází ze Sibiře tak bychom ji asi měli také hubit...), ořešáky (též nepůvodní...) – Juglans regia juv., hluchavky – Lamium album, L. maculatum, kapustky – Lapsana communis, vrbiny – Lysimachia nummularia, pomněnky – Myosotis ramosissima, jitrocele – Plantago major, lipnice – Poa annua, P. nemoralis, P. pratensis, mochny – Potentilla reptans, pryskyřníky – Ranunculus repens, Rubus caesius, šťovíky – Rumex obtusifolius, silenky – Silene nutans, ptačince – Stellaria media, pampelišky – Taraxacum sect. Ruderalia, kopřivy – Urtica dioica, kozlíčky – Valerinella locusta, rozrazily – Veronica arvensis, V. chamaedrys, V. sublobata, violky – Viola arvensis, V. collina.

Po léta jsem včelařil v obci Břízsko nedaleko od zmíněného soutoku Berounky se Střelou. Parkoval jsem často u křížku mezi blízko sebe zasazenými a již velkými stromy – byla to lípa a světe div se – akát. Podle všeho ji měl zřejmě zahubit, ale nestalo se tak. Ty stromy byly a jsou v krásném souladu a symbolice. Nejdříve rozkvetl americký akát a po něm slovanská lípa.

Když probíhalo před lety zasedání Apislávie v rumunské Konstanci povšiml jsem si i zde všudypřítomných akátů a množství včel na nich – nejen těch medonosných. Vysázeny tam byly i kultivary sloupových akátů oblíbené v Maďarsku. Ostatně nevím, co by tomu řekli včelaři v obou těchto zemích, pokud by se tam mělo přistoupit k plošné likvidaci těchto stromů. Podobně i na jihozápadním Slovensku je chov včel i existence řady dalších opylovatelů na akátech závislý a neumím nebo naopak si umím představit tamní reakci na plány na plošné likvidace akátů.

A nakonec ještě jedna vzpomínka – na poslední kongres Apimondie v Jižní Koreji. V zemi s mnohem pestřejší původní flórou, než je ta naše, tvoří trnovník akát 70 % snůškové základny a nevšimli jsme si žádných tendencí k likvidaci akátin.

Jakkoli není sporu o tom, že trnovník akát je na některých plochách ve zvláště chráněných územích přírody ČR dřevinou nežádoucí a tam, kde vykazuje zřetelný invazivní potenciál musí být omezován a potlačován, jsem přesvědčen o tom, že plošná likvidace akátin by nám přinesla více škod než užitku.

Proč Včelařský výkladový slovník?

prave

Tak co, kolik ti toho vloni daly. No, moc ne, napřed se dlouho neměly kvůli zimě do čeho vrtnout, pak se oteplilo a všechno kvetlo v kuse, včely tak zaplácaly matce plodiště, že neměla kam položit vajíčko. Navíc jsem v tom rychlém jaru neměl dost beden, a tak jsme měli v zahradě plno větví ověšených roji. Přesto jsem tak 10 rámků v průměru ze včel vymedoval. Když jsem pak viděl, co spadlo brouků po prvním kouři, tak nevím, jak tu zimu holky přečkají.

Tak a často ještě kuriózněji vypadá konverzace mezi včelaři.

Výše uvedený rozhovor pro neznalé již dokonce potřebuje přeložit do včelařské češtiny.

Tak co, kolik jsi vloni vytočil medu? No, výnos byl slabý. Nejprve včelstva kvůli chladu nic nedonesla. Potom se oteplilo a všechno kvetlo najednou. Včelstva tak zanesla plásty v plodišti, že matky neměly kde klást. Navíc jsem při prudkém jarním rozvoji neměl dost nástavků, a tak nám na zahradě visely roje na mnoha větvích. Přesto jsem vytočil v průměru 10 medných plástů ze včelstva. Potom, co jsem viděl spad roztočů po první fumigaci, mám obavy z přezimování včelstev.

Kdyby podobně ignorovali odbornou mluvu myslivci, kolegové by jim takové slovní úlety netolerovali a dříve by je to leckde podle různých interních pravidel přišlo i docela draho.

Současný často neutěšený stav používání odborné včelařské terminologie nás vedl k přesvědčení o potřebě vydání publikace, která soustředí základy české včelařské odborné terminologie doplněné jednoznačným výkladem. Naším cílem současně bylo usnadnit včelařům z ČR odbornou komunikaci v zahraničí. Pro všechny, kteří chtějí získávat včelařské poznatky z cizojazyčných zdrojů proto představují překlady uváděných termínů do anglického a německého jazyka důležitou pomoc i průpravu pro studium literatury, čtení příspěvků na webových stránkách i pro návštěvy výstav, kongresů a zahraniční včelařská jednání.

Pomozte včelám a přírodě

prave

Včely nezištně zajišťují třetinu potravních zdrojů a většinu vitamínů v naší potravě, udržují rozmanitost rostlinných druhů a tím krásu přírody, kterou obdivujeme. Pochutnáváme si na medu a stále více využíváme léčebné účinky všech včelích produktů.

A co za to včelám dáváme?

Lány polí, které chemicky zbavujeme kvetoucích rostlin – nazýváme je plevely, a další pesticidové pasti intenzivního zemědělství. Sekáme trávníky, lemy polí, remízky dříve, než mohou rozkvést. Kácíme aleje nektarodárných a pylodárných stromů a přemýšlíme o likvidaci veškerých akátů (jak absurdní v globalizovaném světě). Značná část České republiky v posledních letech trpí nedostatkem vláhy, zejména v letních měsících. Po odkvětu řepky a ovocných stromů začíná pro včely na mnoha místech hlad. Včelstva jsou čím dál více nemocná a umírají. Jejich odolnost snižuje nedostatečná výživa.

Pojďme jim pomoci!

Budou-li mít včely lepší výživu, budou mít také lepší kondici a imunitu. Jsme země chatařů, chalupářů, zahrádkářů, v našich obcích je řada parků, květinových záhonů, nevyužitých úhorů. Každý, kdo disponuje kouskem volné půdy, ji může osít směsí květin pro včely, které rozkvétají v časném létě a kvetou postupně až do prvních mrazů. Stačí docela malý záhon, když jich budou po celé republice statisíce.

Národ sobě

Naši předkové kdysi dokázali pod heslem „Národ sobě“ shromáždit dostatek prostředků a znovu postavit shořelé Národní divadlo. Dokážeme takovou národní sílu i ku prospěchu našich včel a tedy ku prospěchu vlastnímu?

Cílem této akce je, aby naši republiku pokryly statisíce menších i větších ploch s kvetoucími rostlinami pro včely. Proto náš spolek opatřil kvalitní květinové směsi, které z velkého balení rozvažujeme do malých sáčků pro osetí 10 - 20 m² záhonu. Jaro, doba setí se blíží.

Pošlete prosím dál

Jestliže můžete, dávejte prosím tuto informaci dál, pošlete ji každému, kdo by mohl osít kus volné půdy. Doufáme a věříme, že v červnu rozkvete mnoho záhonů na pomoc našim včelám a přírodě.

Bližší informace ke květinovým směsím najdete vlevo v rubrice Prodejna.

Na prahu roku 2017

vaclav

Zmrzlá hladina Ohře v prvním lednovém týdnu 2017.

Mrazivý závěr prvního týdne roku spojený s tlakovou výší a arktickým vzduchem je z pohledu vývojového cyklu včelstev pozitivní, protože může utlumit obvyklý začátek jejich plodování po zimním slunovratu. Mráz nebude mít sice dlouhé trvání a denní teplotní maxima se vrátí v příštím týdnu mírně nad bod mrazu, podle současných modelů však od poloviny ledna můžeme očekávat další ochlazení. Předčasné probouzení vegetace s teplotními maximy výrazně nad 5 °C, jak je známe z některých předcházejících let, by tak v tomto měsíci do jeho poslední dekády s velkou mírou pravděpodobnosti probíhat nemělo. Tak tomu však bylo i v loňském lednu a právě jeho poslední dekáda přinesla velké oteplení s rychlým nástupem vegetačních projevů časného předjaří již koncem ledna.

O dalším vývoji počasí a přírody, který lze reálně očekávat, i s využitím nejmodernějších technických prostředků s výjimkou celkových trendů ve skutečnosti víme velmi málo. Neurčitost přitom není oblíbena. Jednoznačná a jednoduchá třebas i primitivní odpověď či recept naopak ano. Obrazovka na níž bílá září proti černé je také často hodnocena lépe bez ohledu na zobrazení odstínů šedi natož barev našeho světa. Princip neurčitosti, jak je znám z fyziky subatomárních částic, se však poznání našeho makrosvěta netýká. To že velmi mnohé ještě neznáme, neznamená, že bychom málo znali a z aktuálních i dříve publikovaných dat nemohli tvořit pravděpodobnostní modely a vyvozovat konkrétní doporučení. Jen by to nemělo být na bázi slupek cibule a kávových sedlin.

Některá stanoviska a přístupy k problematice, která nás včelaře zajímá, se bohužel v důsledku naprosté neinformovanosti autorů a propagátorů nových postupů opakovaně prostřednictvím webu či přednášek prezentují jako správná a moderní. Pokusím se kriticky a s jistou dávkou odborné skepse, o níž vím, že je stejně neoblíbena jako neurčitost, podívat na některé možné potíže tohoto roku.

Zdraví včel je v první řadě záležitostí infekčního a parazitárního tlaku okolního prostředí. Dezinfekce, výměna díla, léčebně profylaktická opatření jsou pomocné berly. Tlumí, ale neřeší existující problém stejně, jak by to činilo podávání antibiotik. V klinicky nemocných včelstvech nepomohou. Víme, že mor se rozvíjí i na panenském díle a v nových úlech. Klíčem proto je a zůstane likvidace ohnisek moru stejně jako plošné ošetřování včelstev proti varroáze jako cesta omezující pozdně letní a podzimní reinvaze. Evidentním rizikem jsou divoce žijící včelstva, ještě větším přesuny včelstev a oddělků ze vzdálených oblastí.

Výživa včel úzce souvisí s jejich zdravím. S výjimkou varroázy se nemoci snáze rozvinou ve slabých, ale i podvýživou trpících včelstvech. Stanoviště s vysokými počty včelstev nemají vždy zajištěnu dobrou pylovou pastvu zvláště v kritickém předjarním a pozdně letním období a chovatelé včel i jejich organizace se pohříchu málo starají o zajištění kvalitní pastvy včel. Její význam si u nás mnohem více uvědomovali včelaři již od počátku minulého století. I současný tlak na likvidace akátu právě v silně zavčelených územích se může stát dalším negativním faktorem zhoršujícím včelí pastvu.

Zdraví včel ovlivňuje i používání pesticidů zejména v zemědělství. V letošním roce je pravděpodobná opět větší volnost v používání neonikotinoidů, a proto by měli včelaři pečlivěji sledovat příznaky možných otrav včelstev.

Produkce a marketing včelích produktů u nás stále trpí příliš jednostranným zaměřením pouze na výrobu medu. Tato komodita se na evropském trhu zemědělských surovin vyznačuje velkým kolísáním cen v několikaletém cyklu. Okolnosti loňského roku nedávají mnoho důvodů k optimismu. Velké nabídky medu z Jižní Ameriky stejně jako z Ukrajiny, které EU opět otevírá bezcelní kontingent, tentokrát výrazně vyšší než před rokem (nyní 8 000 tun), stlačují velkoobchodní ceny medu dolů. Potřeba rozvíjet schopnost malovčelařů jako prvovýrobců prodat podstatnou část své kvalitní produkce konečným spotřebitelům ze dvora je tak stále aktuálnější. Stejně je potřebné se zamýšlet nad produkcí dalších včelích produktů. Ta je téměř v troskách. Vosku máme chronický nedostatek, propolis se produkuje i propaguje s ohledem na jeho možnosti minimálně a ekonomický význam ostatních produktů je aktuálně v ČR zanedbatelný.

Plemenářská práce založená v ČR před půlstoletím na programu meziliniové hybridizace včely kraňské byla od 70. let minulého století přijata včelařskou veřejností s nadšením. Popravdě byla i úlevou za situace, kdy zde byly nevyrovnané a místy i velmi agresivní chovy hybridní zemské včely. Horší situace byla v tomto směru zvláště na západě ČR, kde byl podíl tmavé včely v hybridech vysoký, avšak čistá se nevyskytovala. V posledních letech se stupňují snahy šířit jak včelu tmavou, tak i hybridní včelu Bucfastskou v oblastech dosud s čistým chovem včely kraňské nebo s jejím výrazně převažujícím podílem. Jako jisté memento nevěřícím si připomeňme slova Quido Sklenara, jehož pověst chovatele kraňské včely z Mistelbachu, našemu území velmi blízkému, si snad nikdo nedovolí zpochybnit dosud ani u nás. Na str. 147 českého překladu 2. vydání jeho knihy Moje včelí matička z roku 1926 Q. Sklenar píše: "Ovšem třeba studovat vlastnosti každého kmene, třeba uvážit, které vlastnosti spářením se zesílí, zeslabí nebo vyrovnají. Jeden špatný tah a obtížná práce několika let jest zmařena. Proto mne prosí mnozí kolegové chovatelé: Udrž čistokrevný kmen 47, něco podobného nevychováš! Zkoušel jsem chov a křížení různých kmenů, ale žádný mne plně neuspokojil. Jediný švýcarský kmen "Nigra" (včela tmavá) mi tak skoro vyhovoval, bohužel křížením kmene 47 s kmenem Nigra dostal jsem tak divoké bodalky, že nebylo vůbec možno pracovati na včelíně." Česká republika má z genetického hlediska v důsledku souvislého zavčelení převážně jednu velkou spojitou panmiktickou populaci volně se křížících včelstev nyní s velkou převahou genofondu kraňky. Představa importu (Buckfast) či reimportu (včela tmavá) bohužel odpovídá situaci, kdy by vám do čistokrevného velkochovu českých kropenek (jistě tu také nebyly ve středověku) někdo s gustem vhazoval kohouty hybridní tetry nebo černých rýnských slepic. V současnosti panuje zbytečná hysterie kolem aktuální úpravy tzv. plemenářského zákona (novely zákona č. 154/2000 Sb. v platném znění), která má podobné nežádoucí bastardizaci včel zabránit návrhem schváleným v minulém měsíci PS PČR a zaslaným již do Senátu PČR. Vždyť i dosud podléhal dovoz včel schválení MZe. Otázkou tedy zůstává, jakým nezákonným způsobem se k nám jiná plemena včely medonosné jako hospodářského zvířete dostávala. Chovu dlouhodobě přizpůsobených místních linií našich včel a udržování potřebné i cenné genetické diverzity nikdo nebrání.

Rok 2017 jistě nebude jen o problémech, jen jejich pojmenování se nelze vyhýbat. Celková skepse nejen že se „nenosí“, ona není ani potřebná. V ČR lze předpokládat stabilizované rovnoměrné zavčelení a opylení, soběstačnost v produkci medu i schopnost plného využití regionálních i EU programů na stabilizaci i podporu rozvoje oboru. Máme vlastní výrobce a dodavatele včelařských potřeb, řadu výborných šlechtitelů včelích matek, máme stále mnoho mladých a začínajících včelařů a zájemců o obor. V práci s nimi a v rozvoji kritického myšlení v přátelské atmosféře celé české včelařské obce spatřujeme budoucnost našeho oboru. Tak budeme včelařství v ČR prezentovat i letos na 45. kongresu Apimondie a předpokládáme, že přineseme mnohé zajímavosti a novinky ze světa včel a včelařů v rámci našich podzimních vzdělávacích aktivit.

Vánoční a novoroční přání

vaclav
vaclav

Dnes se vzdálenosti překonávají mnohem snáze než před desítkami či stovkami let. Moderní dopravní prostředky umožňují v jediném dnu setkání, na která by dříve bylo třeba týdnů. A což teprve internet ve srovnání s dřívějším čekáním na dopisy. Ve virtuálním světě se tak můžeme setkávat snadno a kdykoli.

I když tím máme díky technickému vývoji k sobě po celý rok mnohem blíž, neznamená to, bohužel, že jsme si více blízcí. Z veřejných diskusí na sociálních sítích je patrno, jak hrubý je materiál, z něhož jsou utkány. A potom, jako mávnutím kouzelného proutku, je na Vánoce z jutoviny hedvábí.

Kultivace chování a jednání pod vlivem svátků míru a klidu však – až příliš často – má jen dočasný charakter. S všedními starostmi snaha exploatovat dnešní příležitost někdy i za cenu budoucí destrukce často vítězí nad kultivací přinášející nám a hlavně dalším pokolením budoucí užitky. Mysleli na ně naši pohříchu často již zapomínaní nositelé světla poznání ve včelařském oboru – J. A. Janiš, J. Wunder, G. Mendel, P. Terč aj.

Když míjíme v tomto zimním čase po celé severní polokouli zoraná pole díky vynálezu bratranců Veverkových, jsou dobrou ukázkou předností stálé kultivace před hrubou okamžitou exploatací vedoucí k destrukci.

Platí to, myslím, i pro kultivaci vztahů v nás i vůči našemu okolí, a to nejen v tomto čase.

Přeji hezké sváteční dny Vánoc a vydařený rok 2017
RNDr. Václav Švamberk
předseda Spolku pro rozvoj včelařství MÁJA